Navrhujeme nulovú kvótu pre vlka dravého

Navrhujeme nulovú kvótu pre vlka dravého

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zasadala pracovná skupina na určenie tzv. kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2018/2019. Štátna ochrana prírody navrhovala vlka neloviť.

Zasadnutie je každoročne zvolávané v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku. Výsledkom tohto pracovného stretnutia bolo určenie kvóty a podmienok lovu vlka v čase od 1. novembra 2018 do 15. januára 2019 – a to vo výške 70 jedincov, pričom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Lesoochranárske zoskupenie VLK navrhovali nulovú kvótu.

Napriek skutočnosti, že sa nepodarilo presadiť nulovú kvótu v ochrane vlka dravého, sme sa posunuli zase o trošku ďalej. Podarilo sa totiž presadiť 5 nových území európskeho významu, kde vlk predstavuje predmet ochrany a teda nebude tam legálne lovený. V súčasnosti máme na Slovensku 84 takýchto území s celkovou výmerou 440 442 ha. K tomu je potrebné pripočítať územia kde je vlk celoročne chránený v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a územia v tzv. panónskom bioregióne. Navyše sa do kvóty nedostali ani územia, kde ŠOP SR navrhuje celoročnú ochranu vlka v budúcnosti.

Vysoko hodnotíme aj skutočnosť, že MPRV SR verejne zakázalo loviť vlka v poľovnom revíri, kde v minulom období došlo k výraznému porušeniu podmienok lovu vlka. Veríme, že v budúcej poľovníckej sezóne sa nám podarí túto nulovú kvótu presadiť.      

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...