Voľné pracovné miesta

  Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
  vypisuje výberové konanie na miesto

  Požiadavky:
  • VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na lesníctvo, prípadne prírodovedné vzdelanie so zameraním na ekológiu
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • vodičský preukaz typu B,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore (oblasť prírode blízkeho obhospodarovania lesa, hospodárskej úpravy lesa, pestovania lesa, alebo ekonomiky LH) ako aj prax v ochrane prírody je vítaná
  • vítaná prax v oblasti riadenia, administrácie alebo finančnej kontroly projektov

  Pracovná náplň uchádzača:

  • odborné a administratívne práce súvisiace s realizáciou projektu zameraného na zlepšenie stavu lesných biotopov v chránených územiach prostredníctvom realizácie hospodárskych opatrení v lesných porastoch štátnymi alebo neštátnymi obhospodarovateľmi lesov formou zmluvnej starostlivosti alebo poskytnutia finančného príspevku,
  • odborné práce zahŕňajú najmä odbornú koordináciu projektu v rámci ŠOP SR, , priebežnú komunikáciu s obhospodarovateľmi lesa, posúdenie vhodnosti navrhovaných zásahov hospodárskych subjektov, kontrolu vykonaných opatrení, organizáciu podujatí spojených s projektom...
  • administratívne práce zahŕňajú najmä vecnú aj technickú kontrolu správnosti a opodstatnenosti výpočtov nákladov navrhovaných opatrení a kontrolu skutočne vynaložených nákladov

  Ponúkané výhody:

  • 5 dní dovolenky navyše,
  • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • pružný pracovný čas,
  • služobný mobilný telefón,
  • PN zaplatená nad rámec zákona,
  • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

  Doplňujúce informácie pre uchádzača:

  Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú počas realizácie projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 931,50 EUR. Predpokladaný termín nástupu: 01. marca 2020

  Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Termín zaslania žiadosti do výberového konania: do 07.02.2020

  Kontaktná osoba:

  Mgr. Dana Štěpánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd

  Tel.:   +421 48 472 20 20

  e-mail: dana.stepankova@sopsr.sk

  Požiadavky:
  • Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania,
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • znalosť programu SAP výhodou,
  • vodičský preukaz typu B,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore minimálne 2 roky.
  Pracovná náplň uchádzača:
  • Vykonáva odborné účtovnícke a evidenčné práce na odbore správy majetku a prevádzky.
  • Zabezpečuje evidenciu a účtovanie majetku, kontroluje ďalšie účtovné náležitosti odpisovania majetku a v súvislosti s účtovaním majetku zabezpečuje a archivuje všetky súvisiace doklady (zaraďovacie protokoly) v originálnom vyhotovení,
  • Spracováva podklady na vyradenie majetku v súčinnosti so škodovou a vyraďovacou komisiou,
  • Vedie evidenciu osobných kariet zamestnancov, do kariet zapisuje prírastky a úbytky majetku, za ktorý sú zamestnanci hmotne zodpovední
  • Pripravuje inventúrne súpisy pre inventarizáciu a vykonáva všetky ostatné práce súvisiace s evidenciou a inventarizáciou majetku.
  Ponúkané výhody:
  • 5 dní dovolenky navyše
  • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • dlhodobo stabilná pozícia,
  • pružný pracovný čas,
  • PN zaplatená nad rámec zákona,
  • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
  Doplňujúce informácie pre uchádzača:

  Plánovaný nástup: 01.03.2020

  Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia.

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 692,00 EUR.

  Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 07.02.2020 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

  Kontaktná osoba:

  Mgr. Dana Štěpánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd

  Tel.:   +421 48 472 20 20

  e-mail: dana.stepankova@sopsr.sk
  Požiadavky:
  • VŠ vzdelanie II. stupňa – Lesnícka fakulta,
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • znalosť práce s GIS,
  • vodičský preukaz typu B,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore minimálne 5 rokov, pozícia nie je vhodná pre absolventa,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne.
  Pracovná náplň uchádzača:
  • Rieši odborné otázky, vykonáva a koordinuje odborné práce na úseku realizácie, prieskumu, managementu a starostlivosti bioty a spoločenstiev lesov v územnej pôsobnosti správy NAPANT,
  • Vypracováva odborné stanoviská pre účel konaní orgánov štátnej správy k činnostiam a zásahom do prírodného prostredia v súvislosti s ochranou lesných spoločenstiev a územia NAPANT.
  • Vypracováva odborné stanoviská pre účel vyjadrení sa ústredia ŠOP Banská Bystrica ako podkladu správnych konaní orgánov štátnej správy so zameraním na ochranu bioty a spoločenstiev územia NAPANT a kontroluje dodržiavanie určených 
  • Spracováva odborné podklady z hľadiska bioty pre vyhlasovanie, zmenu a zrušenie chránených území.
  • Podieľa sa predovšetkým na spracovaní návrhov Programov starostlivosti o les, záchrany druhov, ďalších dokumentácií a koncepčných materiálov ochrany prírody.
  • Spolupracuje s odbornými, vedeckými a záujmovými inštitúciami,  vlastníkmi a užívateľmi pôd a lesov,  j s odbornými a záujmovými organizáciami a samosprávami miest a obcí. Tiež sleduje a využíva pri výkone práce dostupné poznatky súvisiace s odbornou činnosťou.
  Ponúkané výhody:
  • 5 dní dovolenky navyše,
  • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • dlhodobo stabilná pozícia,
  • pružný pracovný čas,
  • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
  Doplňujúce informácie pre uchádzača:

  Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia.

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 931,50 EUR.

  Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 31.01.2020 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

  Plánovaný termín nástupu: 15.2.2020

  Kontaktná osoba:

  Mgr. Dana Štěpánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd

  Tel.:   +421 48 472 20 20

  e-mail: dana.stepankova@sopsr.sk


  Január

  Počuli ste, že...