Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY so sídlom v Banskej Bystrici.

Odborná prax: minimálne 5 roky.

Riadiaca prax: minimálne 3 roky.

Špecifické kritériá: Orientácia v právnom zabezpečovaní činnosti štátnej ochrany prírody, všeobecná znalosť zákona o výkone prác vo verejnom záujme a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona o účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o verejnom obstarávaní.

Iné kritériá: Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky na uchádzačov: Riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených dokladov
- vypracovanú koncepciu riadenia organizácie (max. 10 strán)
- súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 10 dní odo dňa zverejnenia do (6.12.2010) na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením výberového konania na obálke a v žiadosti riaditeľ príspevkovej organizácie ŠOP Banská Bystrica. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Bližšie informácie na tel. č.: 02/595 623 69

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...