Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Živočíchy
Anisus vorticuluskotúľka štíhla
Aspius aspiusboleň dravý
Austropotamobius torrentiumrak riavový
Barbastella barbastellusuchaňa čierna
Bison bonasusZubor hrivnatý
Bolbelasmus unicornishubár jednorohý
Bombina bombinakunka červenobruchá
Bombina variegatakunka žltobruchá
Boros schneideriboros schneiderov
Canis lupusvlk dravý
Carabus hungaricusbystruška južná
Carabus variolosusbystruška potočná
Carabus zawadzkiibystruška Zawadského
Castor fiberBobor vodný
Cerambyx cerdofúzač veľký
Cobitis taeniapĺž podunajský
Coenagrion ornatumšidielko ozdobné
Colias myrmidonežltáčik zanoväťový
Cordulegaster herosPásikavec veľký
Cordulegaster herosPásikavec
Cottus gobiohlaváč bieloplutvý
Cucujus cinnaberinusplocháč červený
Dioszeghyana schmidtiiMora schmidtova
Duvalius hungaricusBehúnik maďarský
Emys orbiculariskorytnačka močiarna
Eriogaster cataxpriadkovec trnkový
Eudontomyzon danfordimihuľa potiská
Eudontomyzon mariaemihuľa ukrajinská
Romanogobio kessleriiHrúz kesslerov
Graphoderus bilineatuspotápnik dvojčiarový
Gymnocephalus balonihrebenačka vysoká
Hucho huchohlavátka podunajská
Euphydryas maturnahnedáčik osikový
Isophya costatakobylka čelnatá
Isophya stysikobylka Štysova
Lampetra planerimihuľa potočná
Leptidea morseimlynárik východný
Leucorrhinia pectoralisvážka jednoškvrnná
Limoniscus violaceuskováčik fialový
Lucanus cervusroháč obyčajný
Lutra lutraVydra riečna
Lycaena disparohniváčik veľký
Lynx lynxrys ostrovid
Maculinea nausithousmodráčik bahniskový
Maculinea teleiusmodráčik krvavcový
Microtus tatricushrabošík tatranský / hraboš tatranský
Miniopterus schreibersiinetopier/lietavec sťahovavý
Misgurnus fossilisčík európsky
Myotis bechsteiniinetopier veľkouchý
Myotis blythiinetopier ostrouchý
Myotis blythiiNetopier veľký alebo netopier blythov
Myotis dasycnemenetopier pobrežný
Myotis emarginatusnetopier brvitý
Myotis myotisnetopier obyčajný
Myotis myotisNetopier veľký alebo netopier blythov
Odontopodisma rubripeskoník východný
Ophiogomphus ceciliaklinovka hadia
Osmoderma eremitapižmovec hnedý
Paracaloptenus caloptenoideskoník Brunnerov
Pelecus cultratusšabľa krivočiara
Pholidoptera transsylvanicakobylka sedmohradská
Pseudogaurotina excellensfuzáč karpatský
Rhinolophus euryalepodkovár južný
Rhinolophus ferrumequinumpodkovár veľký
Rhinolophus hipposiderospodkovár malý
Rhodeus sericeus amarusLopatka dúhová
Rhysodes sulcatusdrevník ryhovaný
Rosalia alpinaFuzáč alpský
Sadleriana pannonicasadlerianka panónska
Spermophilus citellussyseľ pasienkový
Stenobothrus eurasiuskoník slovanský
Triturus cristatusmlok hrebenatý
Triturus dobrogicusmlok dunajský
Triturus montandonimlok karpatský
Umbra krameriblatniak tmavý
Unio crassuskorýtko riečne
Ursus arctosmedveď hnedý
Vertigo angustiorpimprlík mokraďový
Vertigo geyeripimprlík močiarny
Vertigo moulinsianapimprlík bruškatý
Zingel streberkolok vretenovitý
Zingel zingelkolok veľký
Barbus carpathicusMrena škvrnitá
Romanogobio vladykovihrúz bieloplutvý
Euplagia quadripunctariaSpriadač kostihojový
Rutilus virgoplotica lesklá
Sabanejewia balcanicapĺž vrchovský

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR