Projektový manažér (OPKŽP2)

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

vypisuje výberové konanie na miesto

projektový manažér (OPKŽP2),

pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28/B, Banská Bystrica

 

Požiadavky:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa;
 • prax minimálne 1 rok s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov (EŠIF), prípadne iných grantových schém;
 • skúsenosti s obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou vítané;
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý;
 • vodičský preukaz typu B výhodou;
 • osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť;
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.
Pracovná náplň uchádzača:
 • Manažuje implementáciu projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia v súlade so zmluvou o NFP, Príručkou pre žiadateľa a ďalšími pokynmi RO operačného programu.
 • Koordinuje vecnú aj časovú implementáciu a včasné plnenie aktivít projektu. Sleduje napĺňanie indikátorov projektu, vypracováva monitorovacie správy a podieľa sa na príprave podkladov pre žiadosti o platbu. V prípade nezrovnalostí vecného alebo časového plnenia projektu vypracúva návrhy na zmenu projektu.
 • Zabezpečuje komunikáciu s  riadiacim orgánom v súvislosti s implementáciou projektu.
 • Pripravuje podklady pre verejné obstarávanie tovarov a služieb v rámci plnenia aktivít projektu a administratívne zabezpečuje priebeh obstarávaní s nízkou hodnotou.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše;
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby;
 • pružný pracovný čas;
 • preplatenie PN nad rámec zákona;
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 1.12. 2021, najneskôr  do 1.1.2022

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu realizácie projektu.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1021,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 22.11.2021 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štěpánková, vedúca odboru personalistiky a miezd

Tel.:   +421 48 472 20 20


November

Počuli ste, že...