SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

Rok 2013 je Medzinárodným rokom spolupráce pri ochrane vôd a je tak ideálnou príležitosťou pre Ramsarský dohovor a všetkých, ktorých sa to týka, pozrieť sa na spojenie medzi vodou a mokraďami.
Pre Svetový deň mokradí (SDM) 2013 sa Ramsarský dohovor spojil s Medzinárodným hydrologickým programom organizácie UNESCO, ktorý má vedúcu úlohu pri tomto Medzinárodnom roku a v partnerstve s ktorým bol vydaný plagát a informačný leták.

Témou tohtoročného Svetového dňa mokradí dňa 2. februára je Mokrade a vodné hospodárstvo. Hlavným cieľom Svetového dňa mokradí 2013 je zvýšiť povedomie ľudí o vzájomnej závislosti medzi vodou a mokraďami, upozorniť na spôsoby ako zabezpečiť spravodlivé zdieľanie vody medzi rôznymi skupinami zúčastnených strán a pochopiť, že bez mokradí nebude voda. Tejto téme sa už veľa rokov venuje Vedecký a odborný hodnotiaci panel Ramsarského dohovoru a jeho práca vyústila do viacerých užitočných usmernení pre členské krajiny dohovoru.

Slogan "Mokrade zabezpečujú vodu" odráža vzájomnú závislosť medzi vodou a mokraďami a kľúčovú úlohu, ktorú tu mokrade zohrávajú. Rozumné využívanie našich mokradí je nevyhnutnou súčasťou zaručenia udržateľného hospodárenia s vodou. V informačnom letáku na stránke Ramsarského dohovoru nájdeme informácie o tom kto sa stará o vodu a aké sú problémy - od rozhodovania o vode po problematiku cezhraničných vôd, poľnohospodárstva a vodného hospodárstva v urbánnom prostredí, problematiku zadržiavania vody a odvádzania vody, či vodných stavieb. Napokon sa pozrieme na to, čo môžeme my všetci urobiť na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni na zabezpečenie toho, aby mokraďové ekosystémy a ich vody boli dobre obhospodarované v prospech ľudí aj prírody.

Od roku 1997 v tento deň vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov po celom svete usporadúvajú aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách a dlhodobých pozitívnych vplyvoch, ktoré mokrade majú na vodu, ľudí, biodiverzitu i ekonomiku. Ako každý rok, tak aj tento sa k oslavám Svetového dňa mokradí pripája aj Štátna ochrana prírody na Slovenku širokou škálou podujatí. V priebehu januára až marca 2013 budú v územnej pôsobnosti 15 chránených krajinných oblastí a národných parkov prebiehať pre školákov a študentov environmentálne programy, besedy o mokradiach a Ramsarskom dohovore spojené s ekovýchovnými aktivitami a premietaním filmov, ale i napr. akcia "Noc v škole" v ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene, kde si tretiaci budú môcť vyskúšať prácu ochranára v teréne, zúčastnia sa nočného pozorovania vodného vtáctva pri rieke Hron a vyskúšajú si rôzne technické vybavenie (nočné videnie, ďalekohľady, monokulár, vysielačky). Prebiehať budú i terénne exkurzie ako napr. poznávanie a sčítavanie vodného vtáctva na Vodnom diele Žilina, alebo otváranie studničiek spojené s ich čistením. Pre verejnosť a školy bude od 11. februára otvorená výstava Rašeliniská Oravy na Gymnáziu v Námestove a od 21.1. do 22.2. 2013 je v spolupráci so Zespolóm Parkow Krajobrazowych z Krosna prístupná výstava "Príroda vo fotografii" v Informačnom stredisku CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach.

Pridajte sa i vy k oslavám Svetového dňa mokradí a využite možnosť vytvoriť si elektronickú pohľadnicu so svojím vlastným odkazom a poslať ju svojim priateľom, známym na http://community.ramsar.org/index.php.
- komix [.jpg]
- plagát [.jpg]

Spracovala: ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Ing. Miriam Balciarová

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...