Voľné pracovné miesta

  Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
  vypisuje výberové konanie na miesto

  Požiadavky:

  • VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na ekológiu (alternatívne iné príbuzné odbory prírodných vied, prípadne lesníctvo),
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • dôkladná znalosť prostredia GIS (QGIS, ArcView),
  • základné znalosti zo zoológie a botaniky,
  • vodičský preukaz kategórie B,
  • bezúhonnosť,
  • skúsenosti s publikovaním odborných a vedeckých textov (prehľad publikačnej činnosti výhodou),
  • samostatnosť,
  • orientovanie sa v problematike ochrany prírody, znalosť zákona o ochrana prírody a krajiny,
  • samostatná práca v teréne,
  • prax v obore a znalosť územia sú vítané.

  Pracovná náplň uchádzača:

  • priestorové analýzy v prostredí GIS so zameraním na zonáciu národného parku na základe vybraných premenných (vlastnícke vzťahy, biodiverzita, vek a štruktúra lesných spoločenstiev, turistická a rekreačná infraštruktúra, iné socioekonomické záujmy a podobne),
  • príprava rokovaní a účasť na prerokovaniach s vlastníkmi, nájomcami a užívateľmi pozemkov,
  • participácia na inventarizačných prieskumoch v teréne,
  • súčinnosť pri zameriavaní hraníc maloplošných chránených území,
  • zostavovanie obsahu Programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo,
  • spracovanie a analýza údajov o návštevnosti územia,
  • odborná oponentúra výsledkov inventarizačných prieskumov,
  • príprava textov a grafických podkladov do publikácie.

  Ponúkané výhody:

  • 5 dní dovolenky navyše,
  • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • pružný pracovný čas,
  • služobný mobilný telefón,
  • PN platená nad rámec zákona,
  • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

  Doplňujúce informácie pre uchádzača:

  Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú na 1 rok počas realizácie projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia (predpoklad do 6/2022). Po uplynutí doby určitej je možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú do ukončenia projektu.

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 931,50 EUR. Predpokladaný termín nástupu: 15. apríla 2020

  Žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

  Termín zaslania žiadosti do výberového konania: do 10.03.2020

  Výberové konanie sa uskutoční na Správe NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín v mesiaci marec 2020. Uchádzačom spĺňajúcim uvedené požiadavky bude presný termín oznámený telefonicky alebo emailom.

  Kontaktná osoba:

  RNDr. Michal Kalaš, riaditeľ Správy NP Malá Fatra

  e-mail: michal.kalas@sopsr.sk

  Tel.:   +421 903 298 130


  Marec

  Počuli ste, že...