# #

O projekte

Situácia po ukončení

Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ. Výsledkom projektu budú databázy aktuálnych údajov o populáciách výberových druhov vtákov a ich biotopoch a definície priaznivého stavu vtákov v jednotlivých CHVÚ. Tieto výstupy budú využité pri následnom spracovaní programov starostlivosti o CHVÚ. Realizáciou projektu bude nastavený systém dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ, ktorý je podkladom pre zabezpečenie starostlivosti o CHVÚ ako aj pre pravidelné správy EK. Realizáciou projektu sú plnené ciele Smernice o vtákoch, čo je povinnosťou Slovenskej republiky voči EÚ. Aktivity projektu majú preto pozitívny dopad na všetkých obyvateľov SR. Taktiež zachovaním prírodných hodnôt (druhovej diverzity a biotopov vtákov) sa nepriamo podporuje aj rozvoj regiónov v oblasti cestovného ruchu.