Získali sme pozemok na Plešivskej planine

Získali sme pozemok na Plešivskej planine

Štátna ochrana prírody získala do svojej správy ďalší pozemok so vzácnymi lesnými biotopmi. Stalo sa tak v národnom parku Slovenský kras, v chránenom vtáčom území a v území európskeho významu Plešivské stráne.

Začiatkom mája Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras prebrala od Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesov Planina Plešivec hospodárenie na lesnom pozemku v katastrálnom území Plešivec, ktorý odkúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe predkupného práva štátu v roku 2018.

Ide o 5,5 hektárový pozemok, ktorý je súčasťou Národného parku Slovenský kras, Biosférickej rezervácie Slovenský kras, Chráneného vtáčieho územia Slovenský kras a Územia európskeho významu Plešivské stráne. Na území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny platí 3. stupeň ochrany.

Lesný pozemok sa nachádza na západnej stráni Plešivskej planiny. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny najcennejšie časti predstavujú lesné biotopy teplomilné submediteránne dubové lesy a lipovo – javorové sutinové lesy, na ktoré sú úzko viazané viaceré druhy chránených rastlín a živočíchov.

V budúcnosti plánujeme ponechať porast bez zásahu, aby sme zabezpečili prirodzený vývoj lesného ekosystému, okrem vrchnej polhektárovej časti, kde chceme vytvoriť funkčnú plochu z titulu ochrany prírody za účelom vykonania manažmentu nelesných biotopov kosením a výsekom krovín.

Cez pozemok prechádza turistický chodník (modrá značka), ako aj cyklotrasa. Východiskový bod majú v Plešivci.

Text: Ing. János Csík

Foto: Ing. Ján Kilík

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...