Zimné medzinárodné sčítanie vodného vtáctva

Zimné medzinárodné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodný monitorovací program, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov.

Cieľom tohto sčítania je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov.

Zimné sčítanie vodného vtáctva (ZSVV) je na Slovensku v súčasnej podobe realizované od r.1991 (s touto aktivitou sa začalo v r. 1967 v celej Európe a čiastočne aj na Slovensku). V súčasnosti ho zabezpečujú tri organizácie – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ornitologický klub pri Oravskom múzeu a Botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici, v spolupráci s rakúskym Verein Auring – Biologische Station Hohenau Ringelsdorf.

Pre účely ZSVV je územie Slovenska rozdelené na 20 regiónov. V každom z jednotlivých regiónov pôsobí regionálny koordinátor, ktorý má na starosti rozdelenie úsekov medzi jednotlivých sčítateľov, zber údajov, zaslanie výsledkov národnému koordinátorovi a celkovú organizáciu sčítania.

Medzinárodný termín zimného sčítania vodného vtáctva pripadol v tejto sčítacej sezóne na 12. – 13. januára 2019. Sčítacia sezóna však začína už v októbri a trvá až do apríla. Počas tohto obdobia sa do sčítania vodného vtáctva okrem profesionálnych ochranárov zapájajú aj dobrovoľní strážcovia prírody, ako aj záujemcovia o ornitológiu z radov širokej verejnosti.

Ak tieto informácie vo vás prebudili chuť oprášiť v zime svoj ďalekohľad a vyberiete sa k najbližšiemu vodnému toku, no zároveň by ste sa chceli podeliť o získané informácie – navštívte stránku www.vtaky.sk, kde nájdete ďalšie informácie, formulár – do ktorého zaznačíte svoje pozorovania a metodiku, ktorá Vás okrem iného zoznámi s hlavnými druhmi vtáčieho spoločenstva, ktoré u nás trávi zimu. Budeme radi za pomoc.

Zimné sčítavania CHKO Vihorlat

Jednou z významných lokalít, kde sa sčítava vodné vtáctvo je aj chránený areál Zemplínska šírava (CHA).

Chránený areál Zemplínska šírava bol vyhlásený v roku 1968 na výmere 622 ha. Vyhlásený bol hlavne z dôvodu ochrany významnej migračnej lokality (jarného a jesenného ťahu) vodného a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku. Význam CHA Zemplínskej Šíravy pre vtáky je najmä v mimohniezdnom období, kde lokalita predstavuje významné refúgium pre migrujúce a zimujúce vodné a mokraďové vtáctvo (jesenná migrácia od augusta bahniaky, od októbra rôzne druhy kačíc, od novembra husi, zimovanie kačíc, husí, jarná migrácia prebiehajúca do konca marca).

Z celoslovenského hľadiska patrí Zemplínska Šírava počtom druhov i počtom jedincov medzi jednu z najvýznamnejších lokalít pre zimovanie vodného vtáctva (všetky druhy u nás žijúcich a zimujúcich kačíc vrátane vzácnych severských druhov) a jedno z troch najvýznamnejších zhromaždísk a nocovísk husí počas migrácie (spoločne s Dunajom, VN Sĺňava). Ďalším hlavným dôvodom vyhlásenia CHA na Zemplínskej Šírave bolo vytvorenie zóny kľudu, najmä pre migrujúce vtáctvo.

Ak chce niekto začať so sčítavaním tento rok, kontaktujte našu Správu CHKO Vihorlat so sídlom v Michalovciach, pošlú vám potrebné pokyny (sčítavajú sa v tomto termíne všetky vodné plochy a toky, kde je možný výskyt vodného vtáctva). Keďže ide o medzinárodný termín sčítania vodného vtáctva, je možné v prípade nutnosti sčítavať týždeň pred a týždeň po hlavnom termíne. Sčítavať sa teda bude od 5. januára do 20. januára 2019.

Na Slovensku sú len 4 lokality (CHVÚ Podunajsko, CHVÚ Záhorské pomoravie, CHA Sĺňava a CHA Zemplínska šírava), ktoré majú takýto európsky význam ako zhromaždiská migrujúcich a zimujúcich vodných vtákov.

Zimné sčítavanie CHKO Strážovské vrchy

Správa CHKO Strážovské vrchy zabezpečuje za pomoci dobrovoľníkov zimné sčítanie na Váhu od obce Kotešová až po Lednické Rovne. Sčítavajú sa aj prítoky Váhu – Domanižanka, Biela voda. V prípade záujmu o účasť na zimnom sčítaní v tejto územnej pôsobnosti, môžete kontaktovať zoológa Správy CHKO Strážovské vrchy v Orlovom (Považská Bystrica).

 

 Zimný pohľad na rieku Váh

Pripravili: Správa CHKO Vihorlat a Správa CHKO Strážovské vrchy

Zdroje: 

http://chkovihorlat.sopsr.sk/medzinarodne-scitanie-vodneho-vtactva-na-zempline/

http://chkostrazovskevrchy.sopsr.sk/zimne-scitanie-vodneho-vtactva/

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...