Vypracovanie programov starostlivosti o medzinárodne významné územie Karpatských bukových pralesov a Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010Q810

Celkové oprávnené výdavky projektu: 349 680,93 EUR

Doba realizácie projektu: 6/2018 – 12/2021

Opis a cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody, programu starostlivosti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat a programu starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva UNESCO s názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, ktorá bude plniť funkciu integrovaného manažmentového plánu o lokalitu svetového dedičstva UNESCO. V rámci ich územia sa nachádzajú aj viaceré územia európskeho významu, pre ktoré musí mať Slovenská republika vypracované dokumenty starostlivosti a nie je možné vypracovať ich samostatne. Zároveň sa budú zohľadňovať aj požiadavky ostatných medzinárodných území, napr. Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, Diplom Rady Európy pre chránené územia udelený Národnému parkuPoloniny.

Dokumenty starostlivosti budú čiastočne vychádzať už z existujúcich podkladov z zmapovania výskytu predmetov ochrany území (biotopov a druhov), ale bude potrebné aj domapovanie niektorých častí územia, najmä s výskytom lesných porastov. Programy starostlivosti budú obsahovať aj analýzu socioekonomických pomerov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy a dôvod ochrany jednotlivých území.

Cieľom projektu bude vypracovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 18 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto dvoch území. Integrovaný program starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva UNESCO by mal vyriešiť zosúladenie všetkých typov území, prekrývajúcich sa na dotknutej lokalite. Dokumentácia môže byť využitá aj ako podklad pre vypracovanie renominačného projektu lokality svetového dedičstva UNESCO, ktorý je jednou z požiadaviek Výboru svetového dedičstva, aby toto medzinárodne významné územie ostalo zachované a nebol mu odobratý štatút lokality svetového dedičstva UNESCO a Diplom Rady Európy pre chránené územia. V rámci projektu sa plánuje aj predrokovanie programov starostlivosti s dotknutými vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov, obcami v regióne a odbornou verejnosťou, aby sa vyriešili prípadné konflikty, ktoré by mohli nastať pri následnom schvaľovaní dokumentácie po ukončení projektu.


Apríl

Počuli ste, že...