Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Choč
Kód územia:SKUEV0305
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1598,085 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 3,36 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 1594,73 ha)
Katastrálne územia :Jasenová, Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček, Turík, Valaská Dubová, Vyšný Kubín
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4070 Kosodrevina
5130 Porasty borievky obyčajnej
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6520 Horské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9410 Horské smrekové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR