Svetový deň životného prostredia - spojenie ľudí s prírodou

Svetový deň životného prostredia - spojenie ľudí s prírodou

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už vyše štyridsať rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve života a práce ľudí na životné prostredie a vyzývať ich, aby sme našu planétu chránili a spoločným úsilím aktívne prispievali k uvážlivému využívaniu jej zdrojov.

Tento deň je taktiež spoločenskou iniciatívou, kedy sa ľudia zúčastňujú rôznych podujatí, ako sú „zelené“ koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov, či rôzne recyklačné kampane. V mnohých krajinách je tento sviatok príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom.  

K 2. júnu 2017 bolo zaregistrovaných už 1099 akcií na stránke: http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

Téma pre rok 2017

Tohtoročnou témou Svetového dňa životného prostredia je SPOJENIE ĽUDÍ S PRÍRODOU (Connecting People to Nature). Organizátori nás vyzývajú, aby sme vyšli do prírody, kochali sa jej krásou, uvedomili si, že sme jej súčasťou a že sme na nej závislí. Máme pamätať na to, že ak udržujeme našu planétu zdravú, aj my sme zdraví.

Táto myšlienka je zachytená a umocnená aj v slogane Spojení s prírodou. V dnešnom modernom svete len niektorí z nás trávia dostatok času relaxovaním v prírode a mohli tak oceniť jej vplyv na duševné zdravie. Tým, že oslavujeme Svetový deň životného prostredia obklopení prírodnou krásou môžeme znovu objaviť dôležitosť starostlivosti o životné prostredie.

Nárast ľudskej populácie a rozvoj svetových ekonomík najviac ovplyvňuje prírodné ekosystémy a druhy, ktoré v nich žijú. Odhaduje sa, že až polovica zemského povrchu je už značne poznačená ľudskou činnosťou. Väčšina druhov rastlín a živočíchov je odkázaná prežívať vo zvyškoch prírodnej krajiny. Spôsob, akým človek zamoruje ovzdušie, znečisťuje vodu, zasypáva prostredie v ktorom žije množstvom odpadkov, likviduje dažďové pralesy, lesy, mokrade, koralové útesy či rieky, má dopad hlavne na obyvateľov, ktorí sú súčasťou týchto ekosystémov.

Ochudobňovanie rozmanitosti a bohatosti Zeme so sebou prináša aj zánik možnosti objaviť nové lieky, nové druhy potravín, nové technológie a iné možnosti a služby prospešné pre človeka. Mnohé druhy hmyzu, vtákov či netopierov sú užitočné tým, že opeľujú kvitnúce druhy rastlín a poľnohospodárskych plodín, zelené rastliny „likvidujú“ z atmosféry oxid uhličitý a naopak, do prostredia uvoľňujú kyslík, mokrade znižujú nebezpečenstvo záplav a čistia vodu.

 

Každý rok má Svetový deň životného prostredia inú hostiteľskú krajinu, kde sa konajú oficiálne oslavy. Oslavy v hostiteľskej krajine pomáhajú vyzdvihnúť problémy v oblasti životného prostredia, ktorým krajina čelí, a podporuje úsilie o ich riešenie. Tohtoročným hostiteľom je Kanada. V roku 2016 bola hostiteľskou krajinou Angola, ktorá vyzývala občanov k nulovej tolerancii pre obchodovanie s voľme žijúcimi živočíchmi.

21. septembra 2016 v New Yorku Ministerka životného prostredia a klimatických zmien Kanady, Catherine McKenna  prebrala poverovaciu listinu hostiteľskej krajiny k oslavám Svetového dňa životného prostredia v roku 2017 z rúk riaditeľa Organizácii spojených národov Erika Solheima.

Popis foto:  21. septembra 2016 v New Yorku Ministerka životného prostredia a klimatických zmien Kanady, Catherine McKenna  prebrala poverovaciu listinu hostiteľskej krajiny k oslavám Svetového dňa životného prostredia v roku 2017 z rúk riaditeľa Organizácii spojených národov Erika Solheima.

Ako sa môžete zapojiť vy?

V rámci osláv Kanada ponúka verejnosti viacero spôsobov ako sa pripojiť k oslavám:
1/ Nájdite svoju prírodu. Kanada vydáva povolenia, ktoré každému umožnia voľný vstup do všetkých národných parkov na rok 2017.

2/ Získajte dobrodružstvo. Kanada pozýva rodiny a žiakov škôl, aby sa stretli v parkoch, a zaznamenali, čo najviac rôznych foriem živej prírody ako súčasť kampane Nature Blitz. Vytvorili ju v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody (IUCN) a jej cieľom je vybudovať najväčšiu svetovú prírodnú databázu. V rámci kampane vyzývajú verejnosť, aby v termíne od 1. do 12. júna sa odfotili, prípadne zaznamenali na pracovný list život v prírode.

Viac informácii na  http://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/explore-nature-you-love-worldenvironmentday

3/ Vytvorte fotografiu alebo video.  Zachyťte svoje obľúbené miesto v prírode. Najlepšie je, keď ste na fotke, videu aj vy. Označte svoj príspevok a informujte aj iných o vašom obľúbenom mieste v prírode a prečo je to pre vás dôležité.  Na sociálnych sieťach použite #WorldEnvironmentDay alebo #WithNature.

Viac informácii na http://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/picture-all-places-matter

4/ Naučte sa milovať prírodný svet. Školy v Kanade ale aj po celom svete budú na svojich hodinách uprednostňovať tému životného prostredia, aby sa prehĺbilo pochopenie žiakov a študentov, prečo je príroda taká dôležitá pre ľudské blaho.

Zapojte sa do projektu Nature Blitz.

Foto popis: Zapojte sa do projektu Nature Blitz.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Správa NAPANT pripravila dňa 3. júna pre širokú verejnosť v rámci podujatia  k Medzinárodnému dňu detí v obci Bacúch stanovište, na ktorom interaktívnou formou prezentovala národné parky na Slovensku a poznávanie liečivých rastlín.  

Správa PIENAP uskutoční dňa 8. júna pre žiakov 2. ročníka zo Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi terénnu exkurziu s názvom Tajomstvá potoka, v rámci ktorej budú žiaci pozorovať život nad a pod vodnou hladinou a pripomenú si, prečo sú čisté potoky dôležité.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala dňa 30. mája a 1. júna pre študentov gymnázia z Poľska terénnu exkurziu po NCH Diery zameranú na poznávanie prírodných hodnôt Malej Fatry a význam ochrany prírody. Dňa 2. júna uskutoční pre deti z MŠ Lysica a dňa 8. júna pre deti z  Rajca výukový program Keď je krajina znečistená, zameraný na podporu aktívnej starostlivosti o životné prostredie a správane triedenie odpadu.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala dňa 1. júna pre žiakov Špeciálnej školy v Spišskej Novej Vsi prednášku s ekohrami, dňa 2. júna pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a verejnosť (rodičia a starí rodičia s deťmi) v rámci podujatia Mesto deťom prezentácie a súťaže. Dňa 6. júna uskutoční pre žiakov ZŠ G. Haina v Levoči exkurziu do územia európskeho významu Levočské dubiny.

Správa TANAP pripravila dňa 2. júna pre žiakov 3. ročníka ZŠ Dostojevského v Poprade aktivity v prírode, „umeleckú“ tvorbu s prírodninami a žiaci vyhotovili plagát na tému Ako si predstavujem zdravé životné prostredie. Dňa 12. júna uskutoční pre žiakov zo ZŠ Dostojevského v Poprade exkurziu do Závažnej Poruby a do Národnej prírodnej pamiatky Stanišovská jaskyňa spojenú s pozorovaním netopierov a inými aktivitami.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční dňa 6. júna pre žiakov a pedagógov základných a stredných škôl Ekodni vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, v rámci ktorých budú prednášky o chránených územiach v regióne spojené s aktivitami, cieľom ktorých je upevniť ich vzťah k vlastnej krajine a posilniť ich spojenie s prírodou. Dňa 8. júna uskutoční pre žiakov a pedagógov zo ZŠ Budovateľská v Snine v areáli Rekreačnej oblasti Rybníky v Snine akciu s názvom Spojme sa s prírodou, počas ktorej bude prebiehať beseda so žiakmi o zaujímavostiach územia spojená s hrami a súťažami. Dňa 13. júna uskutoční v Informačnom stredisku v Novej Sedlici pre žiakov základných škôl okresu Snina XIV. ročník vedomostnej súťaže NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach. Prostredníctvom vedomostnej súťaže budú žiaci poznávať svoj región, územie národného parku, prehlbovať si vedomosti v oblasti prírody, histórie i kultúry. Dňa 20. júna uskutoční pre žiakov a učiteľov MŠ v Stakčíne podujatie s názvom Rozprávkové Poloniny (na trase Vodná nádrž Starina – Topoľa – Ulič). Pre deti bude pripravená exkurzia do národného parku spojená so zábavnými súťažami v prostredí oddychovo-náučného areálu Dvere do Polonín v Uliči, kde na súťažných stanovištiach budú malých účastníkov sprevádzať rozprávkové postavičky.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat uskutoční dňa 6. júna v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach a žiakmi ZŠ v Jovse každoročné podujatie Otváranie studničiek v obci Jovsa. V rámci podujatia budú prednášky o CHKO Vihorlat a o studničkách nachádzajúcich sa v oblasti, uskutoční sa výtvarná súťaž o najkrajší obrázok studničky a súťaž o vytvorenie zaujímavého nápadu ako zamedziť poškodzovaniu chránených území a druhov.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina uskutoční dňa 6. júna pre trojčlenné družstvá žiakov 2. stupňa základných škôl okresu Lučenec XV. ročník prírodovednej súťaže Príroda okolo nás. Súťaž bude prebiehať na 5 stanovištiach priamo v teréne. Súťažiaci budú riešiť testy a praktické úlohy z oblasti ochrany prírody (maloplošné chránené územia  v okrese Lučenec a CHKO Cerová vrchovina), rastlinstva, živočíšstva, drevín a odpadov. Dňa 8. júna uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ z Rimavskej Soboty terénnu exkurziu po náučnom chodníku Mačacia a Hajnáčsky hradný vrch.

Správa slovenských jaskýň uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a Medzinárodného dňa podzemia a jaskýň (6. jún) dňa 1. júna pre žiakov MŠ, ZŠ, a verejnosť exkurzie v Gombaseckej jaskyni na tému Človek a jaskyne spojené s rôznymi aktivitami ako napr. triedenie živočíchov podľa vonkajších znakov na základe ich vzťahu k jaskynnému prostrediu, vysvetľovanie procesu vzniku jaskyne na horninách a skamenelinách, pamäťové kreslenie mapy jaskyne, hry zamerané na prezentáciu echolokácie netopierov, lezenie po jaskyniarskom lanovom rebríku, alebo zlaňovanie. Počas celého júna uskutoční pre žiakov druhého stupňa ZŠ exkurzie do Demänovsej jaskyne slobody s tematikou Jaskyňa ako súčasť životného prostredia, voda v krase, jaskyne a človek. Začiatkom júla sa uskutočnia pre žiakov druhého stupňa ZŠ tematické prehliadky Važeckej jaskyne.

Spracovala:

Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroje informácií:

http://worldenvironmentday.global/

http://www.un.org/en/events/environmentday/background.shtml

http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

http://worldenvironmentday.global/en#howto

http://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/explore-nature-you-love-worldenvironmentday

http://www.unep.org/newscentre/canada-host-world-environment-day-2017

http://www.who.sk/medzinarodny-den/svetovy-den-zivotneho-prostredia/

http://www.harm.sk/oslavte-svetovy-den-zivotneho-prostredia-tak-ako-sa-patri/

http://www.bureauveritas.sk/home/news/events/svetovy-den-zp-2017

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...