Programy medzivládnych organizácií

Program človek a biosféra (MaB):

- jeden z najvýznamnejších vedeckých programov Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO)
- sídlo v Paríži
- program sa realizuje od roku 1970
http://www.unesco.org/mab/

Cieľ:

štúdium vzájomných vzťahov medzi človekom a prostredím so zameraním na vedecké, technické a výchovné otázky racionálneho využívania prírodných zdrojov a ochrany prírodného prostredia

Projekt MaB: "Ochrana prírodných oblastí a genetického materiálu":

zameraný na vytvorenie svetovej siete biosférických rezervácií s cieľom:
- chrániť pre súčasné i budúce využitie spoločenstvá rastlín a živočíchov v celej ich rozmanitosti i celistvosti v rámci prirodzených i poloprirodzených ekosystémov
- zachovať genetickú diverzitu druhov
- poskytnúť možnosti pre výskum v ekológii a environmentalistike a pre výchovu a vzdelávanie

Biosférické rezervácie na Slovensku:

v súčasnosti štyri BR:
CHKO - Biosférická rezervácia Poľana
NP - Biosférická rezervácia Slovenský kras
NP - Biosférická rezervácia Východné Karpaty (trilaterálna BR)
TANAP - Biosférická rezervácia Tatry (bilaterálna BR)


Júl

Počuli ste, že...