MEDZINÁRODNÁ NOC NETOPIEROV 2016

MEDZINÁRODNÁ NOC NETOPIEROV 2016

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V roku 2016 toto podujatie pripadá na 27. - 28. august a pôjde už o 20. ročník, ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS). Dohoda nadobudla platnosť v roku 1994 a doteraz k nej pristúpilo 36 štátov (stav k 1.1. 2015). Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou dohody v auguste 1998.

Cieľom EUROBATS je ochrana všetkých 53 európskych druhov netopierov nie len legislatívne, ale aj vzdelávacími akciami, konkrétnymi opatreniami na ich ochranu a medzinárodnou spoluprácou.

Počas Medzinárodnej noci netopierov rôzne organizácie po celom svete pripravujú podujatia pre verejnosť, napr. prezentácie, výstavy, premietanie filmov, pozorovanie netopierov, vrátane počúvania ich zvukov pomocou ultrazvukových prístrojov.

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov.

Popis: Podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros), druh európskeho významu
autor foto: T. Flajs

Funkcia netopierov v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Ako uvádza Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, vyše 750 druhov rastlín v tropických a subtropických oblastiach je opeľovaných netopiermi. V iných častiach sveta hmyzožravé netopiere tvoria masové reprodukčné zoskupenia v podzemných úkrytoch, ktoré môžu mať aj niekoľko stotisíc až miliónov jedincov. Takéto kolónie dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu.

Podobnú funkciu, avšak v menšom rozsahu, majú netopiere v stredoeurópskom priestore. Napríklad jedna večernica malá skonzumuje počas noci až 2000 ? 3000 kusov komárov a 800 členná kolónia netopiera obyčajného dokáže za jednu noc vychytať 55 000 motýľov obaľovača dubového. Tým, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Oba spomínané druhy sa vyskytujú na Slovensku.

Za netopiera roku 2016 bol vyhlásený raniak hrdzavý, ktorému tento titul udelila Medzinárodná mimovládna organizácia zložená z partnerských národných organizácií na ochranu netopierov, BatLife Europe. Tento fascinujúci druh je známy migráciou na dlhé vzdialenosti. Je vynikajúcim príkladom toho, aké je dôležité pozrieť sa aj za hranice a medzinárodne spolupracovať pri ochrane citlivých druhov. Hoci je na Slovensku početný, v posledných rokoch je ohrozený najmä zatepľovaním budov. Na jeho záchranu sa realizovali dva rozsiahle projekty financované z nadácií DBU a programu LIFE+ Európskej komisie.

Popis: Netopier obyčajný (Myotis myotis), druh európskeho významu
autor foto: P. Kaňuch

Netopiere sú na území Slovenska chránené zákonom č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navyše, ako členský štát Európskej únie, Slovensko zabezpečuje ochranu netopierov v zmysle tzv. smernice o biotopoch (Smernica Rady Európskych spoločenstiev č.92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín), v rámci ktorej je chránených 10 druhov netopierov.

Na území Slovenska bol z dôvodu ochrany netopierov vyhlásený napr. chránený areál Dubnícke bane, (Prešovský kraj, vyhlásený v r. 1964) ? rozľahlý komplex opustených baní s vysokou diverzitou a početnosťou netopierov (až 8 druhov netopierov). Tento areál je súčasťou aj Územia európskeho významu Dubnícke bane, SKUEV0401. Ďalším príkladom je chránený areál Tunel pod Dielikom (Banskobystrický kraj, vyhlásený v r.1997) ? opustený železničný tunel patrí k najvýznamnejším zimoviskám v celoeurópskom meradle. Početnosť netopierov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tu dosahovala 2000 až 10 000 exemplárov. V chránenom areáli bolo zaznamenaných 11 druhov netopierov s početnou zimnou kolóniou večernice malej, lietavca sťahovavého a uchane čiernej.

Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných útvarov pripravila k Medzinárodnej noci netopierov rôzne podujatia a akcie.

Správa PIENAP v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku uskutočnila 30. júla pre verejnosť už 5. ročník Noci netopierov v Pieninách na nádvorí múzea Červeného Kláštora. Besedu o netopieroch si prišlo vypočuť 100 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a Čiech. Okrem prednášky bola pripravená ukážka odchytu netopiera do siete. Návštevníci bližšie spoznali podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) žijúceho v pivničných priestoroch múzea. Pre deti bola pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si vyrobili masku, alebo netopiera z obalu od vajec.

Správa NAPANT dňa 23. júla pripravila pre žiakov 4. ročníka zo ZŠ Brusno a ZŠ Nemecká v zariadení Chata Lubetha v Ľubietovej prednášku, súťaže a kvíz zamerané na spoznávanie života netopierov. Dňa 27. augusta organizuje pre verejnosť v rámci podujatia "Horehron, Horehron, Ty krásny Horehron" v areáli lyžiarskeho strediska Bučnik na Polomke besedu o netopieroch, kvízy, tvorivé dielne a hry zamerané na poznávanie netopierov. K dispozícii budú aj ukážky búdok pre netopiere a informačné letáky.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje 14. septembra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Krajskou hvezdárňou v Žiline pre širokú verejnosť už šiestykrát podujatie Noc s netopiermi. Uskutoční sa pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline, kde bude pripravená prednáška o živote netopierov, premietanie filmu, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom bat-detektora a rôzne ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie. Návštevníci podujatia budú mať možnosť vypočuť si aj prednášku pracovníkov hvezdárne a pozorovať nočnú oblohu.

Správa TANAP uskutoční 20. septembra pre žiakov 1. až 4. ročníka zo ZŠ Dostojovského v Poprade, v školskom klube, besedu o živote netopierov a premietanie dielu o netopieroch z filmu Európsky významné druhy rastlín a živočíchov.

Správa Národného parku Poloniny pripravuje pre žiakov základných škôl v Snine a v Uliči podujatie s názvom Netopiere tak ako ich (ne) poznáme. V rámci podujatia sa uskutoční prednáška o netopieroch, premietanie filmu Strážcovia noci, hry a súťaže. Dňa 22. septembra sa podujatie uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Snine a dňa 23. septembra v priestoroch Komunitného centra v Uliči.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutoční od 15.septembra pre deti z MŠ na ul. Osloboditeľov v Humennom výukový program venovaný netopierom a zlepšeniu spolunažívania s nimi. Koncom septembra plánuje správa v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pre verejnosť odchyt netopierov v meste Humenné a ich identifikáciu pomocou bat-detektora.

Správa Národného parku Slovenský kras uskutoční 14. septembra v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Spoločnosťou pre ochranu netopierov už desiatykrát podujatie Noc netopierov v Jasove pri jaskyni. V rámci programu sú pripravené aktivity pre najmenších, prezentácia ?Netopiere Jasova ako ich nepoznáte?, ktorú odprezentuje Dr. Fulín, detektoring a odchyt netopierov.

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove zrealizuje 4. ročník podujatia Európska noc netopierov, ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta 2016 v Ekoparku Holá hora v Prešove. Pre najmenších sú pripravené tvorivé dielne, kde si môžu zhotoviť masku či maketu netopiera. Svoje vedomosti a šikovnosť si preskúšajú v hre hľadači netopierov. Pripravená je aj prezentácia so zaujímavými informáciami zo života netopierov a ich záchrane v chovnej stanici v Prešove, ako aj prezentácia najnovších metód pri výskume a ochrane netopierov ako je napr. určovanie druhov netopierov na základe ich hlasu pomocou bat-detektoru.

Popis: Prezentácia Martina Ceľucha zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku v Múzeu Červený Kláštor
autor foto: V. Kĺč

Popis: V rámci tvorivej dielne si deti vyrábali masku, alebo netopiera z obalu od vajec.
autor foto: K. Kisková

Veríme, že i tieto podujatia pomôžu verejnosti vybudovať si pozitívny vzťah k netopierom ako k málo poznaným chráneným živočíchom.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj: http://www.eurobats.org/international_bat_night
http://www.enviromagazin.sk/enviro2008/enviro3/19_dohoda.pdf
http://www.teraz.sk/magazin/medzinarodna-noc-netopierov-vyznam/152696-clanok.html
http://www.netopiere.sk/aktuality/2016/02/07/tlacova_sprava_raniak-hrdzavy-sa-stal-netopierom-roka-2016
http://www.netopiere.sk/preco-ich-chranit/
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0401
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/525
https://www.rail.sk/skhist/tunely/608/03.htm

Všetky správy

August

Počuli ste, že...