# #

Publikácie

Metodika systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach

Publikácia má vyriešiť doterajšiu absenciu súhrnnej metodiky pre monitoring chránených vtáčích území. Jej realizácia bola súčasťou projektu „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa“. Publikácia bola zostavená jednak na základe skúsenosti projektu s použitím jednotlivých metód, jednak metód používaných v minulosti pri iných mapovaniach.

Základným princípom pri navrhovaní metód uvedených v tejto publikácii bola ich štandardizácia. Táto je dôležitá, aby výsledky boli porovnateľné medzi mapovateľmi a zároveň aby boli porovnateľné medziročne. Preto boli pre každý druh v prvej časti publikácie navrhnuté maximálne dve hlavné metódy. Okrem dodržiavania zásady štandardizácie boli metódy navrhnuté tak, aby dokázali pokryť pri akceptovateľnej miere personálnej a organizačnej náročnosti čím rozsiahlejšie územie monitorovaných CHVÚ.

V druhej časti publikácie boli navrhnuté špecifikácie použitia metód v jednotlivých CHVÚ. Tie zahŕňali návrh periodicity monitoringu so zohľadnením ekológie jednotlivých druhov, so zohľadnením náročnosti metód a so zohľadnením dostatočnej pokryvnosti územia mapovanými lokalitami na to, aby boli výsledky dostatočne spoľahlivé.

Publikácia predkladá metódy potrebné pre dlhodobý monitoring jednotlivých druhov, ako aj rámec pre monitoring výberových druhov vtákov v jednotlivých chránených vtáčích územiach. Je určená pre príslušné orgány ochrany prírody, ktoré budú hodnotiť úspešnosť ochrany vtáčích druhov v chránených územiach a navrhovať zabezpečenie monitoringu vtákov, ale aj ďalším inštitúciám a organizáciám v štátnom, verejnom alebo súkromnom sektore, ktoré sa touto problematikou budú chcieť zaoberať.


Stiahni pdf