Invázne druhy

Invázne druhy sú na území Slovenska nepôvodné druhy, ktoré boli na územie Slovenska dovezené za rôznym účelom zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy.

Invázne druhy majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti vytvárajú rozsiahle porasty na území Slovenska, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény, iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia.

Odstraňovanie týchto druhov je tiež veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, aby sa dosiahli požadované výsledky. Problematika inváznych druhov rastlín je riešená aj v slovenskej legislatíve.

Aktuality

3. medzinárodné sympózium: Invázie nepôvodných druhov v holarktickej oblasti.

Viac informácií v priložených dokumentoch:
- oznámenie stiahni [pdf]
- registračný formulár stiahni [pdf]

Mapovanie inváznych druhov

Od roku 1996 realizuje Štátna ochrana prírody SR mapovanie inváznych druhov rastlín na Slovensku. V prvých rokoch bol dôraz kladený na najproblematickejšie druhy, napr. krídlatky, zlatobyle, netýkavky, bolševník, ale postupne sa začali mapovať aj ostatné invázne druhy. Zo získaných údajov sa v súčasnosti spracovávajú mapy rozšírenia jednotlivých druhov, ktoré budú prístupné aj na tejto internetovej stránke.

Na mapovanie inváznych druhov slúži Evidenčný list mapovania inváznych druhov rastlín. V elektronickej forme je možné ho stiahnuť tu [doc]. Do mapovania inváznych druhov sa môže zapojiť každý a vyplnený formulár zaslať na Štátnu ochranu prírody SR.
Zároveň je možné údaje z mapovania vypĺňať aj do Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB), t.j. databázy Štátnej ochrany prírody SR. Bližšie informácie o spôsobe zapisovania údajov a vlastnej databáze nájdete tu (ISTB).

Národná stratégia pre invázne nepôvodné druhy

Štátna ochrana prírody SR pripravuje Národnú stratégiu pre invázne nepôvodné druhy. Návrh národnej stratégie je možné nahliadnuť na tejto stránke v časti Návrhy.

Zaujímavosti – recepty z krídlatky (Fallopia sp.)

V letáku reštaurácie Vieux Sinzig (adresa: Kölner Straße 6, 534 89 Sinzig, www.vieux-sinzig.com) sú prezentované recepty z krídlatiek (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Fallopia x bohemica) od Jean-Marie Dumaine. Originál letáku v angličtine nájdete tu [pdf] a tiež ponúkame jeho preklad do slovenčiny.

Projekt NOBANIS - severoeurópska a baltická sieť pre invázne nepôvodné druhy

Uvedený projekt je zameraný na riešenie problematiky inváznych druhov na európskej úrovni a úrovni severského regiónu. V rámci projektu sa udržiava funkčný portál NOBANIS-u, kde je dostupná databáza údajov o inváznych nepôvodných druhoch. Bližšie informácie je možné získať tu [doc].