Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
 
 
Katalóg ekosystémových služieb Slovenska [pdf]
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov [pdf]
Správa o stave vtákov za obodbie rokov 2008 - 2012 [pdf]
Reporting podľa článku 17 smernice o biotopoch za obodbie rokov 2007 - 2012 [pdf]
Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu
Natura 2000 na Slovensku - Metodika identifikácie území
Európska únia a ochrana prírody
Biotopy Slovenska zaradené do Smernice o biotopoch
NATURA 2000 - Ochrana prírody v treťom tisícročí
NATURA 2000 - otázky a odpovede
Vytváranie sústavy chránených území európskeho významu
Katalóg biotopov Slovenska
Európsky významné biotopy na Slovensku
Komunikácia v ochrane prírody
Agro-environmentálne programy pre Slovensko (Občianske združenie živá planéta)
Informačné brožúry NATURA 2000
Skladačka NATURA 2000
Záchrana blatniaka tmavého na Slovensku
Plagáty Biotopy na Slovensku
Plagáty Druhy európskeho významu
Skladačka Európsky významné druhy živočíchov a rastlín na Slovensku
Brožúry o biotopoch európskeho významu na Slovensku
Kalendár Biotopy Slovenska 2009
Štúdia stepping stones pre ryby
 
Príručky a dokumenty európskej únie

- originály sú na stránke Európskej únie
- http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm
- http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/biodiversity_en.htm
- terminológia v prekladoch nie je jednotná, nako?ko väč'ina prekladov bola zadaných pred oficiálnym prijatím NATURA 2000

Skrátený názov Presný názov, link Publikované v slovenčine Dokument na stiahnutie
Vyhlasovanie území európskeho významu Oznámenie EK k vyhlasovaniu ÚEV; anglicky: pozri tu [pdf] áno pozri tu [pdf]
Ciele ochrany území Natura 2000 Oznámenie EK k stanoveniu cieľov ochrany pre územia Natura 2000; anglicky: pozri tu [pdf] áno pozri tu [pdf]
Ochranné opatrenia pre územia Natura 2000 Oznámenie EK k zavádzaniu ochranných opatrení pre územia Natura 2000; anglicky: pozri tu [pdf] áno pozri tu [pdf]
Článok 6
Managing Natura 2000 sites - the provisions of article 6 of Habitats Directive 92/43/EEC (2000)/Starostlivosť o územia NATURA - ustanovenia článku 6 smernice 92/42/EHS o biotopoch; anglicky na:
áno ( 859 kB )
Článok 6.3 a 6.4
Guidance document on the Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites (November 2001)/ Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000 - metodická príručka k ustanoveniam článkov 6.3 a 6.4 smernice o biotopoch...); anglicky na:
áno ( 548 kB )
Článok 6.4 (nová)
Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (január 2007)/usmernenie týkajúce sa článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS o biotopoch
nie ( 319 kB )
Názor Komisie k článku 6.4
European Commission Opinions relevant to Article 6(4) of the Habitats Directive/Názory Európskej komisie týkajúce sa článku 6.4 smernice o biotopoch - k 15 projektom anglicky sú na:
nie                              
Prípady ESD
Nature and biodiversity cases - ruling of the European Court of Justice/Prípady týkajúce sa prírody a biologickej diverzity - rozhodnutia Európskeho súdneho dvora/

nie

áno
zverejnené v časti Legislatíva - Rozsudky európskeho súdneho dvora
Článok 12 a 16
Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EHS (Február 2007) Príručka k prísnej ochrane druhov živočíchov európskeho významu podľa smernice 92/43/EHS
nie ( 1 MB )
Natura 2000 a lesy
Natura 2000 and forests Challenges and opportunities, interpretation guide/Natura 200 a lesy - výzvy a možnosti, interpretačná príručka, anglicky na
nie ( 1 MB )
Cestovný ruch a Natura 2000
Sustainable tourism and Natura 2000 (2001)/ Udržateľný cestovný ruch a Natura 2000
nie ( 466 kB )
Poľovníctvo a smernica o vtákoch
Guidance document on hunting under Council Directive 49/709/EEC (august 2004)/Metodická príručka o love podľa smernice Rady 49/709/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva vtáctva
nie ( 728 kB )
Financovanie N2000 z fondov EÚ do r. 2006
Niektoré dokumenty anglicky na:
nie
Financovanie N2000 z fondov EÚ na roky 2007-2013
Financovanie z fondov EÚ - metodická príručka október 2007
áno ( 2 MB )
Financovanie ochrany prírody
Financovanie ochrany prírody -- Programy a nástroje EÚ pre asociované krajiny strednej a východnej Európy
preklad manuálu Európskeho centra ochrany prírody - ECNC
nie ( 580 kB )
Finančné nástroje pre sieť NATURA 2000
Finančné nástroje pre sieť NATURA 2000
preklad šiestich vybraných kapitol z publikácie Financial instruments for the NATURA 2000 network
nie ( 413 kB )
Veľké šelmy
Large Carnivores know no boundaries/veľké šelmy nepoznajú hranice
nie ( 9 MB )
Interpretačný manuál biotopov
Interpretation manual of European Union habitats (July 2007)/Interpretačný manuál biotopov európskeho významu,
nie ( 766 kB )
Osvetové veci (otázky a odpovede, partnerstvo, pre školy, pre verejnost, naše dedičstvo...)
Publikácie sú na:
Niektoré vydané a ukážky zaslané na Slovensko
Usmernenie Európskej komisie k neenergetickým ťažobným činnostiam
Publikácia aj na:
áno [pdf]
( 4 MB )
Usmernenie EK k ústiam riek a pobrežným zónam
Publikácia aj na:
nie
( 639 kB )
Usmernenie EK k rozvoju veterných elektrární
Publikácia aj na:
nie
( 4 MB )
Príručka EK k vnútrozemskej vodnej doprave Príručka Európskej komisie k trvalo udržateľnej vnútrozemskej vodnej doprave:  pozri [pdf]
nie
 
EU usmernenie k čl. 9 ku kormoránovi EU usmernenie k uplatňovaniu článku 9 smernice o vtákoch vo vzťahu ku kormoránovi veľkému:  pozri [doc]
nie
 
Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje  pozri [pdf]
áno
 
Metodika k manažmentu veľkých šeliem Metodika manažmentu veľkých šeliem na úrovni populácií  pozri [pdf]
nie
( 1 MB )

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR