Medzinárodný deň biologickej diverzity - naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie

Medzinárodný deň biologickej diverzity - naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite na rok 2019 vyhlásil tému „Naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie“.

Či už sa nachádzate v New Yorku alebo v Nairobi v Keni alebo v Nagoji v Japonsku, máte šancu, aby ste mali prístup k väčšiemu množstvu potravín, ako ho mali vaši rodičia alebo starí rodičia. Aj keď je ponuka potravín stále rozmanitejšia, globálna strava ako celok, teda čo ľudia aktuálne jedia, sa stáva viac homogénnou, jednotnou a to je nebezpečné.

Tohtoročné oslavy sa zameriavajú na biodiverzitu ako základ pre naše potraviny a zdravie a ako kľúčový katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšovania ľudského zdravia. Cieľom tejto témy je využiť znalosti a rozšíriť povedomie o závislosti našich potravinových systémov, výživy a zdravia na biodiverzite a zdravých ekosystémoch. Táto téma tiež oslavuje rozmanitosť, ktorú poskytujú naše prirodzené systémy pre ľudskú existenciu a blahobyt na Zemi, pričom prispieva k iným cieľom trvalo udržateľného rozvoja vrátane zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa im, obnovy ekosystémov, čistejšej vody a nulového hladu.

Generálny tajomník OSN, António Guterres k danej téme uvádza:Od jednotlivých druhov cez celé ekosystémy je biologická diverzita životne dôležitá pre ľudské zdravie a blahobyt. Kvalita vody, ktorú pijeme, jedlo, ktoré jeme, a vzduch, ktorý dýchame, všetko toto závisí od udržiavania prírodného sveta v dobrej kondícii.

Výkonná tajomníčka Dohovoru o biologickej diverzite, Cristiana Paşca Palmer sa pripája:Biodiverzita je potrava, ktorú jeme, voda, ktorú pijeme, a je to aj vzduch, ktorý dýchame.


Pohľad z vtáčej perspektívy na farebný trh
V západnom Bengálsku je 70% ľudí závislých od poľnohospodárstva. Táto žena a jej rodina žijú tým, že predávajú zeleninu, ktorú vyberá z manželovho poľa a predáva na trhu.
Autor: Krishnasis Ghosh

Za posledných 100 rokov viac ako 90 % odrôd plodín zmizlo z polí poľnohospodárov. Polovica plemien mnohých domácich zvierat sa stratila a všetkých 17 hlavných rybolovných oblastí na svete sa v súčasnosti loví na ich udržateľných hraniciach alebo nad ich hranicami. Lokálne pestré systémy výroby potravín sú ohrozené, vrátane príbuzných domorodých, tradičných a miestnych znalostí. S týmto úpadkom mizne agro-biodiverzita a tiež základné znalosti tradičnej medicíny a miestnych potravín. Strata rôznorodej stravy priamo súvisí s chorobami alebo zdravotnými rizikovými faktormi, ako je cukrovka, obezita a podvýživa, a má priamy vplyv na dostupnosť tradičných liekov

Rozhodnutia zo 14. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD COP 14) spolu so správami o biodiverzite a zdraví poskytujú odporúčania. Okrem toho Komisia EAT-Lancet nedávno zverejnila zistenia o systémoch výživy a výživy v potravinách v súvislosti s biodiverzitou. Tieto zistenia opisujú, čo predstavuje zdravú výživu z hľadiska trvalo udržateľných potravinových systémov, a aké opatrenia môžu podporiť a urýchliť transformáciu potravinových systémov vychádzajúc z prínosov biodiverzity. (https://eatforum.org/eat-lancet-commission/). Z tejto práce môžu jednotlivci zmobilizovať a urýchliť kroky v súvislosti so svojimi obavami o zdravie, výživu a potravinové systémy, ako aj zvyšovanie povedomia o tom, ako zachovať a trvalo využívať biodiverzitu pre náš blahobyt.

Prepojenia medzi biodiverzitou, ekosystémami a poskytovaním výhod pre ľudské zdravie sú hlboko zakotvené v Strategickom pláne pre biodiverzitu na roky 2011 - 2020. Sú základom nášho spoločného programu trvalo udržateľného rozvoja. Toto zameranie na súvislosť medzi biodiverzitou, potravinovými systémami a zdravím poskytuje príležitosť na vytvorenie diskusií o spôsoboch, ako podporiť proces globálnej biodiverzity po roku 2020 a pomôcť zabrániť stratám biodiverzity do roku 2030. V tejto súvislosti Dohovor o biologickej diverzite spolu s partnermi, vrátane WHO, FAO, UNICEF, UNESCO, ako aj inými subjektmi napríklad Nadácia EAT a Koalícia pre výživu a využívanie pôdy (FOLU), spolupracujú na identifikácii transformačných opatrení prostredníctvom globálnych potravinových systémov s cieľom pokročiť v podpore biodiverzity, klímy, zdravia a iných súvisiacich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

ČO MÔŽETE UROBIŤ, ABY STE BOLI „KATALYZÁTOROM ZMENY“?

Tohtoročný Medzinárodný deň biologickej diverzity sa zameriava na biodiverzitu ako základ pre naše potraviny a zdravie a ako kľúčový katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšovania ľudského blahobytu. Pridajte sa k oslavám, podniknite konkrétne kroky a buďte katalyzátorom, iniciátorom zmeny!

Nižšie je uvedený zoznam vecí, ktoré môžete urobiť pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity pre vaše blaho:

  • Znížte spotrebu mäsa
  • Jedzte a nakupujte sezónne potraviny
  • Nakupujte miestne, lokálne potraviny
  • Znížte plytvanie potravinami
  • Kompostujte svoje potravinové zvyšky
  • Znížte balenie potravín použitím opakovane využiteľných vreciek (napríklad ušitých zo starých záclon) alebo opätovného používanie sklenených nádob
  • Vyvarujte sa používania jednorazových plastov, ako sú plastové slamky, kávové poháriky, príbory, alebo plastové fľaše na vodu
  • Podporujte a propagujte miestnu a pôvodnú biodiverzitu pre potraviny a výživu

Plagát cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030.

plagát pozri tu [pdf]


V Bratislave otvorili unikátne potraviny Yeme
Zdroj a Foto: Peter Halusk

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA TIEŽ ZAPOJÍ DO OSLÁV MEDZINÁRODNÉHO DŇA BIODIVERZITY PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

Správa TANAP pripravila v utorok 21. mája pre žiakov 1. stupňa zo Spojenej súkromnej školy v Poprade a v stredu 22. mája pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ vo Veľkom Slavkove  prezentáciu o biodiverzite, konkrétne o jednotlivých druhoch hadov na Slovensku a vo svete.

Správa NAPANT zrealizovala 16. mája v poobednajších hodinách v priestoroch MŠ Nemecká pre rodičov, starých rodičov a deti podujatie Liečivé bylinky tradične aj netradične, ktoré bolo zamerané na poznávanie sily liečivých byliniek, spojené s ochutnávkou čajov z čerstvých aj sušených byliniek, ochutnávky jedlých kvetov a šalátu z týchto kvetov, v dielničke si návštevníci vyrobili orgovánový olej.  V piatok 17. mája sa uskutočnila pre 1. ročník ZŠ v Polomke terénna exkurzia do prírody v okolí obce Polomka  spojená s poznávaním prírody a jej rozmanitosti napríklad. liečivé bylinky, krása farebných kvetov, hmyz a motýle, dreviny, vtáky, zaujímavé prírodniny.

Pre 8.B. triedu ZŠ Karola Rapoša v Brezne pripravila 20. mája terénnu exkurziu do doliny Lazná pri Brezne pod názvom Expedícia Lazná zameranú na poznávanie biodiverzity, zvlášť  na biodiverzitu miestneho vodného ekosystému  prostredníctvom  meraní fyzikálno-chemických vlastností toku, určovania vodných bezstavovcov, poznávania a hodnotenia brehovej vegetácie, určovania tu rastúcich drevín a žijúcich živočíchov prostredníctvom určovacích kľúčov.

V utorok 21. mája pre deti v MŠ v Liptovskej Porúbke, v stredu 22. mája pre žiakov Špeciálnej ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku a vo štvrtok 23. mája pre deti v MŠ v Liptovskom Jáne zrealizuje výukový program Včely sú život, ktorý je zameraný na zlepšenie spolunažívania človeka so včelami poukázaním na dôležitú úlohu včiel v prírode a v živote ľudí a to pomocou teoretickej a praktickej osvety so zameraním na život a ochranu včiel ako významného indikátora biodiverzity. v stredu 22. mája pre 2. ročník ZŠ Pionierska v Brezne uskutoční environmentálny výukový program Liečivé bylinky zameraný na poznávanie liečivých účinkov bylín.

Správa Národného parku Poloniny uskutočnila 18. mája v spolupráci s obcou Stakčín pre širokú verejnosť podujatie s názvom Ľude spud Nastasu v areáli historického parku v Stakčíne. Súčasťou podujatia je informačný stánok  Správy NP Poloniny s cieľom prezentácie najvýchodnejšieho veľkoplošného chráneného územia, poskytnutia informácií návštevníkom o vzácnych rastlinných i živočíšnych spoločenstvách, o spôsobe a potrebe ich ochrany. 

Správa Národného parku Veľká Fatra pripravila na stredu 22. mája pre žiakov ZŠ Hurbanová v Martine prezentáciu s besedou s názvom Naše prírodné bohatstvo, ktorá bude zameraná na prírodné bohatstvo a biodiverzitu v  NP Veľká Fatra.

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove zrealizovalo 21. mája spolu so žiakmi zo Spojenej školy internátnej J. Sabadoša v Prešove prevažne so sluchovo postihnutými žiakmi rôzne zážitkové aktivity ukazujúce na biodiverzitu lesa a lesné bohatstvá.

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje:

https://www.cbd.int/idb/2019/

https://www.cbd.int/idb/2019/celebrations

 

Všetky správy

November

Počuli ste, že...