Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

opkzp-logo

Názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Akronym projektu: Veľké šelmy 2

ITMS kód projektu: 310011L489

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Začiatok realizácie projektu: 01.03.2017

Dĺžka realizácie projektu: 70 mesiacov

Zazmluvnená výška NFP: 7 999 997,57 EUR

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Výška NFP žiadateľa: 6 515 596,97 EUR

Partner: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výška NFP partnera: 1 484 400,60 EUR

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie priaznivého stavu vlka dravého a medveďa hnedého v aplskom bioregióne, dosiahnutie priaznivého stavu u vlka dravého v panónskom bioregióne a u rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020.

Hlavná aktivita projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy, ktorá je rozdelená na časti:

Aktivity v oblasti národnej legislatívy

Aktivity v oblasti praktickej starostlivosti

Aktivity v oblasti monitoringu

Aktivity v oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

Aktivity v oblasti výskumu

Aktivity v oblasti starostlivosti o medveďa hnedého a rysa ostrovida v podmienkach mimo ich prirodzeného stanovišťa (,,ex situ“)

Aktivity v oblasti zabezpečenia a hodnotenia schopnosti prežívania jedincov v podmienkach ,,ex situ“ a následne ,,in situ“

Hlavným výstupom projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt je realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potencionálneho). Výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: www.biomonitoring.sk.


December

Počuli ste, že...