Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Požiadavky: VŠ II. stupňa prírodovedného, lesníckeho alebo ekologického zamerania, odborná prax v environmentálnej oblasti minimálne 5 rokov, prax s vedením kolektívu minimálne 1 rok, znalosť 1 cudzieho jazyka ? neslovanského na komunikačnej úrovni vítaná, znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku a ostatné zložky životného prostredia. Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overenú kópiu, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania, čestné prehlásenie o spôsobilosti samostatne viesť motorové vozidlo a samostatne pracovať s PC, vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia a rozvoja Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy"(rozsah min. 5 strán) zašlite do 26. 03. 2017 na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica. Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 26. 03. 2017 na pečiatke doručovateľa.
Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Všetky správy

December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...