Európsky deň národných parkov - naša príroda, naša kultúra

Európsky deň národných parkov - naša príroda, naša kultúra

Vo štvrtok 24. mája oslavujeme Európsky deň prírodných a národných parkov. Prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 organizáciou Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) ako spomienka na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku v roku 1909. Vďaka iniciatíve Federácie EUROPARC sa odvtedy každoročne do osláv zapájajú stovky chránených území v celej Európe. 

V súčasnosti má Federácia EUROPARK vyše 441 členov z 36 krajín vrátane Slovenska, prostredníctvom ktorých je prepojených približne 500 chránených území.

Cieľom tohto dňa je spojiť ľudí s prírodou prostredníctvom rozmanitých činností a podujatí v chránených územiach a lepšie tak priblížiť ciele a prácu pracovníkov správ európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. 

V minulom roku bolo uskutočnených viac ako 400 podujatí v 25 krajinách.  K oslavám dňa je tento rok zatiaľ pripravených vyše 112 podujatí. Prehľad všetkých zaregistrovaných aktivít môžete nájsť na http://www.europarc.org/nature/edop/.

Výzva na spoločné oslavy s európskym rokom kultúrneho dedičstva

Kultúrna identita má hlboké korene prepojené s krajinou. Pozrime sa na svoje miestne tradície, na príbehy, ktoré naša krajina rozpráva, na remeslá, literatúru, umenie, architektonické štýly alebo aj na naše jedlo. Napokon, nie je kultúrne dedičstvo v našej prírode?


Naše dedičstvo: kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou, je kľúčovým posolstvom Európskeho roka kultúrneho dedičstva v roku 2018.

Kultúra a príroda spolu úzko súvisia a preto sa toto posolstvo odzrkadľuje v tohtoročnej téme Európskeho dňa prírodných a národných parkov, ktoré znie: Naša príroda, naša kultúra. Horúcou témou v oblasti ochrany prírody je momentálne narastajúca vzdialenosť medzi ľuďmi, predovšetkým mladými a prírodou. Jednou zo závažných otázok našej doby je to, ako opätovne prepojiť ľudstvo s prírodou, ako môžu ochrancovia prírody, manažéri a zamestnanci správ chránených území odovzdávať ľuďom informácie o hodnotách a prínosoch, ktoré nám príroda ponúka. Človek v minulosti bol bytostne odkázaný na prírodu, bol od nej závislý, čo sa v  súčasnosti vytráca. 

Preto je nevyhnutné poukazovať na služby, ktorý nám príroda ponúka a apelovať na ochranu nádherných prírodných území v Európe. Chránené územia sú cennou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Európsky deň prírodných a národných parkov je príležitosťou:
  • spájať ľudí s ich krajinou, prepojiť prírodné dedičstvo s ich kultúrnou identitou
  • porozumieť minulej histórii v našej krajine a budovať budúcnosť, ktorá rešpektuje naše dedičstvo v celej jeho rozmanitosti.

Je adresovaný ľuďom všetkých vekových kategórií. Deťom, mládeži, mladým, dospelým, rodinám a seniorom - každý sa môže zúčastniť miestnych podujatí organizovaných správami národných parkov a regionálnymi organizáciami.

"Vďaka tomu, že žijeme v nej, krajina sa stáva súčasťou nás, rovnako ako my sme jej súčasťou!“ Ingold, 1993.

Originál citát: „Through living in it, a landscape becomes part of us, just as we are part of it!“  Ingold, 1993. The Temporality of the Landscape.

INŠPIRÁCIA PRE VÁS:

- Sprevádzané exkurzie: pomôžte návštevníkom národných a prírodných parkov uvedomiť si kultúrne hodnoty a spojenie s prírodou; rozprávajte príbehy ako v minulosti ľudia tvorili a využívali krajinu, zorganizujte napr. nočnú exkurziu a porozprávajte návštevníkom o čarovných bytostiach a nadprirodzených javoch

- Umenie a príroda: môžete zorganizovať divadelné predstavenie v prírode, alebo umelecké workshopy (krajinná poézia, maľovanie akvarelom, fotografia, výroba drevených píšťal), prípadne usporiadať koncert v prírode

- Gastronómia a lokálne produkty: môžete zapojiť lokálne reštaurácie do prípravy tradičných jedál a regionálnych špecialít, zorganizovať trh s lokálnymi produktmi spojený s degustáciou

- Školy: hľadajte spoločne dávno zabudnuté príbehy, deti a študenti sa môžu zhovárať so svojim starými rodičmi a inými rodinnými príslušníkmi o ich spomienkach na krajinu, v ktorej žili, čím sa živili, aké piesne si spievali, ako trávili leto, čo jedávali. Z príbehov a kresieb môžete vytvoriť výstavu. 

Štátna ochrana prírody SR sa tiež zapojí do osláv európskeho dňa prírodných a národných parkov:

Správa TANAP pripravila pre žiakov 1. až 4. ročníka  ZŠ Komenského v Poprade od 23. do 30. mája prezentácie o národných parkoch na Slovensku, ktoré budú spojené s rôznymi aktivitami zameranými na ochranu prírody. Prebiehať budú v učebni environmentálnej výchovy na ZŠ Dostojevského v Poprade.

Správa NAPANT pripravila na stredu 30. mája v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Hron v Dubovej besedu na tému Národné parky a chránené územia Slovenska. V rámci nej si slovom i obrazom priblížia nielen prírodu jednotlivých území, ale prečítajú si aj básne viažuce sa k územiam, či  zaspievajú si ľudové piesne pochádzajúce z regiónov, v ktorých sa jednotlivé chránené územia nachádzajú.  

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční vo štvrtok 24. mája na Nám. A. Hlinku v Žiline pre verejnosť informačnú kampaň s názvom Naša príroda, naša kultúra. Pripravené budú rôzne aktivity zmerané na  spoznávanie našich národných parkov, „vtáčie“ bingo, pre deti omaľovánky, puzzle a informačné materiály o ochrane prírody.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava zrealizuje vo štvrtok 31. mája  pre žiakov ZŠ terénnu exkurziu po náučnom chodníku v obci Klin s názvom Putovanie po zákutiach Oravy.

Spracovali:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy

Natália Kubicová, Ing., ŠOP SR, koordinátorka medzinárodných dohovorov

Zdroj: http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

Medvedica s mladými, autor: V. Vician

Jasoň červenooký, autor: P. Olekšák

Jazyčník sibírsky, autor: F. Divok

 

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...