Nová publikácia mapuje stav ochrany vtáctva na Slovensku

Nová publikácia mapuje stav ochrany vtáctva na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci s ďalšími organizáciami a odborníkmi, pripravila a v roku 2019 odovzdala Európskej komisii oficiálnu podrobnú správu o stave jednotlivých druhov vtákov na Slovensku v zmysle článku 12 Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov (2009/147/ES). Na jej vypracovaní sa podieľalo viac ako 30 národných expertov. Správa poskytuje podrobné a aktuálne informácie týkajúce sa rozšírenia druhov vtákov, veľkosti ich populácie, hniezdneho rozšírenia či negatívnych vplyvov a ohrození pre jednotlivé druhy vtákov. Významnú časť práce a pripomienkovania vykonala koordinačná rada, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť akceptáciu výsledkov na národnej úrovni všetkými organizáciami, ktoré sa venujú problematike vtáctva na Slovensku.

Publikácia „Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018 obsahuje špecifický prehľad a výsledky vyplývajúce z odovzdanej správy podľa článku 12 Smernice o vtákoch a jej súčasťou je aj príloha [pozri pdf - 269 MB], v ktorej sú všetky reporty za jednotlivé druhy.

Ochrana vtákov na Slovensku je dôležitou zložkou zachovania biodiverzity a v nadväznosti na mnohé ciele definované v celosvetových, európskych, ale aj národných záväzkoch,  zohráva nepochybne veľmi dôležitú rolu. V porovnaní s predošlým obdobím je nutné konštatovať, že stav populácií vtákov sa z celkového pohľadu na Slovensku mierne zhoršil. I keď sú vybrané druhy, ktorým sa darí lepšie, z celkového hodnotenia vyplýva, že oproti rokom 2008 – 2012 sa v rokoch 2013 – 2018 zvýšil percentuálny podiel vtákov s klesajúcim trendom populácie a v mnohých prípadoch došlo k značnému úbytku veľkosti populácie. Kvalita údajov o jednotlivých druhoch sa mierne zlepšila, avšak kľúčový systematický monitoring všetkých druhov vtákov organizovaný štátnymi inštitúciami na Slovensku stále absentuje a správu je teda možné pripravovať vo viacerých prípadoch len na základe extrapolácie alebo expertného odhadu. Slovensko nenaplní ambiciózne ciele vyplývajúce z rôznych záväzkov a dohovorov v dohľadnej dobe, naopak naďalej sa od týchto cieľov vzďaľuje podobne ako tomu nasvedčuje aj celoeurópsky trend. Na tento stav poukazuje aj záver správy State of Nature 2020: „... EÚ zatiaľ nedokázala zastaviť zhoršovanie stavu chránených typov biotopov a chránených druhov, ktorých zachovanie má význam pre celú EÚ. Kľúčové záťaže vyplývajúce z využívania pôdy a vody, ktoré viedli k degradácii prírody, stále pretrvávajú, čo má za následok značnú odchýlku od cieľa na rok 2020, ktorý spočíva v zastavení a merateľnom zvrátení zhoršovania stavu druhov a biotopov.

Dúfame, že publikácia „Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018“ bude využívaná ako podklad pre prípravu koncepčných dokumentov, stratégií, odborných a vedeckých článkov, ale aj pre hodnotenie SEA/EIA. Predovšetkým však očakávame, že bude základom pre pozitívnu zmenu a argumentáciu v prospech ochrany vtákov na Slovensku.

Týmto by sme chceli poďakovať koordinačnej rade, všetkým autorom publikácie, recenzentom, ale aj všetkým pracovníkom v teréne, ktorí sa priamo podieľajú na zbere dát a umožnili tak pripraviť správu o stave jednotlivých druhov vtákov na Slovensku a zároveň túto publikáciu. Špeciálne by sme chceli poďakovať organizácii SOS/Birdlife Slovensko za spoluprácu pri poskytnutí údajov v záujme čo najucelenejšieho pohľadu na aktuálny stav a rozšírenie vtákov na Slovensku.

Spracoval: Mgr. Ján Černecký, vedúci Oddelenia reportingu a ÚEV koordinátor reportingu ŠOP SR

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...