Interreg Slovenská republika – Česká republika

Program:

Interreg Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Názov projektu SK:

Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí 

Akronym projektu:

ŠELMY SKCZ

Číslo projektu:

NFP304020D016

Začiatok realizácie projektu:

01.01.2018

Dĺžka realizácie projektu:

24 mesiacov

Rozpočet projektu ŠOP SR:

176 831,00 Eur

Celkový rozpočet projektu:

504 554,74 Eur

Vedúci prijímateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Partneri projektu:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.  (rozpočet: 128 083,00 Eur)
Národné lesnícke centrum (rozpočet: 101 848,75 Eur)
Hnutí DUHA, Olomouc (rozpočet: 97 791,99 Eur)

Opis projektu:

V prihraničných oblastiach SR a ČR bude prebiehať koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka dravého s cieľom nastaviť spoločné nástroje pre ich ochranu a manažment (metodiky, databáza), vyhodnotiť využívanie krajiny (migračné trasy, bariéry) a odhadnúť ich početnosť, genetickú variabilitu, pohlavnú a vekovú štruktúru. Súčasťou projektu bude problematika zisťovania a šetrenia škôd spôsobených veľkými šelmami na hospodárskych zvieratách a raticovej zveri a zvyšovanie informovanosti o biológii a etológii veľkých šeliem u odbornej a laickej verejnosti v prihraničných oblastiach. Získané dáta budú podkladom pre vytvorenie súboru doporučených opatrení pre efektívnu cezhraničnú ochranu a manažment populácií týchto druhov s cieľom stabilizovať ich populácie a zvýšiť ich početnosť na území ČR.

Projekt bude realizovaný v rámci celého záujmového územia, zahrňujúceho lokality v Českej republike: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy a v Slovenskej republike: CHKO Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Kysuce, NP Malá Fatra, CHKO Horná Orava.

Hlavné aktivity v projekte:

1. Mapovanie a monitoring rysa ostrovida a vlka dravého

Monitoring bude prebiehať počas celého roka (intenzívnejšie v zimnom období) a bude rozdelený podľa druhu veľkej šelmy a podľa spôsobu monitorovania daného druhu formou: monitoringu pobytových znakov (stopy, brlohy, trus a pod.), intenzívneho a extenzívneho fotomonitoringu, formou neinvazívne genetického vzorkovania, telemetrickým sledovaním veľkých šeliem, veľkoplošným ščítaním vlka a rysa na snehu na výberových plošných jednotkách, evidencie reprodukčných párov, všetkých škôd spôsobených veľkými šelmami a  evidencie uhynutých jedincov veľkých šeliem.

2. Vytvorenie nástrojov pre spoločnú cezhraničnú ochranu a manažment vlka dravého a rysa ostrovida

3. Vzdelávanie, informovanosť a práca s odbornou a laickou verejnosťou

Aktuálne informácie k projektu: (priebežne budú aktualizované)

Leták k projektu [pdf]

Spoločná cezhraničná metodika monitoringu veľkých šeliem [pdf]

Koordinácia monitoringu a vytvorenie spoločných databáz (Analytický dokument s návrhom riešenia) [pdf]

Seminár „Rys ostrovid a vlk obecný v Západních Karpatech: současný stav populací, ekologie a ochrana“

Dňa 04. decembra 2018 sa v Dolní Lomné konal seminár „Rys ostrovid a vlk obecný v Západních Karpatech: současný stav populací, ekologie a ochrana“, ktorý bol určený predovšetkým odbornej verejnosti: poľovníkov, chovateľov hospodárskych zvierat, zástupcov štátnej a verejnej správy. Seminár bol usporiadaný v rámci projektu: „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“, financovaného z operačného programu Interreg V-A-SK-CZ 2014 – 2020.

Seminár organizovalo Hnutí DUHA Olomouc a Ústav biologie obratlovců AV ČR v spolupráci so Správou CHKO Beskydy spolu s partnermi zo Slovenska a to Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Národným lesníckym centrom.

V rámci seminára zazneli viaceré zaujímavé a podnetné prednášky z oblasti ochrany a manažmentu veľkých šeliem so zreteľom na rysa ostrovida a vlka dravého. Príspevky sa týkali hlavne monitoringu a mapovaniu týchto šeliem, ochranárskej genetike, etológii a ekológii, ale aj praktickej ochrany a manažmentu rysa a vlka. Okrem uvedených tém zazneli aj príspevky tákajúce sa preventívnych opatrení na zníženie, resp. zabránenie vzniku škôd spôsobených veľkými šelmami. V neposlednom rade sa manažmentu týkala aj prednáška dokumentácie a štatistického vyhodnocovania strát na voľne žijúcej zveri spôsobených šelmami.

Všetky odprezentované príspevky je možné stiahnuť v nasledovných odkazoch:

Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně)

V čem může pomoci ochranářská genetika (B. Turbaková, J. Krojerová, Ústav biologie obratlovců AV ČR

Potravní ekologie rysa a vlka v Západních Karpatech (M. Duľa, M. Homolka a M. Kutal (Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

Ochrana hospodárskych zvierat pred veľkými šelmami (M. Slamka, Národné lesnícke centrum)

Problémy dokumentácie strát spôsobených veľkými šelmami na raticovej zveri a legislatívne súvislosti (J. Bučko, Národné lesnícke centrum)

Aktuální problematika ochrany velkých šelem z pohledu Správy CHKO Beskydy (D. Bartošová, AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy)

Ochrana veľkých šeliem v SR - Programy starostlivosti a ich realizácia (V. Antal, Štátná ochrana přírody SR)

 


Apríl

Počuli ste, že...