Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Natura 2000 na Slovensku - Metodika identifikácie území

Vydal: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
|effer, J., Lasák, R., (eds.) 2004, Bratislava, 107p.

Metodika identifikácie území - popis metodického prístupu Slovenska k identifikácii Území európskeho významu (kombinovaná slovensko-anglická publikácia)

Obsah:

 • identifikácia taxónov a biotopov zaradených do smernice o biotopoch
 • zdroje informácií pre identifikáciu lokalít Natura 2000
 • príprava dát pre vyčleňovanie ÚEV
 • identifikácia navrhovaných Území európskeho významu (nÚEV)
 • spresňovanie a úprava hraníc
 • literatúra
 • prílohy (Zoznamy biotopov a druhov s prahovými hodnotami pokrytia; mapy biotopov a druhov; vedecký návrh siete Natura 2000)

  Metodiku získate na adrese:

  DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
  Hanulova 5/d
  844 40 Bratislava

  alebo

  |tátna ochrana prírody SR
  Lazovná 10
  974 01 Banská Bystrica


 • Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2022 Štátna ochrana prírody SR