Výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Požiadavky: VŠ II. stupňa prírodovedného, ekologického alebo lesníckeho zamerania, odborná prax v environmentálnej oblasti minimálne 1 rok, riadiaca prax vo vyšších stupňoch riadenia v environmentálnej oblasti minimálne 1 rok, znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a poľovníctva, znalosť svetového neslovanského jazyka.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overenú kópiu, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania, prehlásenie o spôsobilosti samostatne viesť motorové vozidlo a samostatne pracovať s PC, vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia a rozvoja Správy NP Poloniny" so zameraním na riešenie problematiky lokality svetového prírodného dedičstva "Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka", zabezpečenia plnenia podmienok Európskeho diplomu pre NP Poloniny, spoluprácu s UNESCO-m, Radou Európy a miestnymi aktérmi (rozsah min. 5 strán) zašlite do 31.7.2016 na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica.
Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 31.7.2016 na pečiatke doručovateľa. Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Všetky správy

August

Počuli ste, že...