# #

Výberové druhy vtákov

Kritériá pre výber druhov

Na Slovensku bol k 31.12. 2001 zaznamenaný a slovenskou faunistickou komisiou pre ornitológiu uznaný výskyt 341 divožijúcich druhov vtákov (Krištín, Kocian, Rác, 2001). Tento zoznam slúži ako východzí zoznam pre výber druhov na identifikáciu chránených vtáčích území.

Okrem voľne žijúceho holuba domáceho Columba livia f. domestica je v rôznych literárnych zdrojoch uvedený výskyt ďalších 38 druhov vtákov, ktorých výskyt bol prehodnotený a neboli uznané a zaradené do zoznamu pôvodných divožijúcich vtákov (Trnka a kol., 1995; Danko, Darolová, Krištín, 2002).

Ide o nasledujúce druhy: Puffinus puffinus, Phoenicopterus ruber, Cygnus atratus, Anser caerulescens, Anas falcata, Alopochen aegyptiacus, Aix sponsa, Marmaronetta anustirostris, Bucephala albeola, Gypaetus barbatus, Hieraaetus fasciatus, Falco biarmicus, Lagopus lagopus, Alectoris chukar, Alectoris graeca, Syrmaticus reevesii, Cursorius cursor, Hoplopterus spinosus, Stercorarius skua, Larus ichthyaetus, Larus sabini, Rhodostethia rosea, Melanocorypha leucoptera, Anthus novaeseelandiae, Tarsiger cyanurus, Turdus naumanni, Turdus ruficollis atrogularis, Turdus migratorius, Hippolais olivetorum, Sylvia hortensis, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Petronia petronia, Serinus citrinella, Loxia pytyopsitaccus, Emberiza leucocephalus, Emberiza cirlus, Emberiza caesia, Emberiza rustica
V ďalších krokoch výberu druhov pre identifikáciu chránených vtáčích území neboli uvedené druhy brané do úvahy. V nasledujúcich krokoch výberu druhov pre identifikáciu chránených vtáčích území je štatút druhov slovenskej vtáčej fauny hodnotený za obdobie do roku 1980-2000 (Danko, Darolová, Krištín, 2002). Pravidelnosť hniezdenia, ťahu alebo zimovania je určená existenciou príslušných údajov za obdobie rokov 1980-1999, prípadne za relevantné obdobie výskytu daného druhu.

Krok 1 - Z východiskového zoznamu 341 druhov bolo vylúčených 92 druhov, ktoré sú hodnotené ako nepravidelne hniezdiace a/alebo vyskytujúce sa počas nehniezdnych sezón. Vznikol zoznam 249 pravidelne sa vyskytujúcich druhov.

Krok 2 - Zo zvyšného zoznamu 249 pravidelne sa vyskytujúcich pôvodných druhov bolo vyznačených 85 druhov, ktoré sú hodnotené ako ”vodné vtáky” podľa Ramsarského dohovoru (pozri vysvetlenie v kritériách). Tieto druhy priamo tvoria zoznam 85 druhov, pre ktoré sa uplatňuje kritérium K5.

Krok 3 - Predošlý zoznam 249 pravidelne sa vyskytujúcich pôvodných druhov bol rozdelený do dvoch samostatných zoznamov podľa ich zaradenia do Prílohy I smernice o ochrane vtáctva: 74 druhov vytvorilo skupinu druhov uvedených v Prílohe I 175 druhov vytvorilo skupinu druhov neuvedených v Prílohe I S týmito dvomi zoznamami sa ďalej pracovalo samostatne: s druhmi uvedenými v Prílohe I v krokoch 4-5 a s druhmi neuvedenými v Prílohe I v krokoch 6-9.

Krok 4 - Zo 74 druhov uvedených v Prílohe I bolo vyznačených 58 pravidelne hniezdiacich druhov, ktoré priamo vytvorili skupinu 58 druhov, pre ktoré sa uplatňuje kritérium K1.

Krok 5 - Z predchádzajúceho zoznamu 74 druhov uvedených v Prílohe I bolo vylúčených 18 druhov, ktoré sú hodnotené ako buď stále (t. j. nie sťahovavé podľa Bonnského dohovoru), alebo sťahovavé druhy bez prejavov vytvárania zoskupení počas ťahu/zimovania. Zvyšné druhy vytvorili skupinu 56 druhov, pre ktoré sa uplatňuje kritérium K2.

Krok 6 - Zo zoznamu 175 druhov neuvedených v Prílohe I bolo vylúčených 37 druhov, ktoré sú hodnotené ako stále druhy (t. j. nie sú sťahovavé podľa Bonnského dohovoru).

Krok 7 - Zo zvyšného zoznamu 138 sťahovavých druhov neuvedených v Prílohe I bolo vylúčených 74 druhov, ktoré nie sú hodnotené ako ohrozené v Európe (non-SPEC).

Krok 8 - Zo 65 sťahovavých druhov neuvedených v Prílohe I, avšak ohrozených v Európe (SPEC), bolo označených 20 hniezdiacich druhov v kategóriách SPEC 1 až 3. Tieto tvoria zoznam 20 druhov, pre ktoré sa uplatňuje kritérium K3.

Krok 9 - Z predošlého zoznamu 138 sťahovavých druhov neuvedených v Prílohe I, avšak ohrozených v Európe, bolo vylúčených 71 druhov bez prejavov tvorby zoskupení počas ťahu/zimovania a / alebo neuvedených medzi SPEC 1 až 3. Zvyšné druhy vytvorili zoznam 67 druhov, pre ktoré sa uplatňuje kritérium K4.

Krok 10 - Druhy uvedené v zozname pre ktorékoľvek z kritérií K1-5 vytvorili spoločne zoznam 143 druhov, pre ktoré sa uplatňuje kritérium K6.     

Použitá literatúra:
Danko, Š. Darolová, A., Krištín, A. 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku, Veda, Bratislava
Krištín, A., Kocian, Ľ., Rác, P. 2001: Červený (ekosozologický) zoznam vtákov Slovenska.
In: Baláž, D., Marhold, K. Urban, P. (eds.). Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochrana prírody 20, (Suppl.): 150-153.
Trnka, A, Krištín, A., Danko, Š, Harvančík, S., Kocian, Ľ., Karaska, D., Murín, B. 1995: Zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma 8:7 – 21.