Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

opkzp-logo

Názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Akronym projektu: Veľké šelmy 2

ITMS kód projektu: 310011L489

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Začiatok realizácie projektu: 01.03.2017

Dĺžka realizácie projektu: 70 mesiacov

Zazmluvnená výška NFP: 7 999 997,57 EUR

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Výška NFP žiadateľa: 6 515 596,97 EUR

Partner: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výška NFP partnera: 1 484 400,60 EUR

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie priaznivého stavu vlka dravého a medveďa hnedého v aplskom bioregióne, dosiahnutie priaznivého stavu u vlka dravého v panónskom bioregióne a u rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020.

Hlavná aktivita projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy, ktorá je rozdelená na časti:

Aktivity v oblasti národnej legislatívy

Aktivity v oblasti praktickej starostlivosti

Aktivity v oblasti monitoringu

Aktivity v oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

Aktivity v oblasti výskumu

Aktivity v oblasti starostlivosti o medveďa hnedého a rysa ostrovida v podmienkach mimo ich prirodzeného stanovišťa (,,ex situ“)

Aktivity v oblasti zabezpečenia a hodnotenia schopnosti prežívania jedincov v podmienkach ,,ex situ“ a následne ,,in situ“

Hlavným výstupom projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt je realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potencionálneho). Výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: www.biomonitoring.sk.

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu za rok 2019

V oblasti praktickej starostlivosti bola uskutočnená realizácia projektových aktivít: vypracovanie odborných podkladov pre dostatočnosť ÚEV, identifikácia migračných koridorov, práce zamerané na elimináciu rušivých činností súvisiacich s rastúcou návštevnosťou prírody ľuďmi – strážna služba skontrolovala rozlohu vo výmere 1 020, 9925 ha, príprava podkladov pre určenie ročnej kvóty lovu vlka v sezóne 2019 – 2020, evidencia vnadísk pre raticovú zver, zásahová činnosť pri riešení konfliktnej situácie s medveďmi v oblasti Jasenskej doliny, v širšom okolí k. ú. Ružomberok, v meste Vysoké Tatry a v obciach Stráňavy, Očová, Hrochoť, Ponická Huta, Nolčvo, Mošovce a v priestoroch muničného skladu v k. ú. Sklenné.

V oblasti monitoringu prebiehal: terénny monitoring za účelom získania výskytových údajov vlka, rysa a medveďa na území SR a ich zaznamenávanie do databázy KIMS, analýza doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd spôsobených VŠ, kompletizácia snímok z fotopascí, ich archivovanie a nahrávanie do databázy KIMS, realizácia zdravotného stavu rysa z uhynutých jedincov, apríl 2019 – ukončenie zberu vzoriek trusu a tkaniva z vlka dravého na analýzy DNA, určenia početnosti a stanovenie stupňa hybridizácie a ukončenie zberu vzoriek trusu z rysa ostrovida – ďalej prebieha analýza vzoriek v Prahe, zatiaľ bolo vyhodnotených 298 vzoriek. V septembri 2019 začatie zberu vzoriek trusu a tkaniva z medveďa hnedého na analýzy DNA a potravnú analýzu a zber vzoriek z vlka hnedého na potravnú analýzu - zozbieraných 533 vzoriek z medveďa a 210 vzoriek z vlka, z toho 82 vzoriek zozbieraných 6 externými zamestnancami. Začala sa realizácia GPS telemetrie vlka dravého - NP Slovenský kras a CHKO Horná Orava – 4 vlci boli označení telemetrickým obojkom a realizácia GPS telemetrie rysa ostrovida - NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava – 4 rysy boli označení telemetrickým obojkom. Zároveň sa uskutočnil veľkoplošný monitoring vlka na základe pobytových znakov - NP Slovenský kras, NP Malá Fatra, CHKO Kysuce a NP Muránska planina a veľkoplošný monitoring medveďa na stacionároch - NP Malá Fatra a CHKO Poľana.

V oblasti spolupráce a výchovy prebiehali vzdelávacie aktivity - účasť na vedeckých konferenciách, komunikácia s médiami.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA, Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny, Fotopasce a prislúchajúce vybavenie, Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu, Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu.


Január

Počuli ste, že...