Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Metodiky

Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (2023). [pdf]

Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (2014, 2016). [pdf]

Metodika na vypracovanie projektov ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma. [zip]

Postup krokov analýzy dát pri výbere CHVÚ [zip]

Metodika postupu výberu ÚEV [zip]

Spracovanie dát o lesných biotopoch [zip]

Metodiky monitoringu druhov a biotopov

Zoznam metodík na stiahnutie nájdete na stránkach portálu Biomonitoring

Metodiky monitoringu vtákov

1. Monitoring dravcov, bocianov čiernych a krkavcov bodovou metódou [zip] [33.26 MB]

2. Monitoring sov bodovým sčítaním s premenlivou vzdialenosťou [zip] [3.70 MB]

3. Sčítanie bežných druhov vtáctva bodovou metódou [zip] [88.65 MB]

4. Sčítanie druhov alpínskeho stupňa bodovou metódou [zip] [1.48 MB]

5. Sčítanie bežných druhov mokradí bodovou metódou [zip] [3.32 MB]

6. Dohľadávanie teritórií kane močiarnej metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [479.43 KB]

7. Monitoring tokanísk hlucháňa hôrneho metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [915.18 KB]

8. Monitoring tokanísk tetrova hoľniaka úplným sčítaním [zip] [561.22 KB]

9. Monitoring lelka lesného líniovou metódou [zip] [863.37 KB]

10. Monitoring hniezdiaceho vodného vtáctva líniovou metódou, metódou dvoch kontrol [zip] [69.09 MB]

11. Monitoring hniezdnej populácie chochlačky bielookej úplným sčítaním [zip] [404.71 KB]

12. Monitoring hniezdnej populácie kuvika a plamienky metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [4.89 MB]

13. Monitoring hniezdnej populácie výra metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [396.37 KB]

14. Monitoring hniezdnej populácie výrika metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [674.42 KB]

15. Monitoring hniezdnej populácie žeriava popolavého úplným sčítaním [zip] [1.13 MB]

16. Monitoring populácie krakle belasej úplným sčítaním [zip] [387.27 KB]

17. Sčítavanie stromových kolónií úplným sčítaním [zip] [5.37 MB]

18. Sčítavanie kolónií volavkovitých vtákov v mokradiach úplným sčítaním [zip] [7.65 MB]

19. Sčítavanie kolónií včelárikov a brehulí úplným sčítaním [zip] [2.27 MB]

20. Sčítavanie kolónií čoríkov úplným sčítaním [zip] [1.70 MB]

21. Monitoring slúk na tokaniskách bodovou metódou [zip] [526.84 KB]

22. Nočný monitoring bučiaka, bučiačika a chriašteľov bodovou metódou [zip] [2.72 MB]

23. Nočný monitoring chrapkáča poľného bodovou metódou [zip] [366.21 KB]

24. Pravidelné sčítanie dropa mapovacou metódou [zip] [2.28 MB]

25. Monitoring populácie bociana bieleho úplným sčítaním [zip] [622.43 KB]

26. Monitoring kolónií čajok a rybárov úplným sčítaním [zip] [10.06 MB]

27. Monitoring kolónií havrana úplným sčítaním [zip] [1.83 MB]

28. Monitoring trsteniarika tamariškového a slávika modráka metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [970.76 KB]

29. Monitoring bahniakov a vtáctva poľných a lúčných mokradí metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [6.18 MB]

30. Monitoring ďatľa hnedkavého metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [3.90 MB]

31. Monitoring strakoša kolesára metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [474.97 KB]

32. Monitoring kolibkárika zeleného metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [809.02 KB]

33. Monitoring vtáctva skalných biotopov metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [1.36 MB]

34. Monitoring strakoša veľkého metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [960.39 KB]

35. Monitoring trasochvosta žltohlavého metódou mapovania hniezdnych okrskov [zip] [969.89 KB]

36. Sčítanie žeriava popolavého na migračných koridoroch bodovou metódou [zip] [2.37 MB]

37. Monitoring migrujúcich bahniakov a vodného vtáctva na mokradiach bodovou metódou [zip] [3.15 MB]

38. Sčítanie vodného vtáctva na líniových alebo pásových transektoch [zip] [23.55 MB]

39. Monitoring nocovísk kane sivej bodovou metódou [zip] [1.19 MB]

40. Sčítanie zimovísk dropa mapovacou metódou [zip] [1.88 MB]

41. Sčítanie husí na zimoviskách a pastviskách bodovou metódou [zip] [3.68 MB]

42. Zimné sčítanie dravcov bodovou metódou [zip] [1.53 MB]

43. Monitoring s využitím odchytu do ornitologických sietí a krúžkovania vtákov metodikou ces (constant effort sites) na stacionároch [zip] [316.49 KB]

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR