ŠOP SR zabezpečuje pravidelný manažment chránených území

ŠOP SR zabezpečuje pravidelný manažment chránených území

Manažment krajiny alebo inak starostlivosť o krajinu je činnosť, ktorá z hľadiska perspektívy trvalo udržateľného rozvoja zabezpečuje pravidelnú starostlivosť o krajinu.

Hlavným cieľom manažmentových opatrení je zachovanie typického druhového zloženia a štruktúry trávnatých porastov, ako aj zabezpečenie podmienok pre výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Travinné biotopy Slovenska patria medzi najvýznamnejšie biotopy strednej a východnej Európy vďaka svojej vysokej druhovej diverzite. Lúky a pasienky tvoria typický ráz krajiny a predstavujú neoddeliteľnú súčasť jej histórie. Významnou mierou prispievajú k poľnohospodárskej produkcii a poskytujú miesta pre oddych a rekreáciu. Okrem toho vytvárajú vhodné podmienky pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Preto je dôležité sa o tieto územia pravidelne starať. Každá správa národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti sa týmto aktivitám pravidelne venuje a my sme vybrali niekoľko z nich, aby sme Vám priblížili ako sa taký manažment krajiny zabezpečuje.

Správa NP Slovenský raj už začiatkom augusta zorganizovala ručné kosenie Kopaneckých lúk v katastri obce Vernár, ktoré patria k najbohatším lúkam na svete. Na ½ m2 rastie až 54 druhov vyšších rastlín, čo predstavuje svetový rekord. Preto je veľmi dôležité sa o túto svetovú raritu aj patrične starať a obhospodarovať ju.

Viac informácií o tomto skvelom podujatí nájdete TU.


Zdroj: NP Slovenský raj

Na prelome mesiacov august a september zamestnanci zo Správy CHKO Latorica pracovali na odstraňovaní náletových drevín (najmä agáta bieleho) z kladiska korytnačky močiarnej, ktorá patrí podľa Červenej knihy ohrozených a vzácnych živočíchov ČR a SR do kategórie kriticky ohrozených druhov. Jedinou z potvrdených lokalít prirodzeného výskytu korytnačky močiarnej na Východoslovenskej nížine je Národná prírodná rezervácia Tajba v Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov.


Zdroj: CHKO Latorica

Pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie sa manažmentu prírody formou kosenia venovali zamestnanci CHKO Cerová vrchovina v areáli Jasenina.


Zdroj: CHKO Cerová vrchovina

Koncom septembra sa v CHKO Štiavnické vrchy, konkrétne v prírodnej rezervácii Bujakov vrch a národnej prírodnej rezervácii Sitno vykonávali práce na odstránenie tzv. nedopaskov, starej trávy a náletových drevín aj v spolupráci so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici.

V tom istom čase nezaháľali ani kolegovia z CHKO Ponitrie, ktorí v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody na území európskeho významu – Stráž pracovali na podpore zachovania chránených biotopov ako aj druhu európskeho významu – popolavec dlholistý moravský.


Záverom slnečných jesenných dní na konci mesiaca október sa pracovalo aj na Gánovských slatinách (Správa TANAP-u), ktoré patria medzi vzácne nelesné biotopy. Práce spočívali v odstraňovaní náletových drevín a krov v lokalite Biela skala a kosenia a odstraňovania stariny pri prvom prameni pri obci Gánovce. Vývery silne mineralizovaných vôd tu podmienili vznik biotopu karpatských travertínových slanísk, ktorý sa vyvinul iba v severnej časti Slovenska a jeho výskyt je obmedzený na plošne malé územia. Na zasolených pôdach vznikli vhodné podmienky pre existenciu slanomilných druhov, ktoré sú podobné druhom vyskytujúcim sa na morských pobrežiach. Patria medzi vzácne, chránené a ohrozené druhy rastlín, mnohé z nich už na hranici vyhynutia.


Manažment prírody sa okrem kosenia a hrabania môže vykonávať aj pomocou pastvy domácich zvierat, ako sú kozy a ovce. Príkladom takejto starostlivosti je pastva v prírodnej rezervácii Krasín (Správa CHKO Biele Karpaty).


Zdroj: CHKO Biele Karpaty

 

Všetky správy

November

Počuli ste, že...