Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Archív aktualít

Katalóg biotopov Slovenska - druhé vydanie
25. 01. 2024   
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala koncom roka 2023 novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg biotopov Slovenska predstavuje komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia. Vydaný je v národnej klasifikácii biotopov, pričom súčasťou sú aj prevodné tabuľky na iné klasifikačné systémy. Na území Slovenska evidujeme 178 biotopov, z toho 116 zaraďujeme k biotopom európskeho významu a 30 je biotopom národného významu. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa biotopy na našom území patria z nelesných najmä nížinné a podhorské lúky a z lesných biotopov sú to Karpatské dubovo-hrabové lesy či kvetnaté bukové a jedľovo-bukové lesy. Toto druhé revidované a rozšírené vydanie vyšlo po dvadsiatich rokoch na základe spracovania všetkých doterajších údajov získaných z dlhodobého mapovania a monitoringu. Opisné časti boli doplnené aj o mapy zaznamenaného rozšírenia, či fotografie.
Katalóg si môžete stiahnúť tu.
Katalóg biotopov Slovenska- druhé vydanie
25. 01. 2024   
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala koncom minulého roku novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg biotopov Slovenska predstavuje komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia.
Katalóg biotopov Slovenska- druhé vydanie
25. 01. 2024   
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala koncom minulého roku novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg biotopov Slovenska predstavuje komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia.
Zásady starostlivosti o biotopy a biotopy druhov európskeho významu
17. 03. 2023   
Zásady starostlivosti o biotopy a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu sú podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zaradené medzi dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. Ide o dokumentáciu podľa § 54 ods. 7 zákona, ktorou sa určujú priority, ciele a opatrenia potrebné pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých boli vyhlásené územia európskeho významu (ÚEV). Tieto zásady starostlivosti sa neuplatňujú pre ÚEV, ktoré majú schválený program starostlivosti. Úlohou tejto dokumentácie je teda stanoviť všeobecné zásady starostlivosti pre druhy a biotopy, ktoré budú využívané v prípade ÚEV, pre ktoré zatiaľ neboli vypracované a schválené programy starostlivosti o chránené územie.
Dokumentácia je využiteľná zo strany odbornej verejnosti, zamestnancov organizácií ochrany prírody pri tvorbe programov starostlivosti a nastavovaní vhodnej starostlivosti o tieto biotopy a druhy, pri príprave projektov a pre užívateľov pozemkov s výskytom týchto druhov alebo biotopov.
Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu [pdf]
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 schválený
28. 05. 2021   
Na úrovni MŽP SR bol schválený Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2021-2027. Je to strategický plánovací nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad opatrení potrebných na vykonávanie celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej zelenej infraštruktúry s uvedením financovania potrebného na tieto opatrenia. Európskej komisii sa predkladá na základe čl. 8 ods.1 smernice o biotopoch.
Piaty ročník súťaže o cenu Natura 2000 má svojich víťazov
26. 10. 2020   

Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov oznámil 14. októbra 2020 víťazov piateho ročníka súťaže o cenu Natura 2000. Získalo ju 6 projektov, medzi ocenenými bol cezhraničný projekt, súčasťou ktorého je aj Slovenská republika. Okrem neho ceny získali projekty z Fínska, Francúzska, Belgicka, Španielska a Bulharska.

Víťazný projekt v kategórii cezhraničnej spolupráce s názvom "Spoločné úsilie pre bezpečnú a prírodu šetriacu dopravnú sieť v Karpatoch" (Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians; https://www.natura2000award-application.eu/finalist/3946) je pretransformovaný do projektu TRANSGREEN ("Integrované plánovanie dopravnej a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskej oblasti v prospech ľudí a prírody", realizovaný v rámci Interreg – Dunajského nadnárodného programu). Zapojila sa doňho Slovenská republika spolu s Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom, Rumunskom a Ukrajinou.

Vo víťaznom projekte sa vypracovali metodiky na monitorovanie kolízií dopravných prostriedkov so živočíchmi, analýzy a katalógy opatrení v pilotných územiach. Výstupom projektu je dokument "Návody pre ochranu prírody a dopravu v Karpatoch", ktorý sa zaoberá integrovaným plánovaním a výstavbou dopravnej infraštruktúry, jej riadením, manažmentom a monitorovaním tak, aby zohľadňovalo ochranu biodiverzity a minimalizovalo fragmentáciu krajiny. Na výsledkoch projektu sa významne podieľala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), ktorá ho realizovala v dvoch pilotných územiach a spolupracovala na ňom aj s ďalšími slovenskými partnermi.
Viac informácií o projekte a jeho výstupoch je dostupných na stránkach ŠOP SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229.
Víťazmi v ďalších kategóriách sú:

- Cena za ochranu prírody (Conservation Award)bola udelená Fínsku za projekt "Using underwater inventories for the conservation of marine areas in Finland" (https://natura2000award-application.eu/finalist/4694),
- Francúzsky project "Eau la la!!! Eco-tips for Sea and Shore" (https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3960) získal cenu za komunikáciu (Communication Award),
- Cena za socio-ekonomické benefity (Socio-economic Benefits Award)bola udelená projektu "Pro-Biodiversidad: Shepherds as Biodiversity Conservators in Natura 2000" (https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3943) v Španielsku,
- Cena za prepájanie rôznych záujmov (Reconciling Interests/Perceptions Award)bola udelená projektu "Ten keys to co-ownership for nature projects" (https://natura2000award-application.eu/finalist/891), realizovanom v Belgicku.

Osobitnú Cenu občanov Európy (European Citizens’ Award) získal projekt na ochranu bulharských lesov „Partnership for Protection of Bulgarian Old-growth Forests in Natura 2000“ (https://natura2000award-application.eu/application/4291).

V rámci aktuálneho ročníka súťaže o cenu Natura 2000 sa zaevidovalo 85 žiadostí, z ktorých sa na základe piatich kľúčových kritérií (efektívnosť, originalita, trvanlivosť, nákladové pomery a replikovateľnosť) vybral užší zoznam 27 finalistov. Do užšieho výberu sa dostalo aj Slovensko vďaka projektu mimovládnej organizácie Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, zameraný na obnovu mokradí v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východe Slovenska. Výstupom projektu bola obnova 54 vzácnych lokalít a technické úpravy na zlepšenie vodného režimu. Najväčším jeho úspechom bolo dosiahnutie významného zvýšenia populácie vtáčích druhov bučiak veľký a chochlačka bielooká, pre ktoré MŽP SR schválilo program záchrany, spracovaný ako súčasť tohto projektu.

Natura 2000 je sústava európskych chránených území, ktorá pokrýva viac ako 18 % pevninského územia Európskej únie a asi 9 % jej morských oblastí. Cena Natura 2000 vyzdvihuje úspešné príklady realizovaných projektov a propaguje najlepšie postupy ochrany prírody v Európe.

Viac informácií:
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-awards-excellence-nature-protection-across-europe-2020-10-14_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2020/index_en.htm

Správy o stave druhov a biotopov európskeho významu
04. 09. 2019   ŠOP SR
Správa o stave druhov a biotopov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2013 - 2018 bola odovzdaná Európskej komisii a je dostupná na jej stránke:
DRUHY EUR. VÝZNAMU
BIOTOPY EUR. VÝZNAMU
Správa o stave vtákov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch za roky 2013 - 2018 je dostupná na tejto stránke:
VTÁKY
Európske ocenenie Natura 2000
23. 05. 2019   
Vážený pán/vážená pani,
otvára sa piaty ročník európskeho ocenenia Natura 2000, ktoré vyzdvihuje výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody. Prihlášku v niektorej z piatich kategórií ocenenia môže predložiť akýkoľvek subjekt zapojený do činností súvisiacich so sústavou Natura 2000. Finalistovi, ktorý získa najviac nominácií prostredníctvom hlasovania verejnosti na webovom sídle ocenenia, bude navyše udelené prestížne „ocenenie občanov EÚ“. Výzva na predkladanie prihlášok bude otvorená od 21. mája do 30. septembra 2019.
Ocenením Natura 2000 sa odmeňuje vynikajúce riadenie a propagácia sústavy a zvyšuje sa povedomie o sústave Natura 2000 a jej výhodách pre európskych občanov. Prispieva tiež k štvrtej prioritnej oblasti Akčného plánu EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo s cieľom zlepšiť komunikáciu a osvetu.
V súvislosti s akčným plánom sa 21. máj oficiálne vyhlásil za európsky deň Natura 2000. Tento výnimočný deň sa každoročne oslavuje prostredníctvom stoviek verejných podujatí v celej Európe. Víťazi ocenenia Natura 2000 budú vyhlásení okolo tohto dátumu na mimoriadnom slávnostnom odovzdávaní cien v sídle Komisie.
Boli by sme Vám veľmi vďační za pomoc pri zviditeľňovaní ocenenia a dňa Natura 2000 a oslovovaní všetkých aktérov zapojených do sústavy Natura 2000. Dúfame, že nám pomôžete šíriť informácie o súťaži, aby sa o nej dozvedelo čo najširšie spektrum možných uchádzačov.
Ďalšie informácie o podávaní prihlášok nájdete na webovom sídle:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.
Ak máte osobitné otázky/návrhy, obráťte sa na sekretariát ocenenia Natura 2000:
n2000awards@adelphi.de
Opatrenie s novými územiami európskeho významu nadobudlo účinnosť
08. 01. 2018   
Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle MŽP SR. Oznámenie o vydaní opatrenia je prístupné v elektronickej podobe na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.
Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu
02. 11. 2017   
Vláda Slovenskej republiky dňa 25. 10. 2017 schválila Druhú aktualizáciu národného zoznamu území európskeho významu, čím si Slovensko splnilo povinnosť vyplývajúcu z členstva v EÚ. Ku 473 chráneným lokalitám s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu, ktoré boli predložené Európskej komisii v roku 2004 a 2011, pribudne nových 169 lokalít s výmerou 31 656 ha. Celková výmera sa tak zvýši z 11,9 % rozlohy Slovenskej republiky na 12,6 %.
Európskej komisii sa následne zaslala aktualizovaná databáza území Natura 2000 v predpísanom formáte. Ďalšími krokmi bude vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu a bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu ÚEV.
Nový formát a manuál pre podávanie správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch a čl. 12 o ochrane vtáctva
16. 05. 2017   
Členské štáty dňa 4. mája 2017 odsúhlasili nový formát a manuál pre podávanie správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch a čl. 12 smernice o ochrane vtáctva na obdobie 2013 - 2018. Jedná sa o veľmi podrobné dokumenty, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Zavŕšil sa tým takmer 3 ročný proces spoločnej prípravy podkladov a členské štáty čaká veľmi náročná príprava správ o stave a perspektívach jednotlivých biotopov a druhov európskeho významu. Európska komisia predstavila aj návrhy akčných plánov pre ohrozené druhy (netopiere, vtáctvo), činnosť európskej platformy pre manažment husí a ďalšie iniciatívy.
Posúdenie smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva
26. 04. 2017   
Dňa 27.04.2017 Európska komisia zverejnila Akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku. Dokument bol spracovaný na posilnenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch. V akčnom pláne sú zohľadnené výsledky procesu tzv. "fitness-check", ktorý potvrdil, že obe smernice sú v súlade so svojimi cieľmi. Správu vydala Európska komisia 16.12.2016 a jej súhrn v slovenskom jazyku je dostupný tu.
Ukončenie 2 ročného procesu hodnotenia oboch smerníc znamená zachovanie doterajšieho právneho rámca a zefektívnenie jeho plnenia.Viac informácií k akčnému plánu je na stránke Európske komisie.
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava
31. 01. 2017   
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 25.01.2017 schválila Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046. Schválený materiál nájdete tu:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26210
Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity z členských krajín EÚ sa uskutočnilo na Táloch
24. 10. 2016   
V dňoch 10-12.10.2016 usporiadalo MŽP v spolupráci so ŠOP SR na Táloch v Národnom parku Nízke Tatry Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Stretnutia sa zúčastnilo 51 zástupcov z 22 členských štátov EÚ, traja predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií (IUCN, CEEweb, FoE, Sekretariát Karpatského dohovoru, Birdlife International, WWF).
Stretnutie riaditeľov je najvýznamnejším pracovným rokovaním ochrany prírody konaným na Slovensku počas Predsedníctva Slovenskej republiky k téme ochrany prírody. Účastníci prijali plán pre naplnenie cieľov EÚ Stratégie na ochranu biodiverzity do roku 2020 a bol potvrdený význam smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva pre ochranu prírody. Na stretnutí odzneli aj prezentácie výstupov Medzinárodného kongresu ochrany prírody IUCN (1.-10.september 2016,Havaj) a workshopu Financovanie ochrany prírody v EÚ (10.október 2016, Bratislava), informácia o významnosti lesov v Karpatoch, veľkých šelmách v Európe. Ochranu prírody a biodiverzity na Slovensku predstavil Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR.
Účastníci v rámci stretnutia navštívili v sprievode odborných pracovníkov ŠOP SR Bystriansku jaskyňu a Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales.

tale stretnutie
Foto: Ing. Ivan Rybár
Prezentácia ochrany prírody Slovenska priamo v Bruseli
03. 10. 2016   
Úchvatné fotografie národných parkov, chránených druhov rastlín a živočíchov, tajomných jaskýň, či pamätné kremnické mince zavítali s putovnou výstavou o ochrane prírody a biodiverzity do hlavnej budovy Európskej komisie v Bruseli.
V rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie má Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR prezentovať ochranu prírody v sídle Európskej komisie v Bruseli, a to priamo v hlavnej budove Berlaymont, ktorá je srdcom EÚ.
Možnosť prezentovať sa počas SK PRES práve témou ochrany prírody, z pomedzi všetkých tém, ktoré bolo možné prezentovať, je pre Štátnu ochranu prírody SR veľkou cťou, preto v rámci výstavy pripravila grafickú prezentáciu o národných parkoch Slovenska, Biodiverzite Slovenska, výber najlepších plagátov zo súťaže Ekoplagát a MŽP SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, pripravilo prezentáciu pamätných mincí s témou ochrany prírody.
Výstava má teda priblížiť krásnu prírodu Slovenska, ktoré predsedá Rade EÚ. V Berlaymonte v Európskej komisii bude do 7. októbra 2016 a následne sa presunie na ďalšie európske inštitúcie ako DG Environment či Výbor regiónov až do konca SK PRES 2016.
Cieľom výstavy je podčiarknuť dôležitosť sústavy chránených oblastí Natura 2000, zohľadňovať nároky na ochranu biodiverzity v iných politikách a hlavne poukázať na kladné príklady z prírody na Slovensku, poznamenal v otváracom príhovore štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.
Výstavu slávnostne otvorili aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella a Stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík.
aktualitu pridal: Admin
Nový formát reportingu na roky 2013-2018 (MŽP SR)
05. 05. 2016   
Nový formát reportingu na roky 2013-2018, financovanie Natura 2000 a komunikačné aktivity (MŽP SR, 3. mája 2016) Toto boli hlavné témy zasadnutia expertnej skupiny pre smernicu o biotopoch a pre smernicu o vtáctve, ktorá zasadala v Bruseli dňa 19. apríla 2016. Delegáti z 26 členských krajín si vypočuli prezentácie Európskej komisie k novému formátu pre podávanie správy podľa čl. 17 smernice o biotopoch a podľa čl. 12 smernice o vtáctve na nové obdobie. Oproti predchádzajúcemu 6 ročnému hodnotiacemu cyklu došlo k ďalšiemu zosúlaďovaniu údajov požadovaných podľa oboch smerníc, k odstráneniu niektorých požadovaných polí a naopak k doplneniu iných častí, napr. údajov o love vybraných druhov živočíchov a o ochranných opatreniach pre jednotlivé biotopy a druhy európskeho významu. Najmä z dôvodu koordinácie reportingu s hodnotením plnenia Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 bol termín predkladania oboch správ skrátený o 3 resp. o 6 mesiacov. Nové formáty pripravila Európska komisia a jej odborná organizácia v spolupráci s expertnou skupinou pre reporting, kde má svojho zástupcu aj Slovenská republika. Slovensko v celkovom hodnotení patrí medzi štáty, ktoré si splnili všetky doterajšie povinnosti v zmysle uvedených smerníc, vrátane správ o výnimkách z druhovej ochrany.
Európska komisia tiež informovala o pripravovaných výzvach na predkladanie projektov LIFE (majú byť zverejnené v máji 2016), o zriadení „Natural Capital Financing Facility“ (NCFF) Európskej investičnej banky , kde je možné podávať žiadosti o veľké projekty priebežne a o výsledkoch analýzy 101 operačných programov a programov rozvoja vidieka zo 16 vybraných členských štátov (vrátane Slovenskej republiky). Boli tiež poskytnuté informácie o prebiehajúcom procese „fitness-check“ vyššie uvedených smerníc (zverejnenie dokumentu Európskej komisie sa očakáva v júni 2016), o 2 aktuálnych rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, o novom biogeografickom procese (jeho súčasťou je aj workshop „lesy a Natura 2000“, ktorý sa koná 21.-23.06.2016 v Padove). K tejto téme Európska komisia vydala novú príručku, ktorá je dostupná v 4 jazykových verziách. Ďalšími témami boli komunikačné aktivity, vrátane tohtoročnej Ceny Natura 2000, aktualizácia databázy Natura 2000 a projekty, napr. na prípravu programov záchrany pre vybrané druhy vtáctva a netopierov. SR patrí medzi štáty, ktoré si splnili všetky reportingové povinnosti, vrátane správ o výnimkách.
Pracovné dokumenty a prezentácie zo zasadnutia. Informácie o finančnom nástroji LIFE a o NCFF.
Európska cena Natura 2000 má 24 finalistov
06. 04. 2016   
V súčasnosti prebieha hlasovanie tretieho ročníka súťaže o udeľovanie cien Natura 2000, pričom po druhý krát sa môže do hlasovania zapojiť aj verejnosť. Minulý rok sa do hlasovania zapojilo takmer 25 tisíc občanov EÚ.
Každý deň, tisíce Európanov investujú čas, energiu a svoje znalosti do ochrany prírody. Natura 2000 award je ocenenie udeľované Európskou komisiou za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Jej vyhlasovanie vychádza z EU stratégie v oblasti biodiverzity do r. 2020. Cieľom súťaže je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o sústave Natura 2000 a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ.Zapojiť sa do on-line hlasovania môžete tu: http://natura2000award-application.eu/
Verejnosť môže do 8. mája hlasovať za návrhy, ktoré sa dostali do užšieho výberu tretieho ročníka ceny Natura 2000. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 83 návrhov, z ktorých odborná porota vybrala celkom 24 projektov z 15 členských štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojeného kráľovstvo, Španielsko a Taliansko). Ceny budú udeľované v piatich kategóriách (viď nižšie) a projekt s najvyšším počtom hlasov získa "cenu európskych občanov" - European Natura 2000 Citizens' Award. Víťazov vyhlási 23. mája 2016 na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli komisár pre životné prostredie Karmenu Vella spoločne s odbornou porotou. Víťazi získajú okrem cennej trofeje aj finančný príspevok na podporu a ďalší rozvoj svojich aktivít.
Do súťaže bolo možné posielať on-line prihlášky do 15.12.2015. Do tretieho ročníka sa prihlásilo celkovo 83 projektov z 20 členských krajín EÚ . O cenu sa mohli uchádzať fyzické a právnické osoby - štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, dobrovoľníci, vlastníci pozemkov, ktorí predložili návrhy v jednej z piatich kategórií:
- ochrana (zlepšenie stavu konkrétneho biotopu európskeho významu a/alebo skupiny druhov európskeho významu; ide o biotopy alebo druhy vymenované v prílohe I a prílohe II smernice o biotopoch alebo prílohe I smernice o ochrane vtáctva alebo pravidelne migrujúce druhy vtáctva);
- socio-ekonomické prínosy (ocenenie socio-ekonomických prínosov konkrétneho projektu alebo lokality sústavy Natura 2000; "značka Natura 2000" môže napríklad zvýhodniť podnikateľov využívajúcich prírodné zdroje území Natura 2000 z hľadiska cien alebo doplnkových tovarov);
- komunikácia (úspešné komunikačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a propagáciu Natura 2000, ktoré prinášajú zmeny postoja alebo správania sa vo vzťahu k sústave Natura 2000);
- zosúladenie záujmov a vnímania (efektívne zosúladenie záujmov často znamená kompromisy medzi zainteresovanými subjektmi, ktoré majú odlišné záujmy a názory; v tejto kategórii sa uplatnia úspešné snahy, ktoré dokázali čeliť socio-ekonomickým alebo politickým tlakom, záujmom využitia území spôsobom, ktorý je v prospech sústavy Natura 2000); - "networking" a cezhraničná spolupráca (v tejto kategórii sú obsiahnuté ?networking? aktivity, ktorých výsledkom sú pozitívne vplyvy na Natura 2000 a/alebo spolupráca medzi administratívnymi regiónmi, medzi rôznymi biogeografickými regiónmi alebo medzi morskými a suchozemskými lokalitami Natura 2000).
Viac informácii o cene Natura 2000 je možné nájsť na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm alebo na
https://www.facebook.com/EUEnvironment
20. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a ochranu prírody
04. 04. 2016   
V dňoch 17-18.03.2016 sa v Bruseli konalo 20. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a ochranu prírody.
Európska komisia predstavila návrh cestovnej mapy na plnenie jednotlivých cieľov Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a iné iniciatívy, vrátane „fitness-check“ (hodnotenie vhodnosti) smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva a hodnotenia implementácie environmentálnej legislatívy a stratégií v rámci jednotlivých členských štátov EÚ.
Európska komisia informovala o nových príručkách, napr. k téme „Natura 2000 a lesy“ a k mapovaniu a hodnoteniu ekosystémov v Európe, ako aj o posúdení príspevku programov rozvoja vidieka k ochrane prírody a krajiny. Prezentovala tiež súčasný stav budovania sústavy Natura 2000, kde došlo k významnému pokroku najmä v doplnení morských oblastí, ale viaceré členské štáty majú nedostatky vo vymedzení území európskeho významu a v ich vyhlasovaní.
Pozitívnym príkladom bolo „Biodiversity manifesto“, ktoré schválila Federácia asociácií pre poľovníctvo a ochranu fauny zastrešujúca poľovnícke združenia z 35 štátov. Dokumenty zo zasadnutia sú prístupné na:
https://circabc.europa.eu/w/browse/08ebf99e-fb79-47e5-8a3c-b0ad0108516d.
Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort
04. 02. 2016   MŽP SR
Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020. Tá požaduje zachovanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ich dôsledné dodržiavanie je hlavným predpokladom pre splnenie cieľov stratégie. Ochranu biologickej diverzity, teda ochranu rôznorodosti všetkých foriem života podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Európsky parlament (EP) zdôrazňuje, že ničenie biotopov je najdôležitejším faktorom straty biodiverzity a je osobitnou prioritou riešiť problém tejto straty. Poslanci EP vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby splnenie cieľov stratégie urýchlene zaradili medzi vyššie priority. Požadujú prijatie viacstranného prístupu a zdôrazňujú v tejto súvislosti zásadnú úlohu národných, regionálnych a miestnych subjektov a ich plnú účasť pri dodržiavaní európskych smerníc zameraných na ochranu prírody. Podľa EP ťažkosti pri dosahovaní cieľov týchto smerníc a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity vo všeobecnosti nespočívajú v právnych predpisoch, ale predovšetkým v ich neúplnom a nesprávnom presadzovaní a začleňovaní do ostatných oblastí politiky. Dôraz sa má preto zamerať aj na lepšiu informovanosť verejnosti.
Ochrana biologickej rozmanitosti patrí medzi priority Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Aktualizáciu súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku schválila vláda SR v januári tohto roka. Východiskovú situáciu súčasnej aktualizácie predstavuje prijatie nových cieľov a opatrení ochrany biodiverzity na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni. Cieľom aktualizácie bolo priblížiť sa k vytvoreniu komplexného, reprezentatívneho, nie však rozsiahleho súboru, ktorý by mal informovať verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku, poskytovať odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.
Hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek predstavuje Dohovor OSN o biologickej diverzite. Alarmujúci stav biodiverzity a nedodržanie globálneho cieľa "do roku 2010 zastaviť pokles biodiverzity" viedlo k prijatiu nového globálneho záväzku v tejto oblasti do roku 2020, ktorý prijala aj EÚ. Hlavným cieľom je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj ich obnova v najväčšom vykonateľnom rozsahu.
Európska cena Natura 2000 – uzávierka návrhov je už 15.12.2015
23. 11. 2015   MŽP SR
Európska komisia v októbri 2015 vyhlásila už tretie kolo súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Cieľom je tiež spropagovať úspechy v budovaní sústavy Natura 2000 a prínosy, ktoré Natura 2000 má pre ochranu biologickej diverzity v Európe. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do roku 2020. O cenu sa môžu uchádzať jednotlivci alebo inštitúcie - vládne i mimovládne, vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií, podnikateľských subjektov. Podstatné je, aby aktivity boli priamo spojené s jednou alebo viacerými lokalitami sústavy Natura 2000 a priniesli konkrétne výsledky za uplynulých 5 rokov, t. j. za obdobie 1.12.2010 – 31.11.2015.
Rovnako ako v roku 2014 a 2015 bude cena udeľovaná v 5 kategóriách (ochrana; socio-ekonomické prínosy; komunikácia; zosúladenie záujmov a vnímania; cezhraničná spolupráca a „networking“). Návrhy bude vyhodnocovať odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít; dobrý pomeru medzi nákladmi a ich výstupmi; využiteľnosti príkladov a transféru skúseností. Tak ako v roku 2015 bude súčasťou súťaže hlasovanie občanov (v roku 2015 sa do hlasovania o najlepšieho finalistu zapojilo vyše 24 900 občanov EÚ). Termínom prihlásenia je predĺžený do 15. decembra 2015, prihlášky je možné vyplniť len on-line na stránke Európskej komisie. Prípadné otázky je možné konzultovať na sekretariáte Ceny Natura 2000 (email: n2000awards@adelphi.de).
19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu
01. 10. 2015   MŽP SR
Dňa 24.09.2015 bolo v Bruseli v poradí 19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu. Problematiky Natura 2000 sa týkali hlavne dve témy. Prvou je proces „fitness-check“, t.j. kontrola vhodnosti smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva z hľadiska naplnenia ich cieľov. Európska komisia informovala, že v rámci verejnej konzultácie bolo doručených až 550 000 odpovedí, čo svedčí o mimoriadnom záujme verejnosti. Na stránke Európskej komisie sú uvedené ďalšie informácie, vrátane odpovedí z jednotlivých členských štátov a štatistického vyhodnotenia odpovedí. Správa z verejnej konzultácie by mala byť publikovaná v októbri 2015. Druhou témou je strednodobé vyhodnotenie Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Pozitívne bol hodnotený pokrok v plnení opatrenia 1 zavŕšiť zriaďovanie sústavy Natura 2000 a zaistiť jej dobré spravovanie. Do Natura 2000 boli navrhnuté hlavne morské lokality, napríklad Španielsko doplnilo územia s výmerou 60 000 km2. Európska komisia upozornila, že neplnenie povinnosti doplniť územia sústavy Natura 2000, zabezpečiť ich vyhlásenie a realizovať ochranárske opatrenia je/bude predmetom konaní voči príslušnému členskému štátu. Medzi úspechy bol zaradený tzv. biogeografický proces Natura 2000, ktorý pozostáva z aktivít na úrovni biogeografických regiónov. Osobitne bol spomenutý seminár konaný v júni 2015 v Luxemburgu, na ktorom sa aktívne zúčastnila aj Slovenská republika. Európska komisia informovala o stave prípravy strednodobého hodnotenia plnenia stratégie a o zverejnení viacerých významných dokumentov: ucelené hodnotenie „stav prírody v EÚ“/„State of the Nature in the EU“; dokument k téme Natura 2000 a lesy; správa Európskej agentúry životného prostredia o hodnotení európskych ekosystémov a hodnotenie stavu európskych morí ako aj správa JRC o trendoch v ekosystémových službách v r. 2000-2010 v rámci EU.
Nariadenie vlády SR k CHVÚ Záhorské Pomoravie
03. 07. 2015   MŽP SR
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie vyšlo v Zbierke zákonov SR: čiastka: 45/2015, pod č. 145/2015 s účinnosťou od 1. júla 2015.
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020
26. 06. 2015   MŽP SR
Včera 25.6.2015 bola MŽP SR schválená 1. aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020. MŽP SR odporúča materiál využívať na plnenie medzinárodných a národných záväzkov na úseku ochrany prírody a pre plnenie ukazovateľov investičnej priority 1.3.1., prioritnej osi 1 Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.
KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR (KIMS)
16. 06. 2015   ŠOP SR
Dnes bol v rámci konferencie EnviroIfórum 2015 verejne predstavený Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR (KIMS), ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, ktorý realizuje ŠOP SR z OPŽP. Základnou úlohou KIMS je zlepšenie informovanosti verejnosti, laických pozorovateľov ale aj odborníkov o výskyte a stave druhov a biotopov európskeho významu. Filozofia je postavená na princípe „čím viac zbieram údaje o chránených druhoch a biotopoch, tým viac prispievam k zlepšovaniu ich stavu a aktívnej ochrane prírody“. KIMS je určený na uloženie, selekciu a publikovanie verejných údajov verejnosti a zefektívnenie práce odborných zamestnancov ŠOP SR formou dostupného a ľahkého prístupu k údajom o výskyte a stave chránených druhov alebo biotopov.
Verejná konzultácia k smerniciam EÚ
12. 05. 2015   MŽP SR
Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov. Do konzultácií sa verejnosť môže zapojiť do 24. júla 2015 (vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ) Podrobnejšie informácie nájdete aj v slovenskom jazyku na stránke Európskej komisie.
Workshop o alpských riekach
12. 09. 2014   MŽP SR
V dňoch 3. a 4. septembra 2014 sa vo Zvolene konalo podujatie k problematike alpským riek, ktoré bolo súčasťou tzv. nového biogeografického procesu Natura 2000 určeného pre štáty Európskej únie, ako aj podujatím Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ktorá zastrešuje 7 krajín Karpatského oblúka. Na workshope sa zúčastnilo vyše 40 odborníkov na ochranu prírody a starostlivosť o vody zo spolu 8 štátov, vrátane zástupcu Európskej komisie a Sekretariátu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Podujatie priamo vyplynulo zo záverov seminára v Grazi v novembri 2013, kde sa zástupcovia EÚ štátov alpského biogeografického regiónu dohodli na konaní pravidelných pracovných stretnutí k otázkam, ktoré kľúčovým spôsobom ovplyvňujú priaznivý stav alpským vodných biotopov európskeho významu a na ne viazaných druhov. Workshop pozostával z 2 paralelných exkurzií (na rieke Hron a rieke Slatina) a z prednášok k 3 okruhom s následnou diskusiou. V prvom bloku odznela prezentácia EÚ právneho a strategického rámca v ochrane prírody a vôd, vrátane reportingu a interpretačných príručiek (v súčasnosti je v štádiu prípravy príručka k téme vodné elektrárne a Natura 2000), k činnosti Karpatskej iniciatívy pre mokrade a k strategickým nástrojom pre trvalo udržateľné využívanie vodnej energie. Druhý okruh bol zameraný na príklady uplatnenia environmentálneho posudzovania pre kontinuitu alpským riek a tretí okruh na príklady revitalizácie alpských riek.
Prezentácie a bližšie informácie.
Informácie o novom biogeografickom procese.
Podrobnosti ku Karpatskej iniciatíve pre mokrade.
Verejná konzultácia k reportingu podľa čl. 17 smernice o biotopoch a zverejnenie národného sumáru (Composite report) na stránkach EK
13. 06. 2014   
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k hodnoteniam stavu biotopov a druhov európskeho významu, v rámci ktorej môže ktokoľvek po regstrácii na stránkach EK vložiť svoje pripomienky k samotnému reportingu podľa čl. 17 smernice o biotopoch. Pripomienky je možné predložiť on-line do 7. júla 2014 a podrobnosti procesu pripomienkovania sú uvedené na stránke pripravenej k procesu pripomienkovania. Zároveň Európska komisia dňa 12. júna 2014 sprístupnila súhrny národných správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch za r. 2007-2012. Súhrny za všetky členské krajiny nájdete na stránkach EK.
Európska cena Natura 2000 - finále
01. 05. 2014   MŽP SR
Európska komisia zverejnila zoznam 22 návrhov, ktoré sa dostali do užšieho výberu súťaže o cenu Natura 2000. Jej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o sústave chránených území členských krajín Európskej únie. Víťazi budú ocenení na slávnostnom podujatí v Bruseli 21. mája 2014. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EÚ stratégie biodiverzity do roku 2020.
Viac informácií nájdete na web stránke MŽP SR Slovenskej republiky, alebo priamo na web stránke Európskej komisie.
Európska cena Natura 2000
05. 02. 2014   MŽP SR
Európska komisia vyhlásila prvýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá bude každoročne udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Jej cieľom je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o sústave Natura 2000. Podľa prieskumu Európskej komisie v r. 2013 len 27 % obyvateľov EÚ malo vedomosť o Natura 2000, čo je v porovnaní s r. 2007 (18 %) viac, ale stále nízky podiel. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do r. 2020. Tohtoročnej ceny sa týkajú aktivity realizované medzi 1. januárom 2009 a 31. decembrom 2013, termínom prihlásenia je už 18. február 2014.
Viac informácií nájdete na web stránke MŽP SR Slovenskej republiky, alebo priamo na web stránke Európskej komisie.
Nové rozhodnutia EK k zoznamu území európskeho významu
31. 01. 2014   MŽP SR
21. decembra 2013 boli v Úradnom vestníku Európskej komisie zverejnené nové rozhodnutia EK, ktorými sa prijímajú zoznamy ÚEV pre 9 biogeografických regiónov. Slovenskej republiky sa týka:
Rozhodnutie EK ktorým sa prijíma 7. aktualizovaný zoznam ÚEV v alpskom biogeografickom regióne.
Rozhodnutie EK ktorým sa prijíma 5. aktualizovaný zoznam ÚEV v panónskom biogeografickom regióne.
Rozhodnutia obsahujú 473 území európskeho významu z aktualizovaného slovenského národného zoznamu.
Rozšírenie prírodnej rezervácie Suchý vrch
30. 01. 2014   MŽP SR
Prírodná rezervácia Suchý vrch v Národnom parku Veľká Fatra sa od 1. februára rozšíri. Prirodzené lesy prevažne pralesovitého charakteru v Zelenej doline od Ostrého brda po Chýšky tak dostanú zákonnú ochranu. Lokalita rozšírenej rezervácie tvorí tiež súčasť územia európskeho významu Veľká Fatra.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe MŽP SR.
Barometer Natura 2000
30. 01. 2014   MŽP SR
Európska komisia zverejnila aktuálne údaje barometra Natura 2000, podľa ktorých 27 členských štátov vymedzilo dosiaľ 27 221 lokalít Natura 2000, z toho 26 753 suchozemských (5410 chránených vtáčích území a 23 115 území európskeho významu). Zaberajú výmeru 1 035 883 km2, t.j. 18,16 % časti Európy.
Viac informácií nájdete v januárovom Spravodajcovi Natura 2000.
Správa o stave biotopov a druhov eur. významu podľa čl. 17 smernice o biotopoch
09. 01. 2014   
Dňa 17. decembra 2013 bola na stránkach Eur. komisie uverejnená správa o stave biotopov a druhov eur. významu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007 - 2012. Správa obsahuje podrobné databázové informácie ako aj mapy rozšírenia a mapy areálu a bola pripravená v spolupráci s ďalšími organizáciami, expertmi. Štátna ochrana prírody bola koordinátorom celého procesu. Správa je dostupná pre verejnosť na stránkach: http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17/envurbnzg
Školenie zamestnancov ŠOPSR v rámci projektu ITMS: 2415012004
20. 12. 2013   
Od 25. do 29. novembra 2013 sa vo Zvolene uskutočnilo školenie zamestnancov ŠOP SR zamerané na legislatívu lesného hospodárstva súvisiacu s ochranou prírody, programy starostlivosti o les, monitoring a mapovanie lesných biotopov, mapovanie pralesov a prírodných lesov vo väzbe na prac. náplň zamestnancov ŠOP SR. Prezentácie: stiahni 7z
Alpský biogeografický proces
02. 12. 2013   
V dňoch 25. - 26. novembra sa v rakúskom Grazi konal seminár nového biogeografického procesu pre alpský biogeografický región. Seminár bol zameraný na vybrané vodné, lesné a trávinné biotopy eur. významu, ktoré sú v alpskom biogeografickom regióne významné a ich manažment vyžaduje súčinnosť viacerých členských štátov. Pracovníčka Sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR viedla skupinu „riečne a jazerné biotopy". Rokovania sa zúčastnilo vyše 70 zástupcov EK, ECNC, vládnych a mimovládnych organizácií. Účastníci navrhli riešenia ich manažmentu a možnosti vzájomnej spolupráce. Dokumenty a prezentácie sú prístupné na komunikačnej platforme: http://www.natura2000communicationplatform.eu
Finacovanie Natura 2000 zo zdrojov EÚ- seminár
11. 10. 2013   
Dňa 12. novembra 2013 sa v Bratislave (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) uskutoční seminár "Financovanie Natura 2000" k možnostiam financovania opatrení pre chránené územia sústavy Natura 2000 zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 - 2020. Viac informácií nájdete na www.financing-natura2000.eu

Prezentácie:
- Andreas Beckman
- Martin Čukan
- Jana Durkošová
- Lenka Formánková
- Peter Jány
- Ctibor Kocman
- Tatiana Nemcova
- Andrej Saxa
- Rudolf Trebatický
- Juraj Žaťko
- Všetky
Európska únia má novú stratégiu pre lesy
30. 09. 2013   
20. septembra 2013 prijala Európska komisia oznámenie s názvom „Nová stratégia Európskej únie v oblasti lesov: pre lesy a lesnícko-drevársky komplex“. Predmetné oznámenie reaguje na potrebu aktualizácie doposiaľ platnej lesníckej stratégie Európskej únie z roku 1998.
Viac informácií na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=7955
Európa efektívne využívajúca zdroje
27. 08. 2013   MŽP SR
Európska komisia vydala dokument "Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje". Ide o pokrokový dokument prinášajúci zmeny v intenzívnom využívaní zdrojov. Zdroje nerastov, kovov a energie, ako aj zásoby rýb, dreva, vody, úrodnej pôdy, čistého vzduchu, biomasy a biodiverzity sú pod tlakom, rovnako ako stabilita klimatického systému. Naše hospodárstvo bude preto musieť v rámci jednej generácie prejsť zásadnou zmenou, a to v oblasti energetických, priemyselných, poľnohospodárskych a dopravných systémov, a v správaní výrobcov a spotrebiteľov. Príprava na túto zmenu včasným, predvídateľným a kontrolovaným spôsobom nám umožní ďalej rozvíjať dobré životné podmienky a zároveň znížiť mieru a vplyv využívania zdrojov. Komisia vyzýva Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, aby tento plán schválili a prispeli k ďalšiemu rozvoju činností EÚ zameraných na zabezpečenie efektívneho využívania zdrojov v Európe.
Alpine workshop
25. 07. 2013   European Commission
Správa zo stretnutia pracovnej skupiny pre alpský biogeografický región 12.-14. júna 2013 v Grazi je prístupná na stránke Európskej komisie. Report zahŕňa identifikáciu problémov a návrhy možných riešení, ktoré identifikovali účastníci stretnutia pre vybrané lesné, vodné, lúčne biotopy a rašeliniská.
Alpský biogeografický proces
09. 07. 2013   MŽP SR
V dňoch 12. - 14. júna sa v rakúskom Grazi konal prípravný workshop nového biogeografického procesu pre alpský biogeografický región. Workshop bol zameraný na 22 vybraných vodných, lesných a trávinných biotopov eur. významu, ktoré sú v alpskom biogeografickom regióne významné a ich manažment vyžaduje súčinnosť viacerých členských štátov. Účastníci workshopu identifikovali hlavné problémy, ale aj riešenia a možnosti vzájomnej spolupráce. Dokumenty a prezentácie sú prístupné na novo vytvorenej komunikačnej platforme: http://www.natura2000communicationplatform.eu
Zasadnutie Výboru pre biotopy v Bruseli
28. 05. 2013   MŽP SR
Dňa 25. apríla 2013 v Bruseli zasadal Výbor pre biotopy, ktorý schválil príručku Európskej komisie k opatreniam podľa článku 6.1 smernice o biotopoch v územiach Natura 2000 a k ich implementácii v jednotlivých členských štátoch, ako aj príručku „poľnohospodárstvo pre Natura 2000“ k začleneniu cieľov ochrany do poľnohospodárskych postupov založených na príkladoch dobrej praxe členských štátov EÚ. Výbor pre biotopy tiež schválil EÚ akčný plán pre ochranu sysľa pasienkového, na príprave ktorého sa aktívne podieľalo 6 odborníkov zo Slovenska a venoval sa ďalším aktuálnym témam – zabezpečeniu financovania ochrany prírody z programovom období 2014-2020, vyhlasovaniu území európskeho významu za chránené územia, EÚ iniciatíve pre veľké šelmy a reportingu podľa článku 16 a článku 17 smernice o biotopoch. Dokumenty a prezentácie sú verejne dostupné na stránke CIRCABC https://circabc.europa.eu (prístup k podkladom na jednotlivé zasadnutia je cez kategóriu „environment“ a priečinok „Habitats Directive“)
Nový biogeografický proces
12. 02. 2013   MŽP SR
Európska komisia začala tzv. nový biogeografický proces, t. j. neformálny proces s členskými štátmi EÚ zameraný na výmenu informácií a skúseností, dobrých postupov a zlepšenie cezhraničnej spolupráce pre manažment území sústavy Natura 2000. Proces prebieha postupne v rámci všetkých 9 biogeografických regiónov. Začína sústreďovaním údajov k vybraným témam, ktoré sú následne prezentované na seminároch pre jednotlivé biogeografické regióny. Slovenskej republiky sa týka alpský seminár (plánovaný v októbri 2013 v Tyrolsku) a panónsky seminár (plánovaný na jar 2015). Príprava biogeografického procesu pre alpskú oblasť začala v r. 2012. Európska komisia zverejnila podrobné zhodnotenie („pre-scoping“ - prípravný dokument), a spoločne s členskými štátmi vybrala 22 typov biotopov európskeho významu a v nich zastúpené druhy, na ktoré bude biogeografický proces zameraný. Patria sme „riečne, jazerné“ (6), trávnaté (6), iné mokraďové (4) a lesné (6)“; biotopy a na ne viazané vybrané druhy. 20 typov biotopov sa prirodzene vyskytuje aj na území Slovenska a len jeden z nich je v priaznivom stave. Do 28.2.2013 je možné pripomienkovať tzv. „background dokument“ a zaslať relevantné príklady – pre obe boli pripravené formuláre. Do pripomienkovania resp. sústreďovania údajov môže byť zapojená verejnosť, rovnako sa očakáva aj širšie spektrum účastníkov na samotnom biogeografickom seminári. Partnerom Európskej komisie na národnej úrovni je sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR spoločne so Štátnou ochranou prírody SR.
Aktualizované zoznamy území európskeho významu
29. 01. 2013   
Dňa 26. januára 2013 boli v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/22/EÚ zo 16. novembra 2012, ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/24/EÚ zo 16. novembra 2012, ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v panónskom biogeografickom regióne. Rozhodnutia obsahujú aj národný zoznam 493 území európskeho významu (aktualizovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 577/2011). Doplnením nových lokalít do EU databázy území Natura 2000 tak Slovenská republika zmenšila počet biotopov a druhov európskeho významu, pre ktoré je ešte potrebné vymedziť nové lokality. Nedostatočne zastúpené biotopy a druhy európskeho významu sú zverejnené TU. Podľa údajov Európskej komisie bolo doplnených 166 nových lokalít s výmerou 18 800 km2, z toho 17 000 km2 morských. Sústava Natura 2000 v súčasnosti pokrýva takmer 18 % “pevninskej výmery” EÚ a 145 000 km2 jej morí.
Špeciálne vydanie periodika „veda pre environmentálnu politiku“ venované sústave Natura 2000
28. 01. 2013   MŽP SR
Pod č. 35 vyšlo v novembri 2012 ďalšie číslo periodika Science for Environmental Policy zamerané na sústavu Natura 2000. Na spolu 16 stranách je sústredený prehľad aktuálne riešených otázok, akou je ekonomické oceňovanie prínosov Natura 2000, koncept „divočiny“, rozpracovanie EU cieľa na zlepšenie stavu biotopov a druhov európskeho významu, ekoturizmus, súvislosti so zmenou klímy a i. Články obsahujú aj odkazy na publikácie a ďalšie zdroje informácií.
Chránené vtáčie územie Levočské vrchy
07. 01. 2013   
S účinnosťou od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy. Ide o posledné vtáčie územie, ktoré mala Slovenská republika vyhlásiť v zmysle smernice EÚ o vtákoch.
Novinky z Európskej komisie
12. 11. 2012   MŽP SR
V dňoch 4. a 5. októbra 2012 v Bruseli zasadal Výbor pre biotopy a výbor ORNIS, na ktorých delegáti členských štátov EÚ schválili úpravu interpretačného manuálu biotopov EÚ (aktualizovaný v súvislosti s očakávaným pristúpením Chorvátska do EÚ) a EU usmernenie k uplatňovaniu článku 9 smernice o vtákoch vo vzťahu ku kormoránovi veľkému. Európska komisia informovala o vytvorení komunikačnej platformy ku kormoránovi, o príprave plánu eliminácie vtáčej kriminality, plánu pre ochranu morského vtáctva pred náhodným odchytom pri rybolove, o pokroku v novom biogeografickom procese s členskými štátmi a pri budovaní sústavy Natura 2000; o ďalších krokoch k zefektívneniu prípravy a využitia plánov záchrany pre druhy vtáctva, plánov záchrany pre ostatné živočíchy a prezentovala výsledky projektu pre ochranu vtáctva. Kľúčovými úlohami členských štátov na najbližšie obdobie je príprava prioritného akčného plánu financovania Natura 2000 na roky 2014 -2020 a dopracovanie správy podľa článku 17 smernice o biotopoch a podľa článku 12 smernice o ochrane vtáctva. Obe správy sa vzťahujú na obdobie do r. 2012 a majú byť predložené Európskej komisii v roku 2013.
Dokumenty z Výboru pre biotopy
Dokumenty z ORNIS
Kompenzačné opatrenia majú nový formát
05. 11. 2012   MŽP SR
Európska komisia schválila nový (podrobnejší) formát prekladania správy o kompenzačných opatreniach [doc, en], slovenská verzia - pozri [doc]. Ide o povinnosť členských štátov vyplývajúcu z článku 6.4 smernice o biotopoch. Kompenzačné opatrenie sú krajným riešením, keď už boli vykonané všetky kroky primeraného posúdenia možných vplyvov plánu alebo projektu na územia sústavy Natura 2000, t. j. na prípady, keď z posúdenia vyplynie, že plán alebo projekt bude mať nepriaznivý vplyv na územie sústavy Natura 2000 a na celkovú súvislosť Natura 2000, ale ho potrebné realizovať vo vyššom verejnom záujme. Kompenzačné opatrenia majú primerane „nahradiť“ stratu prvkov a funkcií a podľa názoru Európskej komisie by mali byť vykonané skôr, ako dôjde k realizácii plánu alebo projektu. Správu predkladajú členské štáty Európskej komisii buď pre informáciu alebo na stanovisko (to v prípade výskytu tzv. prioritných biotopov alebo prioritných druhov európskeho významu).
Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy
02. 07. 2012   MŽP SR
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa §50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznámil formou verejnej vyhlášky dotknutým obciam v bývalom Vojenskom obvode Javorina zámer na vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. Ide o posledné územie z národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území, ktoré Slovenská republika zatiaľ ešte nevyhlásila. Vyhlasuje sa za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 19 druhov vtákov európskeho významu, vrátane bociana čierneho, ďatľa trojprstého, orla skalného a výra skalného. Oznámenie zámeru a všetky jeho prílohy sú prístupne na stránke KÚ ŽP Prešov.
20. výročie smernice EÚ o biotopoch
21. 05. 2012   MŽP SR a Európska komisia
Jej cieľom je prispievať k ochrane biologickej diverzity prostredníctvom ochrany prirodzených typov biotopov a voľne žijúcich rastlín a živočíchov. Poskytuje právnu ochranu vyše 200 typom lesných, lúčnych, vodných a skalných biotopov a viac ako tisíc druhom európskeho významu. Taktiež právne chráni územia európskeho významu, ktoré členské štáty vymedzili na ploche vyše 750 000 km2. Reč je o európskej smernici o biotopoch, od ktorej prijatia prešlo práve dnes, 21. mája 2012, 20 rokov. Na stránke Európskej komisie je zverejnená tlačová správa k 20. výročiu smernice o biotopoch a finančného nástroja LIFE, nová publikácia o prínose smernice o biotopoch a o dobrých príkladoch z jednotlivých členských štátov, ako aj ďalšie informácie o ochrane prírody v Európskej únii.
Zasadnutie Výboru pre biotopy v Bruseli
09. 05. 2012   MŽP SR
Dňa 27. apríla 2012 zasadal v Bruseli Výboru pre biotopy ustanovený podľa článku 20 smernice o biotopoch. Výbor odsúhlasil viaceré významné dokumenty, napr. nový formát predkladania správ členských štátov pre Európsku komisiu podľa článku 6.4 smernice o biotopoch o tzv. kompenzačných opatreniach a ďalej formát tzv. prioritného rámca pre financovania sústavy Natura 2000. Je to dokument, v ktorom členské štáty sústredia informácie o svojich územiach Natura 2000, cieľoch ich ochrany a opatreniach na ich dosiahnutie a prioritné oblasti financovania. Výbor pre biotopy tiež odsúhlasil text 3 usmernení Európskej komisie, ktoré sú zamerané na súvislosti medzi sústavou Natura 2000 a vybranými aspektmi (zmena klímy, vnútrozemská vodná doprava, "divočina"). Konečné znenia budú zverejnené na stránke Európskej komisie ako aj Štátnej ochrany prírody SR. Ďalším prerokovávaným bodom bolo oznámenie Európskej komisie k vyhlasovaniu území európskeho významu a k cieľom ochrany. Európska komisia tiež informovala o pokroku v budovaní sústavy Natura 2000 (za uplynulý rok členské štáty doplnili do Natura 2000 nové lokality na viac ako 22 000 km2) a o ďalších aktuálnych úlohách vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení smernice o biotopoch. Všetky dokumenty a prezentácie sú prístupné na stránke Európskej komisie.
75 percent druhov a biotopov je na Slovensku dostatočne chránených
16. 03. 2012   
Existuje na Slovensku dostatok chránených území, ktoré poskytujú potrebnú ochranu pre ohrozené a chránené živočíchy a biotopy? Je táto kvalita území na Slovensku dostatočná? Na túto tému sa 2 dni viedla diskusia počas biogeografického seminára, ktorý sa skončil dnes v Bratislave. Zo záverov tohto bilaterálneho rokovania medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou vyplýva, že z hľadiska počtu území, ktoré poskytujú ochranu druhom rastlín a živočíchov európskeho významu je približne 75 percent druhov a biotopov dostatočne chránených. Tieto výsledky sú prijateľné aj vzhľadom na nedávne doplnenie 97 nových území európskeho významu (0,2 % výmery Slovenska). V najbližšom období však bude potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby ochrana bola dostatočná aj pre zostávajúce druhy a biotopy. Na seminári o územnej ochrane druhov a biotopov európskeho významu sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, MŽP SR, Štátnej ochrany prírody SR, ako aj nezávislí experti zo Slovenskej akadémie vied, zástupcovia mimovládnych organizácií, Lesov SR, š.p., Národného lesníckeho centra a neštátnych vlastníkov lesov.
Štrukturálne fondy pomôžu s vyhlasovaním ÚEV
15. 03. 2012   
Z prostriedkov štrukturálnych fondov (Operačný program Životné prostredie) boli v priebehu roka 2010 a 2011 pre 26 území európskeho významu spracované projekty ochrany, ktoré budú predložené príslušným Krajským úradom životného prostredia. Projekt ochrany má v zmysle zákona svoje náležitosti a vyžaduje si dôslednú prípravu vlastnícko-užívateľských vzťahov dotknutého územia, vyčlenenie hraníc územia na parcelný stav, mapové prílohy a návrh opatrení, ktoré sú prostredníctvom KÚ ŽP prerokovávané s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov.
Eurokomisár pre životné prostredie na Slovensku
24. 01. 2012   MŽP SR
Biodiverzita, financovanie chránených území NATURA 2000, vstup EÚ do Karpatského dohovoru či preventívne opatrenia týkajúce sa eliminácie stretov človeka s medveďom. Aj toto boli témy diskusie eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika s ministrom životného prostredia v dňoch 19. a 20. januára 2012 v Bratislave. Janez Potočnik tiež rokoval s ministrom dopravy, členmi výboru NR SR pre európske záležitosti i životné prostredie a pôdohospodárstvo a stretol sa so zástupcami mimovládnych organizácií a zástupcami vlastníkov neštátnych lesov. Na záver programu bola zaradená prezentácia projektov ochrany prírody realizovaných hlavne z programu LIFE+. Viac na stránke MŽP SR.
Zasadnutie koordinačnej rady pre monitoring a reporting vtáctva
07. 12. 2011   
Dňa 5.12.2011 sa uskutočnilo zasadnutie koordinačnej rady pre monitoring a reporting vtáctva za účasti expertov z rôznych organizácií a inštitúcií. Predmetom stretnutia bolo predovšetkým riešenie podávania správy podľa článku 12 smernice o vtákoch, dohodnutie spolupráce a ďalších postupov pre zabezpečenie akceptácie podávanej správy na národnej úrovni. Prezentáciu zo stretnutia je možné stiahnuť tu.
Nová brožúra o vtákoch
23. 11. 2011   MŽP SR
Európska komisia vydala brožúru "Conservation and Recovery of Threatened Birds in the European Union" pozri [pdf]. Brožúra obsahuje aj zoznam druhov s EÚ schválenými programami záchrany.
Zasadnutie výboru ORNIS
31. 10. 2011   
Dňa 14. októbra 2011 bolo v Bruseli zasadnutie výboru ORNIS, ktorý je zriadený podľa článku 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (predtým smernica Rady 79/409/EHS). Zasadnutie bolo venované novému spôsobu predkladania správy o plnení smernice o vtákoch, akčným plánom pre vybrané druhy vtáctva, riešeniu problému vtáčej kriminality, problému kormoránov a zákazu používania oloveného streliva. >>Dokumenty a prezentácie sú verejne prístupné.<<.
Doplnenie území Natura 2000 zaslané Európskej komisii
07. 10. 2011   
Dnes bola Európskej komisii zaslaná databáza území Natura 2000 (štandardný dátový formulár), ktoré boli doplnené do národného zoznamu území európskeho významu (97 lokalít) uznesením vlády č. 577/2011 a do národného zoznamu chránených vtáčích území (5 území), ktoré boli doplnené uznesením vlády č. 345/2010. Databázu spolu s mapami je možné stiahnúť si priamo >>zo stránky Európskej komisie.<<.
Vláda schválila aktualizáciu území európskeho významu
31. 08. 2011   MŽP SR
Dnes vláda SR schválila pod číslom uznesenia 577/2011 návrh aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu. Ide o dôležitý krok smerujúci k splneniu požiadaviek Európskej komisie, t.j. doplnenie území pre ochranu niektorých nedostatočne pokrytých druhov (napr. ryby, bezstavovce, atď.) a biotopov (napr. lužných lesov). Doplnenie sa týka 97 území na výmere 11 989 ha, čím sa celkový podiel území európskeho významu z rozlohy Slovenska zvýši z 11,7 % na 11,9 %. (priemer v EÚ je 13,6 %). Na takmer 80 % výmery území sa stupeň ochrany nemení. Podrobnosti nájdete >>TU<<. Samotnej aktualizácii národného zoznamu ÚEV predchádzalo spracovanie odborného návrhu lokalít a prerokovanie zámeru zaradiť tieto lokality do národného zoznamu ÚEV s identifikovanými vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Rokovania prebehli v mesiacoch apríl-júl 2011 pod vedením MŽP SR a Krajských a Obvodných úradov životného prostredia. Odborný návrh lokalít spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá sa požiadavkami Európskej komisie zaoberá od roku 2006.
Medzirezortné pripomienkové konanie k doplneniu území európskeho významu
08. 07. 2011   MŽP SR
8.7.2011 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k doplneniu území európskeho významu. Materiál "Aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu" je zverejnený na portály právnych predpisov.
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
vynos.doc
predmety_ochrany.xls
poloha_UEV.xls
mapa.jpg
Rokovanie s odštepnými závodmi Lesov SR,š.p.
11. 05. 2011   
Rozšírenie sústavy Natura 2000 (území európskeho významu) podľa požiadaviek Európskej komisie o niektoré lesné pozemky vo vlastníctve štátu bude predmetom rokovania ŠOP SR s Lesmi SR, š.p.. Spolu ide o 33 lokalít na výmere 1270 ha. Rokovania sa uskutočnia na odštepných závodoch Lesov SR, š.p. v dňoch 18. - 26.5.2011. Mapky jednotlivých území so zobrazením lesných dielcov v obhospodarovaní Lesov SR, š.p. sa nachádzajú TU [zip].
Doplnenie území Natura 2000- rokovanie s ŽSR, SSC a Lesmi SR
04. 05. 2011   
Dňa 20.4.2011 sa konalo rokovanie MŽP SR s Lesmi SR, Železnicami SR a SSC ohľadom doplenia území eur. významu. V čiastočnom obhospodarovaní Lesov SR bolo identifikovaných 49 území navrhnutých na doplnenie, v čiastočnom užívaní ŽSR 9 území a v čiastočnom užívaní SSC 4 územia. Prezentáciu ŠOP SR k uvedenému rokovaniu si môžete stiahnuť tu:
prezentácia 1 [.ppt]
prezentácia 2 [.ppt]
Doplnenie území Natura 2000- rokovanie s SVP š.p.
20. 04. 2011   
Dňa 18. apríla 2011 sa konalo rokovanie MŽP SR a SVP š.p. ohľadom zaradenia 31 navrhovaných území do národného zoznamu území európskeho významu. SVP š.p. je v dotknutých územiach správcom pozemkov na výmere 333 ha. Najvýznamnejšími územiami v správe SVP š.p. sú Alúvium Hrona, Strečnianske meandre Váhu, Horný tok Myjavy a ďalšie. Mapy uvedených území sú >>TU<<.
Prerokovávanie doplnenia území európskeho významu začína
30. 03. 2011   MŽP SR
Dňa 1. apríla 2011 začína prerokovávanie zaradenia navrhovaných území európskeho významu do národného zoznamu s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o územia s celkovou výmerou 11 400 ha (0,2% rozlohy Slovenska) nachádzajúcich v 160 katastrálnych územiach. Ide o 96 lokalít, z ktorých 92 sa prekrývajú s už chránenými územiami (národnými parkami, chránenými krajinnými oblasťami, prírodnými rezerváciami a chránenými areálmi) a 2 lokality sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., 2 lokality už majú súhlas vlastníka dotknutých pozemkov. Lokality boli vymedzené pre ochranu vybraných druhov európskeho významu (rastliny, ryby, chrobáky, motýle, netopiere, atď.) a biotopov európskeho významu (napr. lužné lesy, slatiny, lúčne a vodné biotopy, atď.), ktoré v národnom zozname území európskeho významu schváleného vládou SR v roku 2004 neboli dostatočne zastúpené. V zmysle požiadaviek Európskej komisie Slovenská republika, rovnako ako iné členské štáty, musí svoj národný zoznam doplniť a prispieť tak k ochrane prírodného dedičstva Európy. Odborný návrh doplnku národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Indikatívna mapa prerokovávaných území, zoznam biotopov a druhov, pre ktoré sa tieto územia navrhujú a ďalšie informácie nájdete >>TU<<. Harmonogram rokovaní a všetky pozvánky na prerokovávanie sú postupne zverejňované >>TU<<.
Stretnutie k novo pripravovanému formátu správy podľa článku 12 smernice o vtákoch
21. 03. 2011   
Dňa 18.3.2011 sa v Banskej Bystrici pod záštitou MŽP SR uskutočnilo stretnutie k novo pripravovanému formátu správy podľa článku 12 smernice o vtákoch. Jedná sa o správu odosielanú Európskej komisii, ktorá musí byť najneskôr do 31.12.2013 oficiálne odoslaná. Na stretnutí sa zúčastnili pracovníci ŠOP SR a MŽP SR, zástupcovia Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS), expert z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (ÚEL SAV), expert z Oravského múzea P.O. Hviezdoslava a zástupca Slovenskej poľovníckej komory. Počas stretnutia bol odprezentovaný aktuálny stav, návrh nového formátu a taktiež projekt - Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberovýchdruhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa. Výsledky uvedeného projektu budú použité pri tvorbe správy spolu s údajmi zozbieranými od iných organizácií pre účel odoslania komplexnej správy o stave prirodzene sa vyskytujúcich druhov vtákov na našom území. Následne boli prediskutované možnosti vytvorenia mechanizmu na dosiahnutie konsenzu, kde bude vytvorený expertný tím zo zástupcov všetkých zainteresovaných organizácií. Tím bude spolupracovať pri príprave správy, vznášať pripomienky s cieľom dospieť k jednotným záverom, ktoré po odobrení zodpovedných organizácií budú oficiálne zaslané Európskej komisii.
Hlavné mestá biodiverzity 2011
23. 02. 2011   
Novinkou druhého ročníka je, že do súťaže sa okrem miest môžu zapojiť aj obce. Tomuto sú prispôsobené nové veľkostné kategórie podľa počtu obyvateľov. Druhý ročník súťaže bude prebiehať v 2 kolách.

Prvé kolo pozostáva z vyplnenia dotazníka pozostávajúceho z 15-tich všeobecných otázok zameraných na aktivity mesta v oblasti ochrany biodiverzity. V druhom kole budú vyzvaní účastníci 1. kola k vyplneniu detailnejšieho dotazníka, ktorý bude zameraný najmä na popis projektov realizovaných zúčastnenými mestami/obcami.

K elektronickej forme dotazníka je možné sa dostať na webovej adrese:
http://www.rec.sk/Capital_of_Biodiversity.htm

Dotazník bol tiež publikovaný v Obecných novinách a zároveň je možné o zaslanie požiadať REC Slovensko aj telefonicky na čísle 02/52632942 alebo emailom na adrese rec@changenet.sk
Hlavné mestá biodiverzity 2010
23. 02. 2011   
Vyhodnotene prvého ročníka súťaže "Hlavné mestá biodiverzity 2010" ktorej výsledky a skúsenosti odzrkadľuje publikácia Biodiverzita vo vybraných slovenských mestách a dobré príklady z praxe pri ochrane a podpore biodiverzity v urbanizovanom prostredí.

Súťaž bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu "Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach : Európska cena Hlavné mestá biodiverzity," záštitu nad súťažou prevzalo MŽP SR.

Vyhodnotenie súťaže: pozri [pdf]
NATURA 2000 sa u susedov rozrástla
18. 01. 2011   www.euroactiv.sk
Európska sieť chránených území sa rozrástla takmer o 27.000 km2 v pätnástich členských krajinách. Ide najmä o rozsiahle morské oblasti (viac ako 17.500km2), predovšetkým v Dánsku, Francúzsku a Španielsku, a pevninské lokality, hlavne v ČR a Poľsku. Natura 2000 v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej plochy EÚ a viac ako 130 000 km² jej morí. Celkový počet území európskeho významu sa v pondelok (10. januára) zvýšil o 739. V niektorých štátoch (Grécko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia) sa len upravili hranice existujúcich chránených oblastí, v iných sa Natura 2000 rozrástla o mnohé nové oblasti. V Poľsku bolo pridaných viac ako 450 lokalít, ktoré sa rozprestierajú na ploche 8.900 km2, vrátane rozsiahlych Mazurských jazier, kde žije ohrozený druh európskej korytnačky. Česká republika pridala viac ako 200 území, a to predovšetkým bukové lesy, lúky a územie Moravského krasu s mnohými jaskyňami. Slovenská republika ešte požadované doplnenie území európskeho významu Európskej komisii nezaslala. ČÍTAJ VIAC.
Nová správa o biodiverzite
19. 10. 2010   
Európska environmentálna agentúra vydala novú správu o biodiverzite na základe indikátorov SEBI 2010. Správa je k zatiaľ k dispozícii v anglickej verzii. Ďalšou práve dokončenou zaujímavou publikáciou je "10 správ pre rok 2010", ktoré obsahujú zhodnotenie súčasného stavu rôznych zložiek biodiverzity a ekosystémov.
Usmernenie Európskej komisie k ťažbe ner. surovín v územiach NATURA 2000
18. 10. 2010   
4. 10. 2010 bolo zverejnené usmernenie Európskej komisie k problematike neenergetických ťažobných činností a NATURA 2000. Usmernenie bolo vydané ako príručka s obsahom 144 strán, má 9 kapitol a 4 prílohy (súvisiace EU predpisy a stratégie, vybrané príklady dobrej praxe, relevantné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, relevantné usmernenia a dokumenty k EIA). Časti týkajúce sa príkladov zo Slovenska sú na str. 40, 104 a 107-108. Zatiaľ je k dispozícii len anglický originál.
Zmenený a doplnený Národný zoznam CHVÚ
04. 08. 2010   
Uznesením vlády SR č. 345 zo dňa 25. mája 2010 bol zmenený Národný zoznam CHVÚ, z ktorého boli vylúčené 2 územia: Boheľovské rybníky a Trnavské rybníky. Naopak na pokyn Európskej komisie bolo doplnených 5 nových území, a to: Levočské vrchy, Chočské vrchy, Čergov, Slovenský raj a Špačince-Nižná.
STIAHNÚŤ UZNESENIE VLÁDY.
Štrukturálne fondy pomôžu s vyhlasovaním ÚEV
17. 07. 2010   ŠOP SR
Z prostriedkov štrukturálnych fondov (Operačný program Životné prostredie) budú v priebehu roka 2010 pre 26 území európskeho významu spracované projekty ochrany, ktoré budú predložené príslušným Krajským úradom životného prostredia. Projekt ochrany má v zmysle zákona svoje náležitosti a vyžaduje si dôslednú prípravu vlastnícko-užívateľských vzťahov dotknutého územia, vyčlenenie hraníc územia na parcelný stav, mapové prílohy a návrh opatrení, ktoré sú prostredníctvom KÚ ŽP prerokovávané s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov.
Nová smernica o vtákoch
29. 06. 2010   MŽP SR
Smernica o vtákoch z r. 1979 bola nahradená novým kodifikovaným predpisom. Oficiálny názov je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva.
STIAHNÚŤ.
Vyhlasovanie vtáčích území pokračuje
10. 05. 2010   ŠOP SR
Od 15. mája 2010 začne platiť 8 nových vyhlášok chránených vtáčích území: Nízke Tatry, Slovenský kras, Slanské vrchy, Veľká Fatra, Veľkoblahovské rybníky, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Záhorské Pomoravie. Týmto je vyhlásených 34 z 38 chránených vtáčích území, ktoré obsahuje národný zoznam CHVÚ zaslaný do Bruselu v roku 2004.
Svetový deň sťahovavých vtákov 2010 sa zameriava na celosvetovo ohrozené migrujúce vtáky
05. 05. 2010   
Svetový deň sťahovavých vtákov 2010 sa zameriava na celosvetovo ohrozené migrujúce vtáky. Sekretariáty Dohody o ochrane africko-eurázijských sťahovavých vodných vtákov (UNEP/AEWA) a Dohody o sťahovavých druhoch (UNEP/CMS) opätovne vyhlásili Svetový deň sťahovavých vtákov aj v roku 2010. Táto dvojdňová kampaň na zvyšovanie povedomia sa uskutočňuje už piaty rok za sebou, v tomto roku 8.-9. mája. V týchto dňoch sa odporúča uskutočňovať rôzne podujatia ako je pozorovanie vtákov, prednášky, vzdelávacie akcie, výstavy výtvarných prác a pod.
Čítaj viac.
Ropucha bradavičnatá na Hornej Štubni
14. 04. 2010   
Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) tiahne už aj na vodnú plochu v dobývacom priestore Horná Štubňa (okres Turčianske Teplice). Vodná nádrž, ktorá v minulosti vznikla pri ťažbe andezitu sa ropuche ako aj ďalším druhom obojživelníkov stala na pár rokov útočiskom, no už koncom leta bude z dôvodu ťažby stavebného kameňa vypustená. V týchto dňoch prebieha transfer jedincov ropuchy na náhradnú lokalitu v tom istom dobývacom priestore. Umožnili to práce vykonané na novom refúgiu samotnou spoločnosťou VSK MINERAL s.r.o., ktorá má výhradné právo na ťažbu nerastných surovín v tomto lome. Na prenose ropuchy ale aj vajíčok skokanov sa podieľa Správa NP Veľká Fatra, dobrovoľníci ale aj samotní zamestnanci ťažobnej spoločnosti.
2010 - Medzinárodný rok biodiverzity
07. 04. 2010   MŽP SR
OSN vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity. Tento rok je oslavou života na Zemi a hodnoty biodiverzity pre ľudstvo. Je výzvou pre celý svet, aby prijal opatrenia na zachovanie rozmanitosti života na Zemi – biodiverzity. Čítaj viac.
Prileteli prvé bociany
23. 03. 2010   www.cas.sk
Na hniezdiská v niektorých obciach juhovýchodného Slovenska už prileteli prvé bociany biele, ktoré sa vrátili zo svojích zimovísk. Bociany boli pozorované napr. v obciach Zemplínske Hradište, Pavlovce nad Uhom alebo Svinici pri Michalovciach.
Barometer Natura 2000
17. 03. 2010   
Európska Komisia pravidelne aktualizuje prehľad o pokroku jednotlivých krajín EÚ pri budovaní sústavy Natura 2000 tzv. BAROMETER NATURA 2000. Najnovší barometer s grafickým a tabuľkovým prehľadom o výmere ÚEV a CHVÚ v jednotlivých krajinách nájdete na stránke Európskej Komisie (len anglicky).
Parlament schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny
03. 03. 2010   TASR
Parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou právne upravuje neúplnú transpozíciu európskych smerníc o biotopoch a o vtákoch. Novela zákona vstupuje do účinnosti 1. mája 2010.
Češi budú mať nové CHKO
03. 03. 2010   www.casopis.ochranaprirody.cz
V Českej republike sa nachádzajú 4 národné parky (NP) a 25 chránených krajinných oblastí (CHKO). Schválením dokumentu "Priority vyhlašování velkoplošných zvláště chráněných území obecně a ve vztahu k soustavě Natura 2000", bol vykonaný krok k naplneniu štátneho programu ochrany prírody a krajiny Českej republiky, ktorý schválila vláda ČR 30. 11. 2009. Najväčšiu prioritu pre vyhlásenie CHKO majú územia s vysokou prírodnou a krajinnou hodnotou, kde územia európskeho významu pokrývajú 60–90 % ich plochy. Ide o územia Jestřebsko-Dokesko (rozšírenie CHKO Kokořínsko), Dolní Morava (vyhlásenie CHKO Soutok) a Doupovské hory (vyhlásenie CHKO Doupovské hory vrátane Středního Poohří). Viac informácií.
Seminár GENETIKA POĽOVNEJ ZVERI A VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV
16. 02. 2010   ŠOP SR
Lesnícka fakulta TU Zvolen v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR organizujú v priestoroch TU Zvolen dňa 26. marca 2010 odborný seminár zameraný na genetiku a štúdium populácií poľovnej zveri a voľne žijúcich živočíchov. Viac informácií.
Nový databázový systém Aves symfony
11. 01. 2010   www.vtaky.sk
SOS/Birdlife Slovensko zavádza nový jednotný databázový on-line systém, ktorý je určený na zber a zhromažďovanie údajov o rozšírení vtákov na Slovensku. Aplikácia obsahuje aj návod na používanie a po zaregistrovaní sa je možné databázu plnohodnotne využívať.
Európske červené zoznamy obojživelníkov, plazov a cicavcov
11. 01. 2010   www.biomonitoring.cz
IUCN v spolupráci s EÚ v roku 2009 publikovala európske červené zoznamy:
Červený zoznam obojživelníkov
Červený zoznam plazov
Červený zoznam cicavcov
Na túru s Naturou
10. 12. 2009   SAŽP
Nový školský program pod názvom "Na túru s Naturou" rozbieha Slovenská agentúra životného prostredia. Tento školský vzdelávací program nadväzuje na veľmi úspešný projekt Živá príroda, do ktorého sa zapojilo viac ako 7000 slovenských detí vo veku 10 až 15 rokov v rokoch 2001 až 2003. Program je určený učiteľom a žiakom II. stupňa základných a stredných škôl. Hlavným cieľom je v rámci projektového vyučovania na školách vytvoriť pozorovacie a výskumnícke skupiny zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. V rámci skúmanej lokality, ktorú si každá skupina určí sama, môžu žiaci dokumentovať výskyt a životné prostredie aj vybraných európsky významných druhov. Fotografie, audiozáznamy alebo videá majú možnosť vystaviť na špeciálne zriadenej internetovej stránke a stávajú sa aktívnymi tvorcami jednej z najväčších on-line databáz druhov na Slovensku. K vytvoreným databázam druhov sa budú vyjadrovať špecialisti, čím bude vytvorená spätná väzba a medializácia výsledkov.
Internetová stránka programu: www.snaturou2000.sk
Rokovanie k ekonomickým a sociálnym prínosom sústavy NATURA 2000
04. 12. 2009   MŽP SR
Dňa 30. novembra 2009 sa za účasti zástupcu Únie regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a útvarov ministerstva konalo rokovanie k projektu Európskej komisie "Ekonomické a sociálne prínosy spojené so sústavou NATURA 2000". Rokovanie bolo zvolané na základe písomnej požiadavky Európskej komisie a v súčinnosti s Inštitútom pre európsku environmentálnu politiku v Bruseli, ktorý je jedným z riešiteľov projektu. Cieľom rokovania bolo objasniť ciele projektu, prediskutovať to, aká pozornosť sa venuje problematike dostatočných nákladov na financovanie NATURA 2000 a propagácii celospoločenských prínosov, ktoré tieto územia majú. Prezentáciu inštitútu, prípadové štúdie, ako aj dotazník, podľa ktorého bola vedená diskusia nájdete tu:
prezentácia [pdf 0.8MB]
prípadové štúdie [rar 6.4MB]
dotazník SK [doc 0.4MB]
Návrh postupu pre stanovenie vyššieho verejného záujmu
19. 11. 2009   MŽP SR
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 793 z 11. novembra 2009 schválila materiál „Návrh postupu pre stanovenie vyššieho verejného záujmu v súlade s článkom 6 smernice Rady č. 92/43/EHS o biotopoch“.

Materiál bol predložený na základe úlohy B.4 uznesenia vlády č. 256/2008 v záujme riešenia chýbajúceho kroku v našej legislatíve. Ide o posúdenie toho, či verejný záujem plánu alebo činnosti preváži verejný záujem integrity sústavy NATURA 2000. Uplatňuje sa pre situácie, keď z posudzovania vplyvov vyplynie, že plán alebo činnosť bude mať významný negatívny vplyv na ochranu prírody. Článok 6 totiž umožňuje nielen schválenie plánov alebo činností bez nepriaznivého vplyvu na integritu sústavy NATURA 2000, ale – za určitých podmienok - aj ostatných plánov alebo činností. V článku 6 sú uvedené aj ďalšie kroky a podmienky, ktoré musia byť dodržané.

Podľa schváleného postupu rozhodovanie o tom, či verejný záujem plánu alebo činnosti preváži verejný záujem ochrany sústavy NATURA 2000, bude v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR, ktoré rozhodne po dohode s dotknutým príslušným ústredným orgánom štátnej správy. Ak nedôjde k dohode dotknutých orgánov, rozhodne vláda SR. Vláda SR bude riešiť sporné prípady aj v prechodnom období, kým bude schválený postup zapracovaný do zákona o ochrane prírody a krajiny.
Materiál nájdete na stránke Úradu vlády SR.
Päť nových vyhlášok vtáčích území
01. 11. 2009   ŠOP SR
Od 1. novembra 2009 nadobúdajú účinnosť vyhlášky CHVÚ Senianské rybníky, Dubnické štrkovisko a Strážovské vrchy. Vyhlášky nájdete TU. Rovnako začínajú platiť vyhlášky CHVÚ Muránska planina-Stolica a Laborecká vrchovina. Tie nájdete TU.
Vláda ČR schválila rozšírenie sústavy Natura 2000
06. 10. 2009   
Vláda ČR včera na svojom zasadaní odsúhlasila návrh ministra životného prostredia Ladislava Mika na rozšírenie zoznamu území sústavy Natura 2000 v Českej republke o 234 nových území európskeho významu. Súhrnný prehľad všetkých nových i zmenených ÚEV, aj s popisom chránených prírodných prvkov a zakreslenie v mapách je k dispozicii na stránkach MŽP ČR.
Motýle v európsky významných biotopoch Slovenska
04. 09. 2009   
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene vydal pozoruhodnú publikáciu o motýľoch potenciálne viazaných na európsky významné biotopy na Slovensku. Druhy boli vybrané na základe ich hostiteľských rastlín a abiotických podmienok charakteristických pre jednotlivé „naturovské“ biotopy. Do úvahy sa brali aj výsledky faunistických prác a rozšírenie biotopov v rámci Slovenska.
Konferencia - Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IX
14. 08. 2009   
V dňoch 16. – 17. 10. 2009 sa uskutoční deviata celoštátna odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IX. Cieľom konferencie je prezentácia aktuálnych výsledkov z výskumu a ochrany cicavcov, realizovaných projektov na Slovensku, resp. v jeho regiónoch, pracovníkmi rôznych inštitúcií
Zomrel Pavel Hell
11. 08. 2009   
Dnes 11.8.2009 zomrel vo veku nedožitých 79 rokov nestor poľovníctva na Slovensku, vysokoškolský pedagóg, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof. Medzinárodná vedecká aj laická verejnosť ho uznávala ako vedca, pedagóga, autora mnohých odborných kníh, článkov a publikácií. Bol veľkým milovníkom prírody a poľovníctva. O jeho veľmi úzkom vzťahu k ochrane prírody svedčí aj jeho veľmi intenzívna spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR v oblasti vedy, výskumu a tvorby slovenskej ale aj európskej legislatívy. Podieľal sa na príprave a realizácii viacerých projektov na úseku ochrany fauny na Slovensku. Úprimne môžeme povedať že odchodom pána profesora Hella stráca významného človeka nielen slovenské a európske poľovníctvo, ale aj ochrana prírody na Slovensku. ČESŤ JEHO PAMIATKE.
Manažmentové plány vtáctva
15. 07. 2009   MŽP SR
Európska komisia na svojej web stránke zverejnila ďalšie manažmentové plány pre 6 druhov vtáctva a akčné plány pre 6 druhov globálne ohrozených druhov vtáctva. Spolu s ďalšími spracovanými dokumentmi a informáciami k smernici o vtákoch ich nájdete na stránke Európskej komisie.
Vedecký názov Slovenský názov Výskyt v SR
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný vzácny výskyt
Aquila adalberti orol iberský nevyskytuje sa
Coracias garrulus krakľa belasá autochtónny druh
Chersophilus duponti sirla plachá nevyskytuje sa
Marmaronetta angustirostris kačica úzkozobá nevyskytuje sa
Neophron perncnopterus sup biely nevyskytuje sa
Vanellus vanellus cíbik chochlatý vyskytuje sa: 2500 – 5000
hniezdnych párov
Tringa totanus kalužiak červenonohý vyskytuje sa: 35 – 70
hniezdnych párov
Pluvialis apricaria kulík zlatý výskyt len počas migrácie
Aythya marila chochlačka morská zriedkavý migrant
Coturnix coturnix prepelica poľná vyskytuje sa: 2000 – 6000
hniezdnych párov
Larus canus čajka sivá vyskytuje sa: 3 hniezdne páry
zimujúci druh

Z uvedeného zoznamu druhov, pre ktoré Európska komisia schválila akčné a manažmentové plány sú pre Slovensko relevantné aktivity pre nasledovné druhy: krakľa belasá (Coracias garrulus), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), chochlačka morská (Aythya marila), prepelica poľná (Coturnix coturnix) a čajka sivá (Larus canus). Uvedené aktivity budú zahrnuté do plánu hlavných úloh ŠOP SR na nasledujúce roky

Mnohé z európskych druhov a biotopov sú ohrozené
14. 07. 2009   Európska Komisia
Včera 13. júla 2009 Európska Komisia uverejnila správu o stave ochrany viac ako 1150 druhov a 200 typov biotopov eur. významu, chránených tzv. smernicou o biotopoch. Len malý podiel z týchto zraniteľných biotopov a druhov sa sa nachádza v priaznivom stave. Pre jeho zlepšenie, budú musieť členské štáty zvýšiť svoje úsilie. Správa za roky 2001 – 2006 je najkomplexnejším prieskumom biodiverzity EÚ, aký sa doteraz uskutočnil, a poskytuje neoceniteľný referenčný bod na posudzovanie budúcich trendov. Trávnaté, mokraďové a pobrežné biotopy sú najviac ohrozené, hlavne z dôvodu obmedzenia tradičného hospodárenia, rozvoja turistiky a zmeny klímy. Celkový obraz nie je rovnako hrozivý a niektoré početnejšie, typické druhy ako vlk, rys, bobor a vydra začínajú opätovne osídľovať svoje pôvodné stanovištia.
Článok o výsledkoch reportingu v EÚ v slovenskom jazyku.
Súhrnná správa EK (Composite report) v slovenskom jazyku.
Článok o výsledkoch reportingu na Slovensku - Enviromagazín 1/2009.
Kolokvium o veľkých šelmách
09. 07. 2009   MŽP SR
V dňoch 2. – 4. júla 2009 sa v Národnom parku Nízke Tatry, v Liptovskom Jáne uskutočnilo medzinárodné alpsko-karpatské kolokvium zamerané na manažment a výskum veľkých šeliem v chránených územiach Álp a Karpát. Cieľom bola prezentácia aktuálnych problémov ochrany, manažmentu a výskumu medveďa hnedého, vlka dravého a rysa ostrovida v alpských a karpatských krajinách. Kolokvia sa zúčastnilo vyše 60 zástupcov rôznych inštitúcií z oblasti vedy a výskumu, štátnej správy a tretieho sektora z viacerých krajín. Na záver rokovania prijali účastníci deklaráciu, z ktorej vyplýva predovšetkým nevyhnutnosť spolupráce medzi alpskou a karpatskou asociáciou chránených území a vytvorenie prac. skupiny pre veľké šelmy. Tieto aktivity vedú k nastoleniu spoločnej stratégie pre veľké šelmy v Karpatoch. VIAC
Zasadnutie Výboru pre biotopy
05. 05. 2009   MŽP SR
Vo februári 2009 Európska komisia zvolala 2 zasadnutia so zástupcami členských štátov k prerokovaniu aktuálnych otázok ochrany biologickej diverzity, vrátane sústavy NATURA 2000. Dňa 13. februára 2009 sa konalo zasadnutie Výboru pre biotopy a dňa 12. februára 2009 v poradí 4. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biologickú diverzitu a prírodu. Na rokovaniach boli prezentované a diskutované tieto témy:
- dve oznámenia Európskej komisie z decembra 2008 - k Európskej stratégii pre invázne druhy a k strednodobej správe o plnení EU akčného plánu biologickej diverzity (prijatý v r. 2006 s cieľom zastaviť úbytok biologickej diverzity do r. 2010 a v nasledujúcich rokoch);
- výsledky činnosti skupín expertov pre témy (reporting podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, riešenie problematiky kormoránov, vlka dravého, uplatňovanie článku 6 smernice o biotopoch pre tzv. neenergetické ťažobné činnosti, ako aj pre vnútrozemské vodné cesty, klimatické zmeny verzus biologická diverzita, financovanie NATURA 2000),
- diskusia k ďalším aktuálnym bodom (napr. budovanie sústavy NATURA 2000 a manažment území).
Web stránka Európskej komisie
Dokumenty Výboru pre biotopy
Poľsko nebude stavať spornú diaľnicu cez územie Natura 2000
27. 03. 2009   ČTK
Chránené územie rieky Rospuda (severovýchodné Poľsko) je jedna z najcennejších rašeliniskových oblastí Natura 2000 s prírodným, nenarušeným vodným režimom. Podľa pôvodných plánov, mal údolím Rospudy prechádzať 17 km dlhý obchvat mesta Augustów umiestnený na betónových pilieroch. V júli 2007 podala Evropská komisia podnet na Európsky súdny dvor. Súčasný minister životného prostredia Maciej Nowicki 24.3.2009 oznámil, že úrady rozhodli o tom, že diaľnica pôjde mimo údolia Rospudy. Podľa Nowického je nový plán lacnejší a len o 1,2 kilometra dlhší než pôvodný. Úsek je současťou diaľnice Via Baltica, ktorá spája Varšavu s pobaltskými republikami a s finskym hlavným mestom. So stavbou sa začne na budúci rok.
Nové rozhodnutia Európskej komisie
05. 03. 2009   MŽP SR
Dňa 13. februára 2009 bolo v Úradnom vestníku ES zverejnených 9 rozhodnutí Európskej komisie, ktorými sa vydáva EÚ zoznam území európskeho významu pre jednotlivé biogegrafické oblasti. Ide o nové zoznamy pre 2 oblasti (čiernomorskú a stepnú) v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska a aktualizované zoznamy pre 7 pôvodných biogeografických oblastí (alpskú, makaronézsku, stredomorskú, panónsku, atlantickú, boreálnu a kontinentálnu). Do sústavy NATURA 2000 tak bolo zaradených spolu 769 území s rozlohou 95 522 km2, čím sa celkový počet území sústavy NATURA 2000 zvýšil na cca 25 000 lokalít s rozlohou takmer 20 % suchozemskej výmery členských štátov EÚ. Najviac území navrhlo Bulharsko (252), Rumunsko (316) a Poľsko (177). Z hľadiska Slovenskej republiky sú v nich obsiahnuté rovnaké ÚEV, ako v r. 2008 (t. j. spolu 381 ÚEV), nakoľko Slovenská republika databázu NATURA 2000 od r. 2006 neaktualizovala. SR patrí do dvoch biogeografickcýh oblastí: ALSKEJ a PANÓNSKEJ.
Oficiálny preklad rozhodnutia 2009/91/ES k alpskej biogeografickej oblasti.
Oficiálny preklad rozhodnutia 2009/90/ES k panónskej biogeografickej oblasti.
Vedecký návrh vs. politika v českej Nature 2000
01. 03. 2009   www.nature.cz
Zaujímavý projekt po názvom "Expertíza a politika životního prostředí: Případ projektu Natura 2000" realizoval v rokoch 2005-2007 akademický sociolog Zdeňek Konopásek. Výskum bol zameraný na vzťah medzi vedeckým návrhom Natury 2000 v Českej republike a politickým rozhodovaním. Študovaných bolo množstvo rôznorodých názorov na proces tvorby sústavy Natura 2000 v Českej republike. Výsledkom projektu je záver, že sekundárne použitie neodborných (politických) rozhodnutí, nemusí ísť proti vedeckej kvalite Natury 2000, ale môže ju posilňovať. Zhrnutie hlavných výsledkov projektu nájdete na tejto adrese: http://www.cts.cuni.cz/new/data/Rep477ee23d.pdf
Príprava akčných plánov v EÚ
16. 02. 2009   
Európska komisia pripravuje jednotnú metodiku pre prípravu akčných plánov pre vybrané druhy smernice o biotopoch. Akčný plán je rámcový dokument, ktorý rieši manažment druhu pre celú EÚ. Pri výbere druhov do akčných plánov sú najzávažnejšími kritériami: rozšírenie druhu, podiel na svetovej populácii druhu, stav ochrany druhu a trendy, dostatok údajov, realizované opatrenia na úrovni EÚ, atď. Metodika obsahuje kritériá výberu druhov, postup výberu druhov a prvý zoznam druhov kandidujúcich na prípravu akčných plánov (31 živočíchov a 5 rastlín).
Správa o výnimkách udelených v EÚ
11. 02. 2009   MŽP SR
Každé 2 roky predkladajú členské štáty EÚ Európskej komisii správu o udelených výnimkách z ochrany živočíchov a rastlín podliehajúcich smernici o biotopoch. Európska komisia spracovala súhrnú správu za roky 2001-2006 s prehľadom podľa jednotlivých krajín. Slovenská republika udelila najviac výnimiek na odstrel medveďa hnedého v záujme prevencie škôd a ochrany zdravia. Veľkú skupinu tvorili aj výnimky na výskum bezstavovcov. Udelené výnimky nie sú v konflikte s ochranou druhov podľa smernice o biotopoch.
Seminár o motýľoch
01. 02. 2009   www.lepidoptera.sk
Dňa 29.1.2009 sa na Ústave ekológie lesa SAV konalo IV. Lepidopterologické kolokvium. Na seminári sa stretli profesionálni aj amatérski entomológovia, pracovníci ochrany prírody a mnoho ďalších. Na kolokviu sa zúčastnilo viac ako 60 záujemcov, odznelo 13 referátov a vystavených bolo 7 posterov z Čiech a Slovenska. Medzi hlavné témy patrilo aj mapovanie motýľov Slovenskej republiky. Zborník abstraktov spolu s adresárom účastníkov si môžete stiahnuť TU.
Sčítanie kamzíkov v Tatrách
20. 11. 2008   Správa TANAP
V dňoch 5. a 6.11.2008 bolo v Tatrách zorganizované sčítanie kamzíkov, ktoré potvrdilo skutočnosť, že populácia kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) zaznamenáva postupné zvyšovanie svojej početnosti. Táto milá skutočnosť je viditeľná na slovenskej i poľskej strane Tatier. Akciu organizovali ŠL TANAP-u v spolupráci zo Správou TANAP-u a pracovníkmi poľského Tatranského národného parku (TPN). Kritické čísla z obdobia po roku 1998, kedy na celom území žilo len okolo 300 jedincov, sú dúfajme už len minulosťou. Tohoročné novembrové sčítanie ovplyvnilo hlavne dobré počasie a fakt, že sa uskutočnilo v období kamzičej ruje. V celých Tatrách bolo preto pozorovaných 773 jedincov (TANAP + TPN) z toho v TPN 167 jedincov a v TANAP-e 606 jedincov. Sčítanie kamzíkov sa v Tatrách uskutočňuje dva krát do roka. Prvé koncom jari, alebo začiatkom leta. Vtedy sa zisťuje hlavne počet novonarodených kamzíčat. Druhé sčítanie je v jesennom období, kedy sú už kamzíky v zimnej (čiernej) srsti a sú veľmi dobre viditeľné. Druhé sčítanie je kontrolné.
Návrat svišťa do Belianských Tatier
19. 11. 2008   WWW.TANAP.ORG
V poslednom desaťročí nastal veľmi radikálny pokles populácie svišťov v Belianskych Tatrách. Pokles bol tak výrazný, že svište z nich úplne vymizli. Preto pracovníci Správy TANAP-u uskutočnili začiatkom leta 2008 ich prenos zo Západných Tatier – reštitúcia. Prenos sa musel vykonať čo najrýchlejšie, z ohľadom na ešte existujúcu sieť podzemných nôr a úkrytov po posledných svišťoch žijúcich v Širokom sedle (Belianske Tatry). Hrozilo, že existujúcu sieť nôr poškodia klimatické činitele, najmä zrážková voda a lavíny. Preto by reštitúcia svišťov do Belianskych Tatier v neskoršom období bola mimoriadne náročná a len veľmi ťažko uskutočniteľná. Odchyt sme preto vykonávali v oblasti s vysokými početnými stavmi svišťov v Žiarskej doline. Odchyt sa robil v jednej silnej a životaschopnej kolónií pod Žiarskym sedlom, kde je podobná orientácia, expozícia a nadmorská výška, ako v novo založenej svištej kolónií v Belianskych Tatrách. Odchytilo sa 6 jedincov. Dôležitá bola najmä prítomnosť veterinára, ktorý aplikoval farmaceutické prípravky, odoberal vzorky srsti, krvi, výtery a zaviedol jednotlivým svišťom čip. Taktiež sa robili biometrické merania – váha, dĺžka tela a pod. Po tomto úkone boli svište prevezené terénnym autom do Belianskych Tatier. Nové svište sa zatiaľ dobre aklimatizovali v novom prostredí a sú podrobne monitorované pracovníkmi Správy TANAP-u (zoológovia a strážcovia).
Vtáčie územia Dunajské luhy a Úľanská mokraď majú vlastné vyhlášky
13. 11. 2008   MŽP SR
Po takmer roku budú vyhlásené ďalšie 2 chránené vtáčie územia: Úľanská mokraď a Dunajské luhy. Úľanská mokraď sa nachádza južne od Trnavy, medzi Sereďou a Sencom. Zabezpečuje ochranu najmä druhov voľnej krajiny. CHVÚ Dunajské luhy reprezentuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh s lužnými lesmi. Predmetom ochrany sú najmä vodné vtáky. Vyhlášky upravujúce ochranu vtákov v zmysle smernice EÚ (tzv. smernice o vtákoch) začnú platiť od 15. novembra 2008. V súčasnosti je vyhlásených 21 vtáčích území. Zostáva ešte vyhlásiť 17 území.
Zasadnutie Výboru pre biotopy
10. 11. 2008   MŽP SR
Koncom októbra Európska komisia zvolala zasadnutie Výboru pre biotopy a zasadnutie koordinačnej skupiny pre biologickú diverzitu a prírodu. Rokovania sa sústredili na:
- plnenie EU akčného plánu pre zastavenie úbytku biologickej diverzity do r. 2010,
- budovanie sústavy NATURA 2000 (prijatie ďalších rozhodnutí EK, ktorými sa vydávajú zoznamy ÚEV pre jednotlivé bioregióny),
- nové rozsudky Európskeho súdneho dvora,
- nový spôsob zverejňovania databázy území NATURA 2000 (s filtrom pre citlivé údaje),
- dobudovanie informačného systému a systému reportingu,
- prípravu usmernení (napr. pre veterné elektrárne, ústia riek, neenergetickú ťažbu) a projektov (napr. pre financovanie NATURA 2000, komunikačnú stratégiu, zelenú infraštruktúru...),
- iné otázky plnenia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch (napr. problematika kormoránov, inváznych druhov, klimatických zmien).
NA STIAHNUTIE:
Dokumenty Výboru pre biotopy
Informácie o databáze území NATURA 2000 na úrovni EÚ i členských štátov
Stratégia EÚ pre invázne druhy
Výsledky projektu „Iniciatíva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie a ochranu druhov“
zameraného na poľnoh. a lesnícke postupy vo vzťahu k druhom, ktoré sú na obhospodarovaní závislé (podrobné správy pre 10 vybraných druhov – Cricetus cricetus, Crex crex, Emberiza hortulana, Otis tarda, Otus scops, Tetrao urogallus, Vipera vipera, Bombina variegata, Maculinea arions, Cerambyx cerdo).
Invázne druhy rastlín
08. 11. 2008   ŠOP SR
Ak sa potrebujete dozvedieť viac o inváznych druhoch rastlín vyskytujúcich sa na Slovensku, o ich ich určovaní a spôsobe odstraňovania, vytvorili sme pre Vás podstránku www.sopsr.sk/publikacie/invazne.
ŠOP SR v súčasnosti pripravuje druhé vydanie publikácie Cvachová, A., Gojdičová, E., 2003: Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ŠOP SR, Banská Bystrica, 68 str.
Projekt záchrany blatniaka tmavého ukončený
11. 10. 2008   ŠOP SR
Koncom septembra 2008 bol úspešne ukončený projekt štrukt. fondov EÚ zameraný na zlepšenie stavu populácie kriticky ohrozenej rybky blatniaka tmavého (Umbra krameri). Pomoc blatniakovi bola v rokoch 2006 – 2008 vykonaná nasledovnými aktivitami:
– prebagrovanie niektorých úsekov zazemnených lokalít,
– odstránenie prehustnej pobrežnej vegetácie pre podporu rozvoja vodnej vegetácie,
– odstránenie odpadu z korýt a priľahlých pobrežných pozemkov,
– odstraňovanie inváznych druhov drevín,
– záchranný prenos blatniakov z niektorých suchom postihnutých lokalít,
– prenos blatniakov na južnú Moravu s cieľom vytvorenia rezervného zdroja populácie,
– informačné stretnutia so žiakmi zákl. škôl v blízkosti lokalít výskytu blatniaka.
Tieto aktivity však neznamenajú definitívnu záchranu blatniaka. ŠOP SR sa bude aj naďalej snažiť zlepšovať stav ichtyofauny, najmä chránených druhov.
--BROŽÚRA O PROJEKTE--
Biogeografický seminár pre Rumunsko a Bulharsko
14. 08. 2008   MŽP ČR
Podobne ako v roku 2005 hodnotila Európska komisia dostatočnosť slovenského návrhu území európskeho významu, 9.-12. júna 2008 hodnotila aj národné zoznamy Rumunska a Bulharska. Bioseminár sa uskutočnil v rumunskom meste Sibiu. Novinkou bolo jedno rokovanie pre celú krajinu, teda nie pre každý biogeografický región samostatne. Ináč prebiehali rokovania klasicky - národné zoznamy vlád obidvoch krajín oponovali ETC/BD, nezávislí experti a mimovládne národné organizácie. Už prvý pohľad na mapu ÚEV v Rumunsku a Bulharsku napovie odlišný prístup. Zatiaľ čo Bulharsko vyčlenilo 26,5 %, Rumunsko 13,2% ich územia. Výsledné hodnotenie Európskej komisie a požiadavky na ďalšie doplnenie území tomu zodpovedali. Vzhľadom na dobrú pripravenosť mimovládnych organizácií však aj Bulharsko musí doplniť územia pre 7 biotopov a 11 druhov. EK stanovila obidvom krajinám pomerne tvrdé podmienky a termíny doplnenia národných zoznamov. Pre Rumunsko zároveň otvorila niekoľko varovaní (infringementov) pre neplnenie smerníc EÚ. VIAC
Expedícia UMBRA
31. 07. 2008   ŠOP SR
V rámci projektu záchrany blatniaka tmavého (Umbra krameri) absolvovali pracovníci ŠOP SR a Ústavu zoológie SAV expedíciu po maďarských a srbských lokalitách s výskytom tejto kriticky ohrozenej ryby. Expedícia bola veľmi úspešná. Podarilo sa nadviazať spoluprácu s národnými ichtyológmi venujúcimi sa ochrane druhu, navštíviť najhodnotnejšie lokality výskytu a zrealizovať aj skúšobné odlovy.
Projekt záchrany druhu na niektorých slovenských lokalitách je v rokoch 2006-2008 podporený zo štrukturálnych fondov EÚ.
Európska Komisia zverejnila REPORTING
03. 07. 2008   
Hodnotenie stavu druhov a biotopov európskeho významu, podliehajúcich tzv. smernici o biotopoch (reporting), zverejnila Európska komisia verejnosti na svojej web stránke: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17. Pre zobrazenie stavu druhov a biotopov a ich výskytu v interaktívnej mape Európy nie je potrebné heslo. Informácie je možné zobrazovať podľa rôznych výberových kritérií (Európa, bioregión, členský štát, druh, atď.). Jedná sa o vôbec prvé takéto komplexné hodnotenie stavu, ktoré poskytuje veľmi cenné informácie, najmä o stave a rozšírení druhov a biotopov v krajinách EU25.
Stretnutie prírodovedcov Východný Hont 2008
11. 06. 2008   UMB Banská Bystrica
V oblasti Krupinskej planiny sa v dňoch 30.6. až 3.7.2008 uskutočnilo podujatie venované spomienke na RNDr. Júliusa Vacholda (1918 – 2008), nestora slovenskej zoológie, predovšetkým chiropterológie, ochrancu prírody, propagátora rodnej Krupiny a Hontu. Účastníkov "prichýlila" malebná obec Sucháň, ktorá stretnutie podporovala. Výskum, zmapovanie a overenie výskytu niektorých druhov a biotopov sa sústredilo najmä na územia európskeho významu Rieka Litava , Čebovská lesostep a okolie obce Sucháň.
Výberové konanie - webmaster
22. 05. 2008   ŠOP SR
Štátna ochrana prírody SR, Riaditeľstvo v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta systémový informatik - webmaster.
Požiadavky:
- VŠ vzdelanie
- znalosť html, php, mysql
- chuť a ochota vzdelávať sa v oblasti informačných systémov
- samostatnosť pri riešení úloh
- znalosť 1 svetového jazyka výhodou
- znalosť OS Linux výhodou
Náplň práce:
- úprava existujúcich webstránok a programovanie nových
- HW & SW poradenstvo pre Riaditeľstvo ŠOP SR
Žiadosť a životopis je potrebné zaslať najneskôr do 6. 6. 2008 na adresu:
Štátna ochrana prírody SR, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
Školenie mapovania lesných biotopov
21. 05. 2008   ŠOP SR
Ani daždivé počasie neprekazilo terénne školenie k mapovaniu lesných biotopov európskeho a národného významu. Školenie pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci s Lesmi SR. Konalo sa v Turčianskej kotline v dňoch 19.-21. mája 2008. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia ŠOP SR, takže diskusie k systému mapovania boli veľmi živé, ale plodné.
EK zverejnila rozhodnutie pre ALPSKÝ bioregión v Úradnom vestníku EÚ
11. 04. 2008   MŽP SR
Európska komisia zverejnila v Úradnom vestníku EÚ Rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v Alpskom biogeografickom regióne (Ú.v. ES L 077, 19.03.2008, s. 106-160).
Zoznamy druhov a biotopov v ALPSKOM bioregióne, pre ktoré je potrebné doplniť národný zoznam ÚEV a pre ktoré je potrebný výskum je uvedený TU.
Seminár k problematike veľkých šeliem
15. 02. 2008   MŽP SR
Dňa 11. februára 2008 sa na základe požiadavky Európskej Komisie v Bratislave konal seminár k problematike veľkých šeliem. Seminár bol súčasťou aktuálneho projektu na zvýšenie povedomia verejnosti o navrhovanom usmernení ("guidelines") pre manažment veľkých šeliem na úrovni populácií. Podujatie pripravilo MŽP SR v spolupráci s MŽP ČR a ŠOP SR. Jeho cieľom bola prezentácia návrhu usmernenia, ako aj informácia o aktuálnych problémoch ochrany, manažmentu a výskumu medveďa hnedého, vlka dravého a rysa ostrovida v Českej republike a na Slovensku. Spolu odznelo 14 prednášok. Seminára sa zúčastnilo takmer 100 zástupcov inštitúcií rezortu životného prostredia, pôdohospodárstva, vedeckých inštitúcií, médií a mimovládnych organizácií. Navrhované usmernenie (anglicky) je zverejnené na web stránke Európskej komisie . Pripomienky je možné zasielať do konca marca 2008 priamo riešiteľskej organizácií (Inštitút aplikovanej ekológie v Ríme).
Všetky prezentácie, ako aj program seminára a adresár účastníkov sú TU.
EK zverejnila rozhodnutie pre PANÓNSKY bioregión v Úradnom vestníku EÚ
15. 02. 2008   MŽP SR
Rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti (Ú.v. ES L 012, 15.01.2008, s. 678-710) , zverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku EÚ. Zoznam obsahuje územia v Českej republike, Maďarsku a Slovenskej republike.
Rozhodnutie neobsahuje druhy a biotopy, pre ktoré Komisia považuje národný zoznam ÚEV za neúplný, alebo pre ktoré je potrebné vykonať výskum.
Zoznamy druhov a biotopov v ALPSKOM bioregióne, pre ktoré je potrebné doplniť národný zoznam ÚEV a pre ktoré je potrebný výskum je uvedený TU.
Barometer Natury 2000
12. 02. 2008   MŽP SR
Európska Komisia pravidelne aktualizuje prehľad o pokroku jednotlivých krajín EÚ pri budovaní sústavy Natura 2000 tzv. BAROMETER NATURA 2000. Najnovší barometer s grafickým a tabuľkovým prehľadom o výmere ÚEV a CHVÚ v jednotlivých krajinách nájdete na stránke Európskej Komisie (len anglicky).
Európska Komisia schválila ÚEV aj v ALPSKOM bioregióne
08. 02. 2008   MŽP SR
Rozhodnutím K(2008)271 z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam území európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, schválila EK aj slovenské územia v alpskom bioregióne. Panónske územia boli schválené ešte v novembri 2007. Začalo sa teda obdobie 6 rokov, kedy je členský štát povinný územia vyhlásiť.
Zoznamy druhov a biotopov v ALPSKOM bioregióne, pre ktoré je potrebné doplniť národný zoznam ÚEV a pre ktoré je potrebný výskum je uvedený TU.
Možnosti financovania sústavy NATURA 2000 z fondov EÚ
04. 02. 2008   MŽP SR
Dňa 30. januára 2008 sa konal seminár „Prepojenie financovania a manažmentu sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike“, ktorý pripravila sekcia ochrany prírody a krajiny MŽP SR a DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie. Na seminári bola predstavená aktualizovaná príručka k možnostiam využitia jednotlivých fondov a finančných nástrojov ES podľa už schválených nariadení Komisie na programové obdobie 2007-2013, ako aj tzv. IT nástroj na vyhľadávanie možných finančných zdrojov, rovnako podľa možností daných nariadeniami. Predstavené boli relevantné operačné programy ako aj Program rozvoja vidieka, finančný nástroj LIFE+ a iné zahraničné zdroje. Odznel aj príklad kombinovaného financovania a analýza možností využitia uvedených zdrojov v podmienkach Slovenska. Podujatia sa zúčastnilo 74 pracovníkov vybraných rezortov a ich odborných organizácií, regionálnej štátnej správy a samosprávy, vedeckých inštitúcií a mimovládnych organizácií.
Prezentácie si môžete stianúť na stránke DAPHNE v sekcii Novinky.
Slovenskí vážkari majú web stránku
29. 01. 2008   www.vazky.sk
Odborne veľmi kvalitnú web stránku sa podarilo urobiť slovenským odonatológom. Stránka www.vazky.sk zaujme najmä informáciami o pôvode, vývoji, životnom cykle, výskumoch a biotopoch vážok Európy a Slovenska. Zaujímavé sú fotografie a mapky výskytu. Nájdete tam informácie prečo sú vážky pre nás dôležité, čím sú ohrozené a ako ich treba chrániť.
Vyhlásených 14 vtáčich území
29. 01. 2008   MŽP SR
Od 1. februára platí 14 nových vyhlášoch MŽP SR, upravujúcich ochranu vtákov v zmysle smernice EÚ (tzv. smernica o vtákoch). Vyhlásené sú: Sĺňava, Bukovské vrchy, Cerová vrchovina-Porimavie, Dolné Pohronie, Košická kotlina, Kráľová, Medzibodrožie, Ondavská rovina, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Tríbeč a Žitavský luh. Zostáva ešte vyhlásiť 19 území.
Porada k štrukturálnym fondom pre ochranu prírody a krajiny
14. 01. 2008   MŽP SR
Dňa 11. januára 2008 Sekcia ochrany prírody a krajiny spoločne so Sekciou environmentálnych programov a projektov MŽP SR pripravila seminár o možnostiach financovania opatrení ochrany prírody z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Cieľom seminára bolo podať aktuálne informácie o schválených alebo pripravovaných dokumentoch (Operačný program životné prostredie a naň nadväzujúce dokumenty - programový manuál, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, príručka pre žiadateľa), informovať o ďalšom postupe a prediskutovať zatiaľ otvorené otázky, v záujme efektívneho využitia prostriedkov EU pre ochranu prírody. Seminára sa zúčastnilo vyše 50 pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ZOO Bojnice, Slovenskej agentúry životného prostredia a MŽP SR. Prezentácie sekcie environmentálnych programov a projektov si môžete pozrieť TU.
Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE schválený
19. 12. 2007   MŽP SR
Európska komisia schválila Operačný program Životné prostredie pre roky 2007-2013 (OPŽP). Podpora zo štrukturálnych fondov EÚ bude zameraná aj na projekty v oblasti ochrany prírody a krajiny – v rámci prioritnej osi 5 „Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“ a jej 3 operačných cieľov:
5.1 Programy starostlivosti o chránené územia a programy záchrany pre kriticky ohrozené druhy vrátane monitoringu;
5.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny;
5.3. Informačné a propagačné aktivity.
Celková alokácia na prioritnú os 5 (na roky 2007-2013) je necelých 60 mil. EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ZOO Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia. Text a prílohy OPŽP, ako aj výzva na predkladanie návrhov projektov budú zverejnené na stránke MŽP SR www.opzp.sk
EK schválila panónske územia európskeho významu
20. 11. 2007   ŠOP SR
13. novembra 2007 Európska komisia schválila vládny návrh území európskeho významu (Site of Community Importance - SCI) pre panónsky biogeografický región, ktorý obsahuje 148 území z južnej časti Slovenska. V priebehu šiestich rokov od schválenia národného zoznamu Európskou komisiou je Ministerstvo životného prostredia SR povinné všeobecne záväzným právnym predpisom vyhlásiť všetky územia európskeho významu (Special Area of Conservation – SAC). Na Slovensku budú tieto územia vyhlasované v niektorej z existujúcich kategórií chránených území alebo ako súčasť chráneného územia.
Slovensko zaslalo reporting stavu území, druhov a biotopov
01. 11. 2007   ŠOP SR
Dňa 31.10.2007 bola v zmysle článku 17 smernice o biotopoch oficiálne zaslaná správa o stave území, druhoch a biotopoch európskeho významu (reporting). Skladá sa zo všeobecnej časti, ktorá informuje Európsku komisiu o zabezpečení ochrany území eur. významu a špeciálnej časti, ktorá „reportuje“ výskyt, areál, ich trendy a stav druhov a biotopov v príslušnom biogeografickom regióne. Z celkového počtu 66 typov biotopov, 50 rastlín a 150 živočíchov eur. významu je v príslušných bioregiónoch 19 % v priaznivom, 34 % v nevyhovujúcom, 18 % v zlom stave a 29 % v neznámom stave. Správa je prístupná verejnosti na stránke EIONETu. Mapky výskytu a areálov druhov a biotopov, sú prístupné v sekcii Monitoring, reporting. V súčasnosti prebieha hodnotenie zaslaných správ Európskou komisiou.
Rohodnutia Európskeho súdneho dvora
10. 04. 2007   ŠOP SR
Európska komisia vydala publikáciu "Súdne prípady týkajúce sa prírody a biodiverzity", ktorá je dôležitým nástrojom pri výklade smernice o vtákoch a smernice o biotopoch v krajinách EÚ. V publikácii sa nachádza bližší výklad jednotlivých článkov smerníc s poukázaním na konkrétne súdne prípady. Analyzovaných je 29 najzávažnejších prípadov s popisom rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD). Uvedenú príručku zverejňujeme v slovenskom preklade v sekcii Legislatíva. V tejto sekcii je zverejnené aj rozhodnutie ESD č. C-244/05 zo 14. septembra 2006 vo veci primeraného ochranného režimu uplatneného v územiach Natura 2000 uvedených v národnom zozname.
Reporting stavu ÚEV, druhov a biotopov Európskej komisii
20. 03. 2007   
Členské krajiny EÚ sú povinné v zmysle článku 17 smernice o biotopoch podať v roku 2007 správu o stave území európskeho významu a druhoch a biotopoch uvedených v smernici. Správa reportuje zabezpečenie ochrany, stav, trendy a ďalšie charakteristiky týchto druhov a biotopov za obdobie 1. máj 2004 až 31.12.2006. Európska komisia pripúšťa podanie správy na základe dostupných dát a expertných odhadov. Následná správa za obdobie rokov 2007-2012 už musí vychádzať z monitoringu relevantných druhov a biotopov. Správu o stave 66 typoch biotopov, 38 rastlinách, 7 machorastoch a 151 živočíchoch je potrebné podať Európskej komisii v predpísaných formátoch do 20. júna 2007. Štátna ochrana prírody SR ju pripravuje v spoluprácii s vedeckou obcou.
Chovatelia rýb bez platieb Natura 2000
15. 11. 2006   
8.11.2006 bol vládou SR schválený Národný strategický plán (NSP) rybného hospodárstva na roky 2007-2013, ktorý čerpá prostriedky z Európskeho rybárskeho fondu (EFRH). Nariadenie Rady EÚ o EFRH počíta s financovaním sústavy Natura 2000 a tzv. aqva-environmentálnymi opatreniami, zameranými na využívanie akvakultúrnych výrobných metód, ktoré pomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie a ochraňujú prírodu. Ministerstvo pôdohospodárstva však neakceptovalo zásadné pripomienky Ministerstva životného prostredia a do NSP aqva-environmentálne opatrenia nezapracovalo. Opatrenia pritom kompenzovali rybnikárom stratu príjmu z titulu vyhlásenia území Natura 2000 a zároveň im umožňovali zapojiť sa do ekologického chovu rýb. Štátna ochrana prírody SR pripravila zaujímavé schémy, ktoré akceptujú aj intenzívny chov rýb, ale so zachovaním ostatných funkcií ekosystému rybníka. Schválením NSP bez akceptácie podmienok MŽP SR, nebude takáto možnosť rybnikárom ani poskytnutá a všetky prostriedky fondu budú použité na intenzívnejší chov rýb. NSP v súčasnosti schvaľuje Európska komisia.
Vyhláška CHVÚ Dolné Považie
10. 11. 2006   ŠOP SR
Od 15. novembra 2006 platí v rade piata vyhláška chráneného vtáčieho územia. Je ním územie Dolného Považia, v okresoch Nové Zámky a Komárno, ktoré je významné pre hniezdenie krakle belasej, kane močiarnej, ľabtušky poľnej a ďalších európsky významných druhov vtákov otvorenej krajiny.
Prieskum rýb
04. 09. 2006   
V súlade s požiadavkami Európskej komisie, realizuje Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom, ichtyologické prieskumy za účelom doplnenia údajov o výskyte rýb a mihulí, pre ktoré sa vyhlasujú územia Natura 2000. Účelom prieskumov je aj monitoring vplyvu kormorána veľkého na populácie rýb na riekach Orava, Váh, Turiec, Kysuca a Hron. Prieskumy budú na 111 profiloch v rámci 19 riek a potokov. Výnimka MŽP SR bola udelená v auguste 2006 s platnosťou do novembra 2007.
Natura 2000 a podpora rybnikárstva
17. 07. 2006   ŠOP SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje v súčasnosti Národný strategický plán rybného hospodárstva pre roky 2007-2013, ktorý vychádza z Nariadenia o Európskom fonde rybného hospodárstva (EFF). Podľa EFF je účelom podpory rybnikárov aj trvalo udržateľná akvakultúra kompatibilná s osobitnými environmentálnymi obmedzeniami vyplývajúcimi z vymedzenia území sústavy Natura 2000.
Návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013
30. 05. 2006   ŠOP SR
24. mája 2006 bol na rokovaní vlády schválený Návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 (NSP). Následne bude vypracovaný Program rozvoja vidieka 2007-2013, v ktorom budú obsiahnuté podmienky stanovené NSP.
NSP obsahuje okrem iného aj navrhované opatrenia v územiach NATURA 2000 nielen na poľnohospodárskej ale aj lesnej pôde. V územiach Natura 2000 budú môcť žiadatelia naďalej realizovať opatrenie: Agroenvironmentálne platby a zapojiť sa do nového opatrenia: Lesnícko environmentálne platby.
Rámcová smernica o vode a NATURA 2000
17. 05. 2006   ŠOP SR
Cieľom Rámcovej smernice o vode (RSV) je zabrániť zhoršovaniu stavu vôd a do roku 2015 dosiahnúť ich "dobrý stav". Jej úlohou je zahrnúť aj požiadavky ostatných smerníc EÚ, týkajúce sa vôd. Pre ochranu prírody je to príležitosť zúčastňovať sa na implementácii RSV na Slovensku a začleniť tak do tohto procesu aj aktivity týkajúce sa smerníc NATURA 2000 vo vzťahu k vodným a mokraďovým biotopom a druhom. ŠOP SR bude preto v najbližšom období spolupracovať s VÚVH a SHMÚ na niektorých úlohách. Ide napríklad o identifikáciu hlavných vodohospodárskych problémov, zavádzanie programu monitorovania vôd, revitalizácie riečných systémov a prípravu plánov manažmentu povodí.
Vyhláška CHVÚ Sysľovské polia
27. 04. 2006   ŠOP SR
Od 1. mája 2006 platí vyhláška chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. Lokalita s výmerou 1773 hektárov sa nachádza v slovensko-rakúsko-maďarskom pohraničí a je posledným hniezdiskom dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku. V zime sa tu združujú kŕdle desiatok dropov, pre ktoré je územie dôležitým zimoviskom. Predmetom ochrany vtáčieho územia sú však aj husi a sokol červenonohý.
Nový zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP
09. 02. 2006   ŠOP SR
Dňom 1. februára 2006 vstúpil do platnosti nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z. Zákon upravuje postup posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov pred ich schválením a navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov. Z pohľadu zabezpečenia ochrany území sústavy Natura 2000, vyhlásených i navrhovaných, je dôležitý najmä § 18 ods. 5 nového zákona, ako aj novelizovaný § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Nový zákon by mal prispieť k efektívnejšiemu uplatňovaniu požiadaviek Európskej komisie, s ohľadom na zabezpečenie cieľov Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín, v súvislosti s hodnotením vplyvu činností na chránené územia sústavy Natura 2000.
Semináre o hospodárení v CHVÚ
03. 02. 2006   SOVS
Mimovládne organizácie SOVS a Daphne, pripravili v spolupráci so ŠOP SR sériu odborných seminárov zameraných na prezentovanie praktických informácií súvisiacich s vyhlasovaním chránených vtáčích území, ktoré sú súčasťou európskej sústavy NATURA 2000. Správa SOVS
Príprava vyhlášok CHVÚ
13. 01. 2006   Centrum NATURA 2000
V súčasnosti prebieha príprava vyhlášok pre vyhlásenie ďalších chránených vtáčích území (CHVÚ). Z vládou schváleného národného zoznamu, ktorý obsahuje 38 CHVÚ boli zatiaľ vyhlásené tri: Horná Orava, Malé Karpaty a Lehnice. Ostatné územia by mali byť vyhlásené do konca roku 2006 a dovtedy v nich platí predbežná ochrana. Všetky územia sú prerokovávané s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Ministerstvo životného prostredia zaradilo v decembri 2005 do pripomienkového konania materiály na vyhlásenie ďalších štyroch území: Medzibodrožie, Dolné Považie, Ostrovné lúky a Dubnícke štrkovisko a postupne sa pripravujú ďalšie.
Cieľom CHVÚ a celej sústavy NATURA 2000 je priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.
Ichtyologický prieskum horného Hrona
21. 10. 2005   ŠOP SR
Prítomnosť viacerých druhoch druhov rýb európskeho významu bola ichtyologickým prieskumom dokázaná v strednom úseku horného Hrona. V spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom realizovalo Ústredie ŠOP SR prieskum na 7 lokalitách medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou. Pomerne hojne boli zastúpené druhy: lipeň tymiánový, hlaváč bieloplutvý a čerebľa pestrá. Menšie zastúpenie mala mrena severná a hlavátka podunajská. Nálezy mihule ukrajinskej len potvrdili vysokú ekologickú hodnotu a diverzitu ichtyofauny rieky Hron. Z ďalších druhov boli zistené jalec hlavatý, hrúz škvrnitý, slíž severný, pstruh potočný a dúhový a ďalšie.
Stretnutie V4
16. 10. 2005   MŽP SR, ŠOP SR
13.-14. októbra sa stretli zástupcovia krajín V4 k návrhu NATURA 2000. Hlavnou témou rokovania bola koordinácia vymedzenia cezhraničných navrhovaných území európskeho významu (nÚEV). Bilaterálne rokovania Slovenska prebehli z Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. Ich predmetom boli návrhy konkrétnych území a predmet ich ochrany. Zúčastnené strany sa dohodli na doplnení niektorých prihraničných území. Súčasné návrhy ÚEV štátov V4 zaberajú 9 % v Českej republike, 3,7 % v Poľsku, 15 % v Maďarsku a 11,7 % na Slovensku. Podľa prvých rokovaní s Európskou komisiou budú tieto návrhy rozšírené.
Panónsky biogeografický seminár
03. 10. 2005   MŽP SR
V dňoch 26.-27.9.2005 sa v maďarskom Národnom parku Ferto-Hanság konal seminár Európskej komisie na posudzovanie návrhov nových členských štátov EÚ pre navrhované územia európskeho významu v panónskej biogeografickej oblasti. Panónska biogeografická oblasť zaberá z členských a asociovaných krajín celé územie Maďarska a nížiny Slovenska a zasahuje do Čiech a Rumunska. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie a jej odbornej organizácie, národné delegácie z Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky a Európskou komisiou prizvaní nezávislí experti, zástupcovia vlastníkov a zástupcovia národných mimovládnych organizácií. Predmetom hodnotenia boli národné zoznamy navrhovaných území európskeho významu, ktoré asociované krajiny predložili do dňa vstupu do EÚ. Slovenský národný zoznam pozostáva z 382 navrhovaných území európskeho významu pokrývajúcich 11,7 % územia Slovenska. Účelom panónskeho biogeografického semináru bolo posúdiť, či navrhované územia sú postačujúce pre všetky biotopy a druhy európskeho významu prirodzene sa vyskytujúce v panónskej biogeografickej oblasti. Podľa predbežných výsledkov je národný zoznam navrhovaných území európskeho významu na Slovensku postačujúci pre vyše 57% z celkového počtu hodnotených druhov a biotopov. Pre ostatné druhy a biotopy bude potrebné vyčleniť nové územia alebo uskutočniť podrobnejší výskum. Oficiálne závery Európskej komisie budú známe do 14 dní. Európska komisia vysoko ocenila pripravenosť všetkých zúčastnených štátov. Dôkazom toho je skutočnosť, že na rozdiel od predchádzajúcich 15 členských štátov EÚ nebude potrebné biogeografický seminár pre panónsku oblasť, rovnako ako pre alpskú biogeografickú oblasť, opakovať. Pripomienky EK budú diskutované počas bilaterálnych rokovaní.
Vyhláška CHVÚ Lehnice
06. 09. 2005   SOVS
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo tretie slovenské chránené vtáčie územie Lehnice v okrese Dunajská Streda. Súhlasili s ním poľnohospodári aj poľovníci. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembra 2005. Budovanie európskej sústavy NATURA 2000 u nás teda pokračuje.
Nové nariadenie EÚ k podpore farmárov
15. 08. 2005   DAPHNE, SOVS
Rada ministrov poľnohospodárstva EÚ prijala nové nariadenie na podporu rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EAFRD). Najväčšou novinkou nariadenia je platba pre územia NATURA 2000, ktorá je mienená pre poľnohospodárov hospodáriacich v súlade s ochranou území vyhlásených podľa smerníc EÚ o vtákoch a biotopoch. Táto platba by mala zmierniť niektoré nepriaznivé dopady, ktorých sa obávajú poľnohospodári a lesníci.
Tlačová správa DAPHNE a SOVS
Výstava Chránené vtáčie územia vo Zvolene
10. 08. 2005   Centrum NATURA 2000
Od 8. augusta ponúka návštevníkom Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene putovnú výstavu Chránené vtáčie územia Slovenska. Výstava prostredníctvom pútavých záberov vtákov a ich biotopov prezentuje spolu 20 území. Múzeum ponúka aj výstavu Vtáctvo Zvolena, ktorá približuje 50 vtáčích druhov vyskytujúcich sa v intraviláne mesta Zvolen. Obidve výstavy potrvajú do 25. septembra a návštevníkom sú prístupné od utorka do piatku a v nedeľu od 9:00 do 17:00.
Výstava Chránené vtáčie územia na Štrbskom plese
11. 07. 2005   ŠOP SR
Dnes otvorili na Štrbskom plese výstavu Chránené vtáčie územia Slovenska. Prostredníctvom pútavých záberov vtákov, ich biotopov a doplňujúcich textov je prezentovaných 20 chránených vtáčích území. Výstava sa koná v loveckom salóniku hotela Patria a potrvá do konca júla.
Alpský biogeografický seminár
04. 07. 2005   SOP SR
V dňoch 30.-31. mája 2005 sa v Slovinsku uskutočnil biogeografický seminár k alpskému biogeografickému regiónu. Obsahom seminára bolo prerokovanie návrhov území európskeho významu (ÚEV) nových členských krajín s Európskou komisiou. Na seminár boli pozvaní zástupcovia štátnych organizáciií ochrany prírody, ministerstiev životného prostredia, mimovládnych organizácií, zástupcovia užívateľov a nezávislí experti z troch krajín v ktorých sa alpský bioregión nachádza Slovensko a Poľsko za oblasť Karpát a Slovinsko za oblasť Álp. Predmetom rokovania bolo posúdenie navrhnutých ÚEV, z hľadiska pokrytia jednotlivých európsky významných biotopov a populácií druhov. Výskyt viacerých druhov (najmä bezstavovce, ryby) je ešte v podmienkach Slovenska malo poznaný a bude potrebné jeho vedecké preskúmanie. Pokrytie niektorých druhov a typov biotopov bolo posúdené ako nedostatočné a Slovensko bolo požiadané doplniť, do návrhu sústavy NATURA 2000, ďalšie vhodné lokality výskytu takto označených biotopov a druhov európskeho významu. Podobne boli vyzvané na doplnenie ďalších lokalít aj Poľsko a Slovinsko, napriek tomu, že návrhy území za tieto krajiny boli, za alpskú biogeografickú oblasť, podstatne rozsiahlejšie ako návrh zo strany Slovenska.
aktualitu pridal: Saxa
Informačné brožúry a skladačka o NATURA 2000
01. 07. 2005   Centrum NATURA 2000
Pre 27 území NATURA 2000 boli spracované informačné brožúry, ktoré informujú čitateľa o prírodných pomeroch, negatívnych vplyvoch, ochrane a starostlivosti o územie. V závere každej je zoznam biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia. Prospektom nechýbajú unikátne fotografie a mapa územia.
Skladačka s mapou a zoznamom území poskyuje informácie o európskej sústave chránených území v Slovenskej republike, o ochrane a princípoch využívania území, ich trvalo udržateľnom rozvoji a o finančných nástrojoch. Ďalej zoznam rastlín, živočíchov, vtákov, biotopov európskeho významu, pre ktoré sa vyhlasujú územia NATURA. Uvedené sú aj kontaktné adresy RIS NATURA 2000.
Publikácia "Priaznivý stav" na svete
15. 06. 2005   Centrum NATURA 2000
Štátna ochrana prírody vydala v týchto dňoch publikáciu "Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu", ktorej autormi je 66 odborníkov v oblasti fauny, flóry a biotopov. Kniha je aj manuálom k programom starostlivosti o územia NATURA 2000 a mala by napomôcť pracoviskám ŠOP SR pri realizácii monitoringu. Jednotlivé definície priaznivého stavu sú určené širokej odbornej verejnosti a stále sú považované za otvorené pre verejnú diskusiu.
Vyhláška CHVÚ Malé Karpaty
02. 06. 2005   ŠOP SR
V poradí druhé územie NATURA 2000 má vlastnú vyhlášku.
1. júna 2005 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorou sa vyhlasuje
chránené vtáčie územie Malé Karpaty.
Alpský biogeografický seminár
01. 06. 2005   ŠOP SR
V dňoch 30.-31. mája 2005 sa v Slovinsku uskutočnil biogeografický seminár k alpskému biogeografickému regiónu. Obsahom seminára bolo prerokovanie návrhov území európskeho významu (ÚEV) nových členských krajín s Európskou komisiou. Na seminár boli pozvaní zástupcovia štátnych organizáciií ochrany prírody, ministerstiev životného prostredia, mimovládnych organizácií, zástupcovia užívateľov a nezávislí experti z troch krajín v ktorých sa alpský bioregión nachádza Slovensko a Poľsko za oblasť Karpát a Slovinsko za oblasť Álp. Predmetom rokovania bolo posúdenie navrhnutých ÚEV, z hľadiska pokrytia jednotlivých európsky významných biotopov a populácií druhov. Výskyt viacerých druhov (najmä bezstavovce, ryby) je ešte v podmienkach Slovenska malo poznaný a bude potrebné jeho vedecké preskúmanie. Pokrytie niektorých druhov a typov biotopov bolo posúdené ako nedostatočné a Slovensko bolo požiadané doplniť, do návrhu sústavy NATURA 2000, ďalšie vhodné lokality výskytu takto označených biotopov a druhov európskeho významu. Podobne boli vyzvané na doplnenie ďalších lokalít aj Poľsko a Slovinsko, napriek tomu, že návrhy území za tieto krajiny boli, za alpskú biogeografickú oblasť, podstatne rozsiahlejšie ako návrh zo strany Slovenska.
Vyhláška CHVÚ Horná Orava
03. 05. 2005   ŠOP SR
1. mája 2005 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Horná Orava. Je to vôbec prvé územie sústavy NATURA 2000 na Slovensku, ktoré už má svoju vyhlášku. V CHVÚ platí 1. najnižší stupeň ochrany. Vyhláška upravuje konkrétne obmedzenia vyplývajúce z ochrany vtákov na parcelný stav.
Expertné stretnutia
17. 03. 2005   ŠOP SR
20.-21. januára,15.-16. júna a 15.-16. novembra 2004 sa konali národné Expertné stretnutia k monitoringu a manažmentovým opatreniam biotopov a druhov európskeho významu.
1.-3. februára 2005 sa konalo stretnutie expertov k manažmentu území NATURA 2000.
22.24. februára 2005 sa uskutočnil tréning Efektívna komunikácia a finančné nástroje v ochrane prírody.
15.17. marca 2005: Expert workshop Monitoring biotopov a druhov európskeho významu.
Informačné strediská NATURA 2000
01. 10. 2004   Centrum NATURA 2000
Dnes začali svoju činnosť regionálne informačné strediská (RIS) NATURA 2000 v rámci celého Slovenska. RIS poskytujú verejnosti informácie o sústave NATURA 2000 v jednotlivých regiónoch. Zriadené boli vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej ochrany prírody - 9 správ národných parkov, 14 správ chránených krajinných oblastí a 2 regiónálne správy ochrany prírody a krajiny.
Územia európskeho významu legislatívne ošetrené
14. 07. 2004   MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia vydalo Výnos č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s účinnosťou od 1. 8. 2004. V územiach od tohto dátumu platí tzv. predbežná ochrana a teda navrhovaný stupeň ochrany. 86% nÚEV sa prekrýva so súčasnou sústavou chránených území - na tejto ploche nedochádza k zásadnej zmene stupňov ochrany.
Slovenská NATURA 2000 v Bruseli
29. 04. 2004   ŠOP SR
Včera boli doručené Národné zoznamy navrhovaných chránených vtáčích území a navrhovaných území európskeho významu Európskej Komisii do Bruselu. Zoznamy boli zaslané v databáze Štandardného dátového formulára a formou elektronických a tlačených máp. Slovensko tak splnilo požiadavku EK zaslať národné zoznamy do dňa vstupu do EÚ.
Vláda schválila národný zoznam nCHVÚ
09. 07. 2003   ŠOP SR
Vláda SR dnes schválila národný zoznam chránených vtáčích území. Zoznam obsahuje 38 území, ktoré zaberajú 1 236 545 ha, čo tvorí 25,2% územia Slovenska.
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR