Invázne druhy

Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré boli na územie Slovenska dovezené z rôznych dôvodov zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Patria sem druhy rastlín aj živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov.

Invázne rastliny boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti vytvárajú rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je tiež veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, aby sa dosiahli požadované výsledky.

Invázne živočíchy sa na naše územie dostali viacerými spôsobmi. Hlavný faktor, ktorý vplýval na ich rozšírenie bolo obchodovanie s nimi. Najčastejšie boli dovezené za účelom chovu ako kožušinová zver (napr. šakal, medvedík čistotný, norok americký) alebo na teraristický alebo akvaristický chov (korytnačka písmenková, raky, niektoré druhy rýb a pod.) a z chovov sa rozšírili aj do prirodzeného prostredia. Tiež sa na ich rozšírení na Slovensko podieľala aj migrácia z okolitých štátov. Ide o druhy, ktoré sú konkurenčne silnejšie a nemajú prirodzených nepriateľov, čo umožňuje ich šírenie na úkor našich pôvodných druhov živočíchov.

Aktuality

Od 1.1.2015 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Stiahni [pdf]

Systém rýchleho varovania

V tejto časti budú uvádzané informácie o prieniku nových inváznych druhov do krajín zapojených v projekte NOBANIS (severoeurópska a baltická sieť pre invázne nepôvodné druhy). V rámci projektu sa udržiava funkčný portál NOBANIS-u (http://www.nobanis.org/), kde je dostupná databáza údajov o inváznych nepôvodných druhoch.