Európsky diplom

Európsky diplom pre chránené územia je prestížne medzinárodné ocenenie udeľované Výborom ministrov Rady Európy. Toto ocenenie uznáva hodnoty prírodných a polo prírodných oblastí, významných pre ochranu biologickej, geologickej a krajinnej biodiverzity.

Územia môžu získať Európsky diplom za výnimočné vedecké, kultúrne alebo estetické kvality, ale taktiež musia byť predmetom vhodného režimu ochrany. Od svojho vzniku v roku 1965, získalo Európsky diplom 74 chránených území, ktoré sa nachádzajú v 28 krajinách Európy. Na Slovensku bol Európsky diplom udelený pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny.

Udelenie Európskeho diplomu predstavuje významný stimul pre efektívnu ochranu a manažment krajiny, rezervácií, prírodných pamiatok a lokality Európskeho významu. Pre orgány zodpovedné za chránené územia predstavuje Európsky diplom ďalší medzinárodný nástroj, ktorý podporuje ich ochranárske snaženie.

Viac informácii môžete nájsť na:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Diploma/default_en.asp
http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/ed.php


Október

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...