Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch

opkzp logo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

Kód žiadosti o NFP: NFP310010P170

Celkové oprávnené výdavky projektu: 20 915 216,90 €

Doba realizácie projektu: 1.1.2018 – 31.12.2022

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je realizácia celoplošného monitoringu druhov a biotopov, zabezpečenie dostupnosti aktuálnych údajov prostredníctvom informačného systému a zníženie počtu neznámeho stavu biotopov a druhov európskeho významu (celkom o 59 biotopov a druhov). Prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia monitoringu bude možné spracovanie správ o stave biotopov a druhoch európskeho významu a jednotlivých druhoch vtákov (reporting) pre Európsku komisiu a tak naplnenie národných legislatívnych požiadaviek a požiadaviek smerníc EÚ. Realizácia a rozšírenie monitoringu budú zabezpečené sledovaním stavu (monitoring) druhov a biotopov európskeho významu podľa požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na území celého Slovenska. Výsledky monitoringu budú slúžiť pre zabezpečenie cieľov smerníc, najmä udržanie a zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu a podávanie pravidelných správ Európskej komisii (reporting). Naplnenie cieľov projektu bude uskutočnené prostredníctvom realizácie monitoringu na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne objektivizovať a spresniť. Monitorované budú: nelesné biotopy a botanické taxóny, lesné biotopy, vtáky, ryby a ostatné druhy živočíchov ako napríklad hlodavce, chrobáky, motýle atď. Sieť TML bude doplnená o ďalšie TML najmä pre jednotlivé druhy vtákov, čím sa zabezpečí rozmiestnenie TML na celom území SR. Pre tento účel je potrebné zabezpečiť návštevu všetkých pôvodných lokalít za účelom vytýčenia nových TML pre ďalšie biotopy/druhy (Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov – 3000). Rovnako je potrebné založiť úplne nové TML (Počet novo zaradených monitorovaných lokalít - 700). Dôležitou súčasťou projektu je aj zabezpečenie publicity monitoringu prostredníctvom verejného portálu a jeho prepojenosť na praktický manažment lokalít a prípravu odborných publikácií.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2020

Realizácia projektu pokračovala výkonom interného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní zamestnanci ŠOP SR -  monitorovatelia. Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 438 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 16 407 zoologických, 254 biotopových a 17 620 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, čo je výrazne menej ako v predošlom roku 2019. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Odborní pracovníci sa zúčastnili online medzinárodných konferencií a rokovaní, ktoré boli zamerané na vzájomnú informovanosť o metódach a systémoch zberu údajov v rámci monitoringu, prezentáciu skúseností a výstupov v oblasti realizácie monitoringu. V rámci projektu bola zabezpečená online účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ.

Hlavná aktivita – externý monitoring a KIMS sa nezačal realizovať. Počas celého roku   prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní (Audiotechnika, Obaly na diktafóny, Nákup ochranných pracovných pomôcok – Terénna obuv pre zamestnancov ŠOP SR, Terénne odevy pre zamestnancov ŠOP SR, ornitologické pomôcky).

V rámci dožiadaní k realizácii VO  zo strany SAŽP a ÚVO  boli vypracované odborné podklady a vysvetlenia. Úspešne ukončené boli zrealizované  verejné obstarávania Audiotechnika, Obaly na diktafóny, Prístroje pre potreby monitoringov)

Prostredníctvom uzatvorených dohôd o vykonaní práce prebiehala príprava publikácii z výsledkov monitoringu.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2019

Realizácia projektu pokračovala výkonom interného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní zamestnanci ŠOP SR -  monitorovatelia. Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 562 záznamov (terénnych návštev).

Zakladané boli aj nové TML, pričom 8 bolo založených úplne nových a 34 TML, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov.

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 37 153 zoologických, 1 218 biotopových a 46 479 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Odborní pracovníci sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest – medzinárodných konferencií a rokovaní, ktoré boli zamerané na vzájomnú informovanosť o metódach a systémoch zberu údajov v rámci monitoringu, prezentáciu skúseností a výstupov v oblasti realizácie monitoringu. V rámci projektu bola zabezpečená účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ v Bruseli.

Pre zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, ktoré je nevyhnutné pri realizácii projektu prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní  : Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov, Nákup ochranných pracovných pomôcok – Obuv pre zamestnancov ŠOP SR, Terénne odevy pre zamestnancov ŠOP SR, Audiotechnika, Geoharpony,  Nákup IKT techniky.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania : Fotopasce a prislúchajúce vybavenie, Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Prebiehalo  verejné obstarávanie na externého dodávateľa, ktorý sa bude podieľať na hlavných aktivitách projektu súvisiacich s realizáciou a koordináciou monitoringu, vypracovaním správy o stave druhov a biotopov európskeho významu, prípravou publikácií, doplnením externých systémových nástrojov KIMS.  V rámci dožiadaní k realizácii VO  zo strany SAŽP a ÚVO  boli vypracované odborné podklady a vysvetlenia.


Apríl

Počuli ste, že...