Program starostlivosti o Horský park v Bratislave

Program starostlivosti o Horský park v Bratislave

Nastavenie jasných pravidiel, ktoré zabezpečia ochranu vzácnych území je hlavnou úlohou našich programov starostlivosti o chránené územia. Jedným z nich je aj Program starostlivosti o Chránený areál Horský park v Bratislave, ktorý v spolupráci s hlavným mestom vypracovala Štátna ochrana prírody SR.

V bratislavskom Horskom parku sa podarilo zosúladiť ochranu prírody s rekreačným využívaním územia. Zonácia je tu príkladom toho, ako ľahko sa dajú veci dotiahnuť, ak je na oboch stranách dobrá vôľa.

Horský park v Bratislave je jednou z najhodnotnejších prírodných lokalít. Umiestnený je takmer v centre mesta a platí tu štvrtý stupeň ochrany. Od tohto roku funguje po novom. Program starostlivosti o chránený areál rozdelil park na bezzásahový, prechodný a edukačno-rekreačný priestor, ktorého súčasťou sú les, lúky a mokrade. Na viac ako polovici územia parku je po novom prioritou najmä ochrana prírody s čo najmenej zásahmi.

„Prioritou je zachovanie tohto vzácneho územia s čo najmenšími zásahmi do prírody.  Podstatné je, že zonácia tu vyriešila akékoľvek problémy s tým, v ktorej časti aké zásahy môžu byť vykonávané. Sú presne stanovené ciele ochrany jednotlivých plôch a rovnako tak aj jednotlivé funkcie. Súčasné riešenie je veľmi prospešné tak pre ochranu prírody ako aj pre  návštevníkov vyhľadávajúcich rekreáciu,“ uviedol na tlačovom brífingu pre médiá v tejto lokalite generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Zámerom zonácie chráneného areálu Horský park v Bratislave bolo zosúladiť stále väčšiu túžbu obyvateľov po prírode, športovaní a rekreácii s ochranou i zachovaním parku. Pre zvýšenie ochrany tejto lokality vypracovali štátni ochranári v spolupráci s mestom Bratislava program starostlivosti o toto územie.

„Som rád, že sa podarilo nájsť a presadiť spôsob, ako skĺbiť požiadavky a potreby návštevníkov so starostlivosťou o chránené územie a zachovať tak Horský park čo najdlhšie aj pre budúce generácie,“ povedal na spomínanom brífingu primátor mesta Bratislava Matúš Vallo.

Aktuálne sú už v parku vyznačené jednotlivé zóny. Návštevníci sú o nich informovaní aj na vstupoch do Horského parku.

Jednou zo zón je "les v prírodnom priestore", kde je prioritou ochrana prírody a zachovanie starého lesného porastu s pôvodnými druhmi biotopov. Nebudú sa tam realizovať žiadne zásahy a úpravy prostredia človekom ani výruby či orezy. Návštevníci musia byť v tomto priestore opatrní.

Ďalšou časťou parku je "les v prechodnom priestore", čo je nárazníková zóna medzi bezzásahovým a rekreačným priestorom. V tejto lokalite sa vo výnimočných prípadoch môžu vykonávať výruby a orezy stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ľudí.Časť "les v edukačno-rekreačnom priestore" (ide o takmer polovicu rozlohy Horského parku) bude okrem zachovania starého lesného porastu využitá najmä na vzdelávanie a rekreáciu. Môžu sa tam rúbať nebezpečné stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, ale aj realizovať orezy konárov, dosádzať dreviny, byliny či umiestňovať lavičky, odpadové nádoby či cvičebné prvky.

V zóne "lúka v edukačno-rekreačnom prostredí" je hlavnou úlohou zabezpečiť dlhodobú starostlivosť o lúčne spoločenstvá. Lúka sa bude pravidelne kosiť a bude tam možné dosadiť vhodné byliny a umiestniť aj prvky drobnej architektúry.

V lokalite "mokraď v edukačno-rekreačnom priestore" vznikne prírodné jazierko s cieľom zachovania a zlepšenia stavu mokrade. Budú sa tam môcť realizovať nevyhnutné výruby, orezy, dosádzanie zelene i umiestniť sa môže v tejto zóne iba drobná architektúra.

(sopsr + teraz.sk)

Foto: MŽP SR + TASR

 

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...