# #

O projekte

Východisková situácia

Uznesením Vlády SR č. 636 bol schválený Zoznam navrhovaných chránených vtáčích území. K dnešnému dňu bolo z 38 navrhovaných CHVÚ vyhlásených 19. Pre vyhlasovanie ďalších CHVÚ a zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov je potrebné poznať aktuálne stavy a trendy populácií výberových druhov vtákov a spracovať programy starostlivosti pre jednotlivé CHVÚ. V súčasnosti nie sú však známe reálne stavy populácií vtákov v CHVÚ a nie sú ani definované priaznivé stavy výberových druhov v jednotlivých CHVÚ, ktoré sú východiskovým podkladom pre stanovenie cieľov programov starostlivosti. Na Slovensku nie je zavedený dlhodobý monitoring vtákov v CHVÚ. Bez týchto podkladov nie je možné do budúcnosti zachovať priaznivý stav výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ a zabezpečiť plnenie cieľov Smernice o vtákoch, vrátane zasielania pravidelných správ EK (reporting).