# #

O projekte

Udržateľnosť výsledkov

Úspešnou realizáciou projektu bude nastavený systém dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ a pravidelných správ pre EK spôsobom, ktorý bude mať čo najmenší vplyv na verejné financie. Monitoring bude prebiehať v zmysle aktualizovanej metodiky. Výsledky projektu budú v plnej miere využité pri následnom vyhlasovaní a aktualizácii siete CHVÚ a pri vypracovaní a schvaľovaní programov starostlivosti o jednotlivé CHVÚ. Databázy aktuálneho stavu populácií výberových druhov vtákov budú porovnávacím ukazovateľom sledovania zmien v populáciách avifauny jednotlivých CHVÚ. Informačný systém monitoringu vtákov bude riešený ako samostatný modul existujúceho ISTB, takže jeho udržanie nebude vyžadovať zvýšené náklady na prevádzkovateľa. Pre ŠOP SR bude po ukončení projektu vyplývať povinnosť monitorovať populácie výberových druhov vtákov a zabezpečiť ich priaznivý stav.