Bird of paradise

Program: Interreg Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020

Názov projektu SK: Úžasný vtáčí svet bez hraníc

Názov projektu AJ:  Birds without Borders

Akronym projektu:  Bird of paradise 

Číslo projektu:  SKHU/1601/1.1/065

Začiatok realizácie projektu: 2.11.2017

Dĺžka realizácie projektu: 16 mesiacov

Rozpočet projektu ŠOP SR: 253 531,00 Eur

Celkový rozpočet projektu: 408 156,10 Eur

Vedúci prijímateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Partner projektu: Národný park Aggtelek

Opis projektu:

NP Slovenský kras na Slovensku a  NP Aggtelek v Maďarsku je známym cezhraničným krasovým územím.  Projekt „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ vyzdvihuje jeho ďalšiu jedinečnosť ako chráneného vtáčieho územia  na oboch stranách hranice.  Vodné plochy v údolí rieky Bodvy sú dôležitými oddychovými lokalitami pre migrujúce druhy vtákov. V oboch NP už dlhodobo existujú výskumné aktivity špeciálne zamerané na výskum migrácie vtákov a to na slovenskej strane Ornitologický stacionár Drienovec a na maďarskej strane Ornitologický stacionár  "Tábor monitoringu migrácie vtákov a ochrany prírody v údolí Bodvy" pri obci Szalonna.

Hlavným prínosom projektu je rozšírenie ponuky ornitologických táborov tak  pre odbornú, ako aj pre širokú verejnosť, a to zlepšením prístupu na lokality, zabezpečením lepšieho vybavenia pre odchyt
a pozorovanie vtákov, zabezpečením nepretržitej odbornej a lektorskej služby pre návštevníkov počas migračnej sezóny,  vybudovaním zážitkových náučných chodníkov priamo v ornitologických táboroch, vybudovaním pozorovacích veží na ďalších lokalitách, ponukou eko-výchovných aktivít
pre návštevníkov počas celého roku aj mimo hlavnej sezóny migrácie vtákov.

Dôležitou súčasťou projektu je vytvorenie spoločnej maďarsko-slovenskej interaktívnej web-mapy
s lokalizáciou významných lokalít na pozorovanie vtákov, ako aj ďalších zaujímavostí ochrany prírody pre návštevníkov tohto cezhraničného krasového územia a poskytovanie informácií o eko-výchovných podujatiach, táboroch s ukážkami krúžkovania migrujúcich vtákov, atď. Okrem signifikantného prínosu pre zvýšenie návštevnosti regiónu projekt prispieva aj k ochrane samotných vtáčích druhov
a ich biotopov.

Nosným pilierom projektu je spolupráca a vzájomná výmena skúseností oboch národných parkov, pretože vtáky hranice krajín nepoznajú a návštevníci budú môcť v reálnom čase vedieť o aktuálnych zaujímavostiach tej-ktorej lokality.

Aktuálne informácie k projektu: (priebežne budú aktualizované)

- Tlačová konferencia 24.04.2018 na lokalite Ornitologického stacionára Drienovec

Dňa 24. apríla 2018 o 10 hodine sa uskutoční úvodná tlačová konferencia pri príležitosti realizácie projektu v lokalite Ornitologického stacionára Drienovec.

Príloha: Pozvánka [pdf]


Október

Počuli ste, že...