Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Vtáky
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý
Aegolius funereus kuvik kapcavý/pôtik kapcavý
Alcedo atthis rybárik riečny/rybárik obyčajný
Anas platyrhynchos kačica divá
Anas querquedula kačica chrapľavá
Anas strepera kačica chripľavá
Anthus campestris ľabtuška poľná
Aquila heliaca orol kráľovský
Aquila chrysaetos orol skalný
Aquila pomarina orol krikľavý
Ardea purpurea volavka purpurová
Aythya ferina chochlačka sivá
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá
Aythya nyroca chochlačka bielooká
Bonasa bonasia jariabok hôrny
Botaurus stelaris bučiak trsťový/bučiak veľký
Bubo bubo výr skalný
Bucephala clangula hlaholka severská
Caprimulgus europaeus lelek lesný/lelek obyčajný
Ciconia ciconia bocian biely
Ciconia nigra bocian čierny
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý
Circus aeruginosus kaňa močiarna
Circus pygargus kaňa popolavá
Coracias garrulus krakľa belasá
Coturnix coturnix prepelica poľná
Crex crex chriašteľ poľný/chrapkáč poľný
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý
Dendrocopos medius ďateľ prostredný
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý
Dryocopus martius ďateľ čierny
Egretta alba volavka biela
Egretta garzetta volavka striebristá
Falco cherug sokol rároh
Falco peregrinus sokol sťahovavý
Falco vespertinus sokol kobcovitý/s.červenonohý
Ficedula albicollis muchárik bielokrký
Ficedula parva muchárik červenohrdlý
Galerida cristata pipíška chochlatá
Glaucidium passerinum kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí
Haliaeetus albicilla orliak morský
Chlidonias hybridus rybár bahenný
Chlidonias niger rybár čierny
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny
Jynx torquilla krutihlav hnedý
Lanius colurio strakoš červenochrbtý
Lanius excubitor strakoš sivý
Lanius minor strakoš kolesár
Larus canus čajka sivá
Larus melanocephalus čajka čiernohlavá
Limosa limosa brehár čiernochvostý
Lullula arborea škovránok stromový
Luscinia svecica slávik modrák
Mergus albellus potápač biely
Merops apiaster včelárik zlatý
Milvus migrans haja tmavá
Milvus milvus haja červená
Monticola saxatilis skaliar pestrý
Muscicapa striata muchár sivý
Netta rufina hrdzavka potápavá
Nycticorax nycticorax bučiak nočný
Otis tarda drop fúzatý/drop veľký
Otus scops výrik lesný
Pernis apivorus včelár lesný
Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý
Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný
Picoides tridactylus ďateľ trojprstý
Picus canus žlna sivá
Platalea leucorodia lyžičiar biely
Porzana parva chriašteľ malý
Porzana porzana chriašteľ bodkovaný
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá
Riparia riparia brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná
Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý
Sterna hirundo rybár riečny
Streptopelia turtur hrdlička poľná
Strix uralensis sova dlhochvostá
Sylvia nisoria penica jarabá
Tetrao tetrix tetrov hoľniak
Tetrao urogallus tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný
Tringa totanus kalužiak červenonohý
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR