Manažmentové opatrenia na Oravskej priehrade

Manažmentové opatrenia na Oravskej priehrade

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava zrealizovala koncom augusta v spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci prebiehajúceho Ornitologického tábora v lokalite Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade manažmentové opatrenia. Ich cieľom bola obnova biotopov významných pre niektoré druhy vodných vtákov, ktoré stratili väčšinu prirodzených podmienok pre hniezdenie na území Slovenska.

V rámci manažmentových opatrení sa celý ostrov pokosí, biomasa sa pohrabe a spáli. Pozbiera sa tiež naplavený odpad. Týmto spôsobom sa umelo udržujú vhodné hniezdne podmienky. V opačnom prípade, bez manažmentu, by ostrov postupne zarástol drevinami a pre hniezdenie väčšiny vodných vtákov by bol nevhodný. Takto manažované ostrovy sú prakticky jediným hniezdnym miestom u nás a tieto druhy (bahniaky, čajkovité vtáky, mnohé kačice) sú na nich celkom závislé.

V našich podmienkach ostrovy historicky prirodzene vznikali na väčších riekach. Pri ich zachovanej dynamike dochádzalo k nanášaniu materiálu až vzniku nových ostrovov, resp. štrkových lavíc. Podobne dynamika toku limitovala zárasty vegetácie na ostrovoch ukladaním či abráziou sedimentov. V zregulovaných riekach sú akumulačné procesy veľmi obmedzené a vznik ostrovov je z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany nežiadúci. Určitým čiastkovým riešením je budovanie umelých ostrovov na vodných plochách, kde z hľadiska protipovodňovej prevencie nevytvárajú nebezpečné situácie.

Táto akcia bola realizovaná Správou CHKO Horná Orava v spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci prebiehajúceho Ornitologického tábora Oravská priehrada, ktorú okrem Správy CHKO Horná Orava realizovala aj Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ornitologickýo klub pri Oravskom múzeu. Prác na ostrove sa zúčastnilo 15 ľudí a stihlo sa spraviť ´kopec´ roboty.

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava za pomoc veľmi pekne ďakuje všetkým zúčastneným a dúfa v hojnú účasť aj ďalšie roky. Tieto manažmentové opatrenia sa vykonávajú každoročne za účelom zlepšenia hniezdnych podmienok. Výsledky prác na seba nenechali čakať a každoročne sa tešíme z narastajúceho počtu hniezdnych párov, predovšetkým rybára riečneho (Sterna hirundo), kalužiaka červenonohého (Tringa totanus) a kačice chripľavky (Anas strepera). Vytvárajú sa však vhodné hniezdne podmienky i pre kačicu divú (Anas platyrhynchos), čajku smejivú (Larus ridibundus), čajku bielohlavú (Larus cachinnans) a ďalšie druhy. Každoročne narastajúci počet párov týchto vodných vtákov nasvedčuje, že realizovaný manažment im vyhovuje. Vytvorením a pravidelným udržiavaním vhodných hniezdnych podmienok prispievame k zachovaniu populácie týchto druhov na území Slovenska.

Zdroj: http://chkohornaorava.sopsr.sk/

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...