Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Čebovská lesostep
Kód územia :SKUEV0035
Kraj :BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Rozloha :192,34 ha
Správca územia :CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Čebovce
Horné Príbelce

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240*Subpanónske travinnobylinné porasty
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0*Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0*Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
roháč obyčajnýLucanus cervus
podkovár malýRhinolophus hipposideros


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR