Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Čebovská lesostep
Kód územia :SKUEV0035
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :192,335 ha
Správca územia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Čebovce, Horné Príbelce

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR