Výnimočné chránené územie Slovenska oslavuje

Výnimočné chránené územie Slovenska oslavuje

POĽANA, sopečné pohorie so srdcom, v srdci Slovenska oslavuje! Uplynulo už štyridsať rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biosférickej rezervácie (BR) Poľana. Pri tejto príležitosti sa pod Poľanou 14. októbra uskutočnilo slávnostné stretnutie so zástupcami  CHKO BR Poľana, samospráv, miestnych podnikateľských subjektov, poľovných združení, gazdov a lesníkov. Spoločne si tak pripomenuli výnimočnosť územia, v ktorom spoločne žijú, pracujú a o ktoré sa spoločne starajú.

Počiatky ochrany najvyššieho sopečného pohoria Slovenska – Poľany, pramenia v jej prírodnom bohatstve, ktoré oslovilo mnoho významných slovenských umelcov a odborníkov, hlavne prírodovedeckého zamerania. Práve vedecké výskumy v tejto oblasti nastolili potrebu ochrany územia. Najskôr bola vyhlásená séria menších chránených území ako štátna prírodná rezervácia Hrončokovský grúň, chránené prírodné výtvory Melichova skala, Jánošíkova skala a Bátovský balvan. Následne vznikla štátna prírodná rezervácia Poľana nad Detvou a tieto územia spoločne vytvorili základ pre veľkoplošné chránené územie - CHKO Poľana vytvorené v roku 1981.

Predmetom ochrany CHKO Poľana je mozaika rôznych (lesných, lúčnych, pasienkových, mokradných,...) ekosystémov, ktoré sa vyvinuli prevažne na vulkanickom podloží. Tie vytvárajú podmienky pre trvalú existenciu chránených druhov rastlín a živočíchov a chránených typov biotopov. Územie je zároveň ukážkou špecifickej historickej a kultúrnej krajiny, ktorej dominantou je  tradičné laznícke osídlenie.Poľana predstavuje kúsok divokej prírody, ktorý v sebe spája unikátne prepojenie prírodných krás a citlivý a chápavý ľudský prístup. Tento prístup prepája v sebe snahu o zachovanie jej výnimočnosti a zároveň oceňuje jej pokoj a nespútanosť. Práve jedinečnosť ekosystémov vytvorených vulkanickou činnosťou, kultúrne prepojenie a opradenie miesta mýtami a legendami, ale aj výskumy potvrdzujú osobitosť miesta a opodstatnenie zaradenia Poľany do siete biosférických rezervácii sveta pod záštitou UNESCO v roku 1990 (v súčasnosti je ich 727). Od roku 2017 sa taktiež môže popýšiť Cenou Michela Batisse za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete. Jeho základom je Koordinačná rada BR Poľana, ktorá ako jediná na Slovensku uplatňuje participatívny manažment.
 
Malá oslava Poľany a jej okrúhleho štyridsiateho výročia sa konala dňa 14.10.2021. Komorná slávnosť v srdci poľanskej prírody na chate Zálomská bola realizovaná za účasti všetkých, ktorí svojou troškou dennodenne prispievajú k rozvoju a zveľaďovaniu tohto výnimočného chráneného územia vrátane ochranárov, lesníkov, primátorov, starostov, poľovníkov, poľnohospodárov, priaznivcov folklóru a gazdov. V rámci zachovania protipandemických opatrení, žiaľ v obmedzenom počte, mali príležitosť vzdať hold a oceniť prostredie, o ktoré sa spoločne starajú. Súčasťou programu bola aj odborná exkurzia vedená pracovníkmi Správy CHKO Poľana, spoločné spomínanie na historické míľniky a symbolická výmena darov medzi riaditeľmi CHKO Poľana a OZ Kriváň. Účastníkov podujatia hrialo jesenné slnko, oheň aj dobrá nálada.

Ako uviedla riaditeľka Správy CHKO-BR Poľana Vladimíra Fabriciusová: „Základom správneho manažovania územia je jeho poznanie, úcta k pôde a k ľuďom, pochopenie vzniku prírodných hodnôt, vytváranie vhodných podmienok pre život, spolupráca, ochota  a vzájomný rešpekt. Všetkým tým, ktorí v CHKO-BR Poľana žijú a zveľaďujú územie, v ktorom sa snúbi láska k prírode a k ľuďom, patrí jedno veľké ĎAKUJEME. Len vďaka nim je územie mocnej sopky Poľany výnimočné, lebo spája ľudí už po mnohé generácie.“

Celé stretnutie, tak ako čarovná Poľana sama, sa nieslo v znamení harmónie, súhry a pokory. Tieto hodnoty lákajú nielen návštevníkov, ale aj mnohých umelcov, ktorí venovali časť svojej tvorby práve Poľane a hovoria o nej v nádherných básňach, piesňach alebo povestiach už dlhú dobu a snáď aj vďaka dôkladnej starostlivosť o Poľanu naďalej budú.

Všetky správy

November

Počuli ste, že...