Voľné pracovné miesta

  Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
  vypisuje výberové konanie na miesto

  Požiadavky:
  • Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania,
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • znalosť programu SAP výhodou,
  • vodičský preukaz typu B,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore minimálne 2 roky.
  Pracovná náplň uchádzača:
  • Vykonáva odborné účtovnícke a evidenčné práce na odbore správy majetku a prevádzky.
  • Zabezpečuje evidenciu a účtovanie majetku, kontroluje ďalšie účtovné náležitosti odpisovania majetku a v súvislosti s účtovaním majetku zabezpečuje a archivuje všetky súvisiace doklady (zaraďovacie protokoly) v originálnom vyhotovení,
  • Spracováva podklady na vyradenie majetku v súčinnosti so škodovou a vyraďovacou komisiou,
  • Vedie evidenciu osobných kariet zamestnancov, do kariet zapisuje prírastky a úbytky majetku, za ktorý sú zamestnanci hmotne zodpovední
  • Pripravuje inventúrne súpisy pre inventarizáciu a vykonáva všetky ostatné práce súvisiace s evidenciou a inventarizáciou majetku.
  Ponúkané výhody:
  • 5 dní dovolenky navyše
  • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • dlhodobo stabilná pozícia,
  • pružný pracovný čas,
  • PN zaplatená nad rámec zákona,
  • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
  Doplňujúce informácie pre uchádzača:

  Plánovaný nástup: 01.07.2020

  Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia.

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 692,00 EUR.

  Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 12.6.2020 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

  Kontaktná osoba:

  Mgr. Dana Štěpánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd

  Tel.:   +421 48 472 20 20

  e-mail: dana.stepankova@sopsr.sk


  Máj

  Počuli ste, že...