Bernský dohovor - 40 inšpirujúcich príbehov ochrany prírody

Bernský dohovor - 40 inšpirujúcich príbehov ochrany prírody

Zdravá príroda, zdraví Európania - motto oficiálnej kampane osláv tohto významného 40. výročia dohovoru odzrkadľuje nevyhnutnosť ochrany prírody v našich životoch. Kampaň poukazuje na najvýznamnejšie výsledky štyroch dekád práce v oblasti ochrany prírody.

Úspechy, ktoré dohovor dosiahol sú zhrnuté v 40 inšpirujúcich príbehoch, ktoré poukazujú na zásadný prínos dohovoru v ochrane nášho prírodného dedičstva. Tieto príbehy možno nájsť na webovej stránke www.bernconvention40years.com. Zároveň kampaň zahŕňa štyri hlavné piliere aktivít:

  • Ochrana biodiverzity prostredníctvom zachovania jemnej rovnováhy medzi druhmi v ekosystémoch.
  • Environmentálne výzvy ako napr. klimatické zmeny, invázne nepôvodné druhy a škodlivé aktivity človeka.
  • Zvyšovanie povedomia verejnosti a aktívne zapájanie obyvateľov do ochrany nášho prírodného dedičstva.
  • Zachovanie prírodných biotopov a ich životne dôležitej úlohy - domova pre množstvo druhov živočíchov a rastlín.

Bernský dohovor (Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť – Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) bol podpísaný 19. septembra 1979 vo švajčiarskom meste Bern. Ide o prvý medzinárodný dohovor, ktorý rieši súbežne ochranu druhov aj biotopov. Slovenská republiky podpísala dohovor 15. augusta 1996. Doteraz ho podpísalo už 51 európskych a afrických krajín a aj Európska únia. Týmto sa krajiny zaviazali presadzovať také národné politiky v oblasti ochrany prírody, ktoré berú do úvahy dopad plánovania a rozvoja na prírodné prostredie, ako aj podporu výchovy a informovanosti o ochrane prírody vrátane koordinovaného výskumu. Viac informácií o dohovore možno nájsť na webovej stránke www.coe.int/en/web/bern-convention/home.

Dohovor predstavuje záväzný medzinárodný právny nástroj v oblasti ochrany prírody. Zahŕňa väčšinu prírodného dedičstva Európy a dotýka sa aj niektorých krajín Afriky. Ide o jediný regionálny dohovor svojho druhu vo svete. Zameriava sa na ochranu voľne rastúcich rastlín a žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť. Cieľom dohovoru je ochrana voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť, a to osobitne tých druhov a stanovíšť, ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov a rozvinutie takejto spolupráce. Osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

Za posledných 40 rokov Bernský dohovor usmerňoval kolektívne úsilie zainteresovaných subjektov ako vlády, mimovládne organizácie, sociálne inštitúcie a obyvatelia tak, aby sa chránilo naše prírodné bohatstvo. Úspechy dosiahnuté počas týchto štyroch dekád venovaných práci sú teraz k dispozícii ako presvedčivé a inšpirujúce príbehy. Jednako len je pred nami budúcnosť s bezprecedentnými výzvami na zachovanie našej planéty. Tento scenár zdôrazňuje význam Bernského dohovoru v pokračovaní jeho činnosti tak, aby poskytol účinnú a demokratickú koordináciu s cieľom zachovať prírodu pre budúce generácie.

Pripravila: Ing. Michaela Mrázová, koordinátorka medzinárodných chránených území /Coordinator of International Protected Areas/, Štátna ochrana prírody SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...