Spolupráca na atlase vtákov

Spolupráca na atlase vtákov

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko na území v pôsobnosti niekoľkých našich Správ Chránených krajinných oblasti (CHKO) a národných parkov (NP). Cieľom bolo mapovanie vtákov pre nový atlas – doplnenie údajov o hniezdiacom vtáctve v nedostatočne preskúmaných kvadrátoch.

Dialo sa tak napríklad aj v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice. Samotné mapovanie prebiehalo na vybraných lokalitách podľa pokynov koordinátora mapovania Jozefa Ridzoňa. Zisťovali sme výskyt, čo najvyššiu preukázateľnosť hniezdenia a početnosť.

Na základe zistených výsledkov sme v konkrétnych prípadoch zabezpečovali aj ochranu na ohrozených lokalitách. Nakoľko Správu CHKO Ponitrie finančne podporila SOS/BirdLife Slovensko finančným príspevkom na pohonné hmoty, mohli naši pracovníci zrealizovať viacero ciest do terénu aj v rámci víkendov s využitím súkromných motorových vozidiel. Zaznamenaných bolo celkom 12 druhov hniezdiacich dravcov, 6 druhov sov a 120 druhov ostatného vtáctva.

Zo vzácnejších hniezdiacich dravcov dokladovali pracovníci Správy CHKO Ponitrie prvé hniezdenie haje červenej v okrese Levice. Na celom sledovanom území evidujeme hniezdenie 15 párov orla kráľovského, 2 párov orla skalného, 3 párov orla krikľavého a 7 párov sokola sťahovavého.

Zo sov zaznamenali vyššie spomenutí pracovníci hniezdenie plamienky driemavej a kuvika obyčajného v nami inštalovaných búdkach v objektoch poľnohospodárskych družstiev. V pohorí Tribeč sme dokladovali po prvýkrát hniezdenie sovy dlhochvostej.

Zistené boli aj zriedkavé druhy iných vtákov, ako lelek lesný, muchárik malý, bučiačik malý, brehula riečna a žiaľ, ku zriedkavým druhom patrí už aj cíbik chochlatý. Celkom absentovala jarabica poľná (tú sme však zistili v dvoch kvadrátoch v zimnom období, takže je predpoklad, že tam aj hniezdi). Pokračovala absencia strnádky trsťovej na viacerých vhodných hniezdnych lokalitách, tak ako v minulom roku. Kúdelníčku lužnú sme nenašli prakticky nikde. Naopak u včelárika zlatého je stúpajúca početnosť.

Faunistické údaje boli priebežne zaznamenávane do databázy Aves symfony.

Text: Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer, Andrej Dubravský

Foto: S. Harvančík

Zdroj: http://chkoponitrie.sopsr.sk/spolupraca-na-atlase-hniezdneho-rozsirenia-vtakov-na-slovensku/

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...