Svetový deň lesov tento rok o vzdelávaní

Svetový deň lesov tento rok o vzdelávaní

Štvrtok 21. marca si pripomíname Medzinárodný deň lesov a stromov, resp. Svetový deň lesov. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Témou roka 2019 je Lesy a vzdelávanie.

Naučiť sa porozumieť našim lesom a dať deťom základ pre lepšie pochopenie ich významu je rozhodujúcim krokom k ochrane prírodných zdrojov pre budúce generácie. Lesy pomáhajú udržiavať zdravé ovzdušie, pôdu, vodu a celé ľudstvo a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení najväčších výziev, ktorým čelíme dnes, ako sú klimatické zmeny, eliminácia hladu a udržateľnosť mestských a vidieckych spoločenstiev.

Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestských sídlach a predpokladá sa, že ich počet sa zvýši na 70% do roku 2050. Ľudia sú čím ďalej, tým viac odpojený od prírody. Zvyšuje sa nedostatok povedomia a pochopenia lesov, ich úžitkov a potreby obhospodarovať ich udržateľne. Práve preto je dôležité prinášať lesy do života ľudí už v rannom veku.

Na tento fakt upozorňuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo - Food and Agriculture Organization of the United Nations a zverejnila pri tejto príležitosti aj nasledovnévné video:

https://www.youtube.com/watch?v=z2XNsqNKN2Y

Medzinárodný deň lesov bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v decembri 2012. Je venovaný oslave lesa a zvyšovaniu povedomia o ich význame. Práve v tento deň  sú krajiny sveta vyzývané vyvinúť lokálne, národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ich nevyhnutnosť, spôsob obnovy, ochranu, trvalú udržateľnosť a ďalšie.

Pripojte sa aj vy  k oslavám Medzinárodného dňa lesov a k aktívnemu šíreniu jeho posolstiev. So svojou iniciatívou sa podeľte a ukážte ostatným ako Vám záleží na okolitom prostredí v ktorom žijete.                     

Les je zložitý živý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý a dlhoveký, no zároveň veľmi zraniteľný. Lesy sú nenahraditeľné, a preto si zasluhujú nielen našu pozornosť, ale aj ochranu. Pre predstavu, jeden hektár lesa za rok:

  • prefiltruje 18 mil. m3 vzduch, čím zachytí 30-80 ton prachu,
  • zníži hlučnosť o 20-30dB,
  • vyrobí kyslík pre ročnú spotrebu 10-tich ľudí

O význame lesov pre život na našej planéte Zem hádam nikto nepochybuje. Pre mestá má obrovský význam akákoľvek zeleň – parky, aleje, stromy, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne plochy, lesy v okolí mesta a vôd, zeleň v okolí obytných blokov, škôl, rekreačných, športových, zdravotníckych zariadení.

Štátna ochrana prírody SR aj pri tejto príležitosti víta novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR. Nová legislatíva by mala zaistiť národným parkom Slovenska zvýšenú ochranu prírody, rozšírenie princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku a vylučuje možnosť zaradiť lesy v národných parkoch do kategórie hospodárskych. Spĺňa zároveň aj legislatívne nároky na ochranu vzácnych území, ktoré nám kladie Európska únia.

Vítame ambíciu spraviť to, čo je prirodzené - nadradiť ochranu prírody v národných parkoch nad všetky ostatné záujmy.

Autor: (jb)

Foto: ilustračné

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...