Bariéry na Vadičovskom a Klubinskom potoku

Bariéry na Vadičovskom a Klubinskom potoku

Pred pár dňami sa pracovníci našej Správy CHKO Kysuce spolu s ichtyológom zo Štátnej ochrany prírody SR Jurajom Hajdú zúčastnili na ichtyologickom prieskume dvoch vodných tokov, konkrétne na Vadičovskom a Klubinskom potoku. Zamerali sa na druhové obsadenie a početnosť jednotlivých druhov rýb v tokoch nad a pod bariérami, ktoré narušujú riečne kontinuum.

Naši štátni ochranári a odborníci zisťovali, aký vplyv majú umelé bariéry na Vadičovskom a Klubinskom potoku na ichtyofaunu.

Rôznorodá činnosť človeka má rôzne dopady na ekosystémy, čo je však horšie, jednotlivé negatívne dopady napr. na toky sa vo väčšine prípadov sčítajú (pôsobia synergicky), alebo násobia, čo má často za následok úhyn rýb, rakov a iných na vodu viazaných živočíchov.

Konkrétne pri tokoch okrem splachu hnojív a pesticídov z polí pri poľnohospodárskej činnosti, priemyselných vyústení čističiek do tokov, komunálneho odpadu a vyústenia septikov do tokov, majú na vodné prostredie negatívny dopadnecitlivé regulácie riek a potokov.

V spojitosti s prebiehajúcimi výkyvmi počasia sa poslednú dobu v krajine objavuje aj ďalší fenomén - a to vysychanie prameňov a zníženie a rozkolísanie prietokov s nebezpečne nízkou hladinou vody. V takomto prípade stačí naozaj málo, aby došlo k významným úhynom fauny na tokoch.

Bariérový efekt niektorých regulácii pozdĺž toku ma zásadný vplyv nielen na biodiverzitu rýb, preto by sme uvítali spolu s rybármi, keby sa v budúcnosti podobné stavby nerealizovali a zároveň, aby sa tie súčasné, ktoré negatívne pôsobia na riečne ekosystémy,  postupne odstraňovali.

Veríme, že činnosť a rozhodnutia Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH)  v Bratislave v budúcnosti prispejú k lepšej kvalite života vodných organizmov v našich potokoch a riekach, napr. ako tu:

http://slovakia.panda.org/?uNewsID=348433

Text a foto: Peter Drengubiak

Zdroj: http://chkokysuce.sopsr.sk/bariery-na-vadicovskom-a-klubinskom-potoku/

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...