Vypracovanie programu starostlivosti o druh európskeho významu hlavátka podunajská

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010S629

Kód projektu: 310011S629

Celkové oprávnené výdavky projektu: 505 533,56 €

Doba realizácie projektu: 3/2019-11/2021

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu – hlavátku podunajskú (Hucho hucho), a to na báze aktuálnych a relevantných podkladov a poznatkov o výskyte a faktoroch ohrozenia druhu na lokalitách jej prirodzeného výskytu, tiež v územiach kde bol druh introdukovaný a úspešne naturalizovaný v podmienkach Slovenska.

Podkladom pre vypracovanie projektu starostlivosti budú výsledky terénnych prieskumov a meraní (analýz) vybraných faktorov prostredia dôležitých z hľadiska výskytu druhu. Na základe výskumu a meraní budú stanovené faktory ohrozenia druhu a následne navrhnuté opatrenia na jeho ochranu.

Projektové územie zahŕňa celkom 8 lokalít, z ktorých šesť sa nachádza v povodí Dunaja (rieky Váh, Orava, Kysuca, Turiec, Hron, Dunaj) a dve v povodí Visly (rieky Poprad a Dunajec). V rámci projektového územia je zahrnutých celkom 12 území európskeho významu, kde hlavátka podunajská tvorí predmet ich ochrany. Jedná sa o nasledovné lokality: SKUEV0253 Váh, SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu, SKUEV0243 Orava, SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou, SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, SKUEV0303 a SKUEV1303 Alúvium Hrona, SKUEV0947 Stredný tok Hrona, SKUEV0309 Poprad, SKUEV0338 Plavečské štrkoviská, SKUEV0337Pieniny, SKUEV0090 a SKUEV2090 Dunajské luhy a SKUEV2064 Bratislavské luhy. Plánované aktivity projektu zasahujú do územnej pôsobnosti správ 6 národných parkov (NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, TANAP, PIENAP, NP Muránska planina, NAPANT) a 5 chránených krajinných oblastí (CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Dunajské luhy). Niektoré lokality druhu sa nachádzajú mimo existujúcej sústavy chránených území, prípadne v úsekoch tokov, odkiaľ druh z rôznych príčin vymizol (napr. povodie Slanej, Hornádu).


Apríl

Počuli ste, že...