# #

O projekte

Zdôvodnenie vhodnosti

Nedostatok východiskových podkladov o aktuálnom stave populácií a trendoch výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ ako aj absencia monitorovacieho systému vtákov nedovoľuje efektívne zabezpečiť priaznivý stav týchto druhov vtákov na Slovensku do budúcnosti. Projekt vytvára predpoklady pre doplnenie a spracovanie chýbajúcich podkladov a nastavenie systému dlhodobého monitoringu vtákov v CHVÚ. Projekt počíta so zapojením odbornej verejnosti do mapovania a spracovania jednotlivých výstupov, čím sa zabezpečí vierohodnosť a všeobecná akceptovateľnosť výsledkov. Výstupy projektu sú použiteľné pre ďalšie relevantné projekty, najmä pre vypracovanie programov starostlivosti o CHVÚ a zasielanie pravidelných správ pre EK. ŠOP SR je organizácia ochrany prírody a krajiny, zriadená MŽP SR. Plní úlohy v oblasti koordinácie a vykonávania výskumu, prieskumu a monitoringu druhov a biotopov a vedenia celoslovenských databáz druhov a biotopov. ŠOP SR bola hlavným riešiteľom alebo partnerom v projektoch v rámci LIFE, PHARE CBC. Zamestnanci organizácie majú skúsenosti s implementáciou projektov získané pri realizácii odborných projektov v minulosti.