Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

opkzp-logo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010P660

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 277 276,29 EUR

Doba realizácie projektu: 1/2018 – 09/2023

Opis a cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, v rámci ktorého sa nachádza 13 území európskeho významu (SKUEV0284, SKUEV0340, SKUEV0341, SKUEV0343, SKUEV0345, SKUEV0346, SKUEV0347, SKUEV0348, SKUEV0353, SKUEV0356, SKUEV0737, SKUEV0920, SKUEV0922), programu starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, ktorá je zároveň aj územím európskeho významu SKUEV0256 a SKUEV1256 Strážovské vrchy a programov starostlivosti o Chránený areál Galmus (SKUEV0287) a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras (SKEV0366 a SKEV2366). Tieto dokumenty budú zároveň aj dokumentmi starostlivosti – programami starostlivosti o územia európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v rámci nich.

Podkladom pre vytvorenie dokumentov starostlivosti bude zmapovanie výskytu predmetov ochrany (biotopov a druhov), analýza socioekonomických pomerov, súčasných vplyvov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy. Vytvorením rámcov, zásad starostlivosti a návrhov konkrétnych opatrení dosiahneme zadefinované dlhodobé a operatívne ciele, na zabezpečenie zlepšenia stavu alebo udržania priaznivého stavu predmetov ochrany.

Cieľom projektu bude vypracovanie a predrokovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto území. Dokumentácia bude podkladom pre schválenie zásad starostlivosti v 18 územiach európskeho významu vyskytujúcich sa v rámci dotknutej oblasti.


Apríl

Počuli ste, že...