Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Litava
Kód územia :SKUEV0036
Kraj :BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Rozloha :2629,7 ha
Správca územia :CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Cerovo
Čabradský Vrbovok
Čelovce
Dolné Rykynčice
Drienovo
Horné Rykynčice
Medovarce
Plášťovce
Selce

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240*Subpanónske travinnobylinné porasty
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
8150Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8220Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8230Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
9110Kyslomilné bukové lesy
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0*Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0*Teplomilné panónske dubové lesy
91M0Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
kunka žltobrucháBombina variegata
roháč obyčajnýLucanus cervus
spriadač kostihojový*Callimorpha quadripunctaria
mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
hnedáčik osikovýHypodryas maturna


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR