Simulovaná záplava má pomôcť chráneným druhom a ohrozeným biotopom

Simulovaná záplava má pomôcť chráneným druhom a ohrozeným biotopom

Predposledný májový týždeň sa začala simulovaná záplava ramennej sústavy Dunaja v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, ktorá sa realizuje na podnet Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Správy CHKO Dunajské luhy. Simulovaná záplava má pomôcť zachovať v tomto území priaznivé podmienky pre viaceré ohrozené druhy živočíchov a rastlín. Účinky záplavy na miestne biotopy budú štátni ochranári monitorovať ešte aj v najbližších týždňoch.

Lokalita, v ktorej sa záplava realizovala spadá do územia európskeho významu Dunajské luhy, kde sa nachádza viacero európsky významných druhov a biotopov, ako sú napríklad lužné vŕbovo-topoľové lesy s vlhkomilnou vegetáciou. „Štátna ochrana prírody SR v záujme plnenia požiadavky Smernice o biotopoch na zabezpečenie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu v území európskeho významu Dunajské luhy, v apríli tohto roku podala v zmysle manipulačného poriadku vodného diela Gabčíkovo - návrh na realizáciu tzv. simulovanej záplavy inundačného územia Dunaja,“ informuje Juraj Hajdú, hydrobiológ ŠOP SR. Podľa vodohospodára Alexandra Kürthyho, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské luhy sa o ramennú sústavu Dunaja zaujíma a spolupracuje aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Vodohospodárskou výstavbou. „V nasledujúcich mesiacoch pripravujeme návrh na komplexné riešenie, ktorého formu predtým prediskutujeme v odborných kruhoch,“  hovorí Alexander Kürthy.

Prehradenie Dunaja spôsobilo zníženie prietokov

Odborní pracovníci ŠOP SR a jej Správy CHKO Dunajské luhy sa zhodujú, že bez optimalizácie vodných pomerov v podobe simulovaných záplav by bola väčšina tunajšej fauny a flóry, vrátane lužných biotopov, vystavená ohrozeniu či dokonca zániku. „Simulované záplavy sú jedným zo základných opatrení na zmiernenie vplyvov vodného diela Gabčíkovo na prírodné prostredie,“ vysvetľuje Juraj Hajdú a ďalej dodáva, že zníženie prietokov v Starom (opustenom) koryte Dunaja po prehradení Dunaja v 90-tych rokoch, malo za následok v tejto časti územia narušenie pravidelnosti záplavového režimu a stratu postrannej spojitosti hlavného toku s inundačnými vodami. Práve táto sezónna komunikácia je rozhodujúca pre zachovanie druhovej pestrosti lužných ekosystémov.

Dunaj priebežne monitorujú

Štátna ochrana prírody zároveň predložila príslušným orgánom, biologické a ekologické požiadavky na realizáciu simulovanej záplavy, tak aby jej prínos vo vzťahu k ekosystému bývalej vnútrozemskej delty Dunaja, bol podľa možnosti čo najväčší. Preto simulovaná záplava s tzv. jarno-letným režimom, napodobňuje zvýšené prietoky z topenia sa alpských ľadovcov a potrvá do polovice júna. Podobné simulované záplavy boli realizované aj v minulých rokoch, avšak neboli pravidlom. Aktuálne je realizácia simulovanej záplavy prínosná aj s ohľadom na potrebu riešenia nepriaznivých dôsledkov sucha a s tým spojeného nedostatku vody v krajine, čo jej význam ešte viac umocňuje. „Situáciu v inundácii Dunaja aktuálne priebežne monitorujeme, aby bolo možné účinky záplavy na biotopy a druhy chráneného územia vyhodnotiť a podať o nich správu príslušným orgánom a organizáciám,“ uzatvára hydrobiológ ŠOP SR, podľa ktorého sú simulované záplavy jedným z kľúčových opatrení, zabezpečujúcim potrebnú úroveň biodiverzity tohto územia.

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...