Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Požiadavky: VŠ II. stupňa prírodovedného, lesníckeho alebo ekologického zamerania, odborná prax v environmentálnej oblasti minimálne 5 rokov, prax s vedením kolektívu minimálne 1 rok, znalosť 1 cudzieho jazyka ? neslovanského na komunikačnej úrovni vítaná, znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku a ostatné zložky životného prostredia. Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overenú kópiu, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania, čestné prehlásenie o spôsobilosti samostatne viesť motorové vozidlo a samostatne pracovať s PC, vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia a rozvoja Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy"(rozsah min. 5 strán) zašlite do 26. 03. 2017 na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica. Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 26. 03. 2017 na pečiatke doručovateľa.
Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...