# #

O projekte

Základné údaje o projekte

Názov projektu
Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa

Operačný program
Životné prostredie

Prioritná os 5
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ 5.1
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

Kód výzvy
OPŽP - PO5-08-2

Obdobie realizácie projektu
január 2009 – jún 2015

Rozpočet
1 392 385,40 EUR

Cieľ projektu
Spracovanie podkladov pre vyhotovenie programov starostlivosti o CHVÚ a zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ

Špecifické cieľ projektu
- definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ ako východiskového podkladu pre vypracovanie programov starostlivosti CHVÚ
- zistenie aktuálneho stavu a trendov populácii a biotopov výberových druhov vtákov v CHVÚ, publikovanie údajov zavedenie dlhodobého monitoringu vtákov v CHVÚ
- overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ